wersja polska english version

Baza Zasobów Intelektualnych i Technologicznych Politechniki Koszalińskiej

 

Aktualny obszar wyszukiwania:

  • Cała baza danych
lupa
szukaj tylko w opisach
dziedzina techniki:
dyscyplina naukowa: info

Wyniki wyszukiwania:

Obszar wyszukiwania:

Patenty na wynalazki

Dziedzina techniki:

Biotechnologia

Słowa kluczowe:

sensoryka, bio-membrana polifenolowa, makrocząsteczka, biotechnologia, technologia żywności, inżynieria środowiska
Tytuł: Sposób modyfikacji bio-membran
Twórcy: Jerzy Lewosz, Włodzimierz Przewodowski
Data zgłoszenia: 5.04.2004
Nr zgłoszenia: P. 366960
Data uzyskania prawa: 09.03.2010
Nr prawa wyłącznego: Pat. 206271
Skrót opisu: Przedmiotem wynalazku jest sposób modyfikacji biologicznych makrocząsteczek na powierzchni bio-membran polifenolowych, przeznaczonych do stosowania w analizie laboratoryjnej, sensoryce, biotechnologiach, procesach technologicznych z dziedziny chemii, technologii żywności i inżynierii środowiska. Na powierzchni bio-membran unieruchamiania się makrocząsteczki biologiczne przez immobilizację wiązaniami kowalencyjnymi przy pomocy związku sprzęgającego. Związkiem sprzęgającym jest aldehyd glutarowy o stężeniu od 0.01% do 50%, korzystnie w zakresie od 5% do 25%. Makrocząsteczkami biologicznymi są enzymy albo immunoglobuliny. Podłoże immobilizowanych makrocząsteczek stanowią bio-membrany polifenolowe, wytwarzane z fenoli jedno lub wielopierścieniowych z podstawnikami o charakterze grup aminowych, albo wytwarzane z pochodnych fenolowych o jednym lub kilku pierścieniach aromatycznych, zawierających jedną albo więcej grup fenolowych, korzystnie z podstawnikami w postaci grup aminowych.
Załączniki:
Pliki:
PL206271B1.pdf
2014-01-07 09:44:50
Rozmiar: 306.89 kb

Obszar wyszukiwania:

Patenty na wynalazki

Dziedzina techniki:

Inżynieria materiałowa

Słowa kluczowe:

wytrzymałość materiałów, żywność, mikroorganizmy, makroorganizmy
Tytuł: Przyrząd do wysokociśnieniowych prób wytrzymałościowych materiałów zanurzonych w cieczy.
Twórcy: Jerzy Chojnacki
Data zgłoszenia: 15.01.2009
Nr zgłoszenia: P. 387044
Data uzyskania prawa: 25.04.2013
Nr prawa wyłącznego: Pat. 215111
Skrót opisu: Wynalazek przeznaczony jest do stosowania w mechanice, hydraulice ciśnieniowej, biologii, zwłaszcza w badaniach odporności na ciśnienie urządzeń technicznych, żywności, mikroorganizmów i makroorganizmów. Przyrząd zbudowany jest z pionowego odcinka rurowego (1), korzystnie cylindrycznego, z otworem przelotowym przechodzącym przez jego obydwa końce, w którym do końca górnego przymocowany jest zawór kulowy (5) i do końca dolnego przymocowany jest zawór kulowy (3), przy czym pionowy odcinek rurowy (1) połączony jest z bocznym odcinkiem rurowym (2), korzystnie poziomym, zakończonym zaworem (4). W dolnej części otworu pionowego odcinka rurowego (1), poniżej bocznego odcinka rurowego (2) znajduje się otwarty od góry pojemnik (6) do napełniania badanym materiałem. Dodatkowy poziomy odcinek rurowy (9), umożliwia szeregowe łączenie przyrządów.
Załączniki:
Pliki:
PL215111B1.pdf
2014-01-07 11:32:09
Rozmiar: 276.54 kb

Obszar wyszukiwania:

Oferty współpracy z przemysłem i gospodarką (w tym działalność usługowa)

Dziedzina techniki:

Kolorymetria

Temat:

Badanie barwy w produktach spożywczych kolorymetrem odwzorowującym obraz.
Słowa kluczowe: barwa, system Lab, żywność
Adresat oferty: Przemysł spożywczy (wszystkie branże spożywcze).
Kierownik zespołu: dr inż. Mariusz S. Kubiak
Skład zespołu: mgr inż. Iwona Wojtasik-Kalinowska
Opis: Komputerowa analiza obrazu, coraz bardziej i powszechniej stosowana w różnych dziedzinach życia, wykorzystana jest także do oceny jakości sensorycznej produktów rolno – spożywczych. Ocena sensoryczna odgrywa ważną rolę w przemyśle spożywczym i gastronomii, ponieważ warunkuje utrzymanie produkcji na właściwym poziomie oraz pozwala na stałą poprawę jakości tych produktów. Na podstawie komputerowej analizy zdjęcia cyfrowego produktu można dokonać oceny pod względem zewnętrznych parametrów produktu takich jak: wielkość, kształt, stopień uszkodzeń mechanicznych oraz stworzenie wirtualnego obrazu danej próbki wraz z jej symulacją rozpadu, starzenia się i zmian jakościowych w wartości odżywczej. Sama metoda jest łatwa do przeprowadzenia pomiaru, a sam system uczy się i zapamiętuje kolejne wyróżniki dla danej grupy próbek.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, Zespół Technologii Żywności i Żywienia, osoba do kontaktu: Mariusz S. Kubiak i Iwona Wojtasik-Kalinowska, Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel.: 094-34-78-457, mariusz.kubiak@tu.koszalin.pl

Obszar wyszukiwania:

Aparatura i urządzenia badawcze

Dziedzina techniki:

Kolorymetria

Słowa kluczowe:

system Lab, barwa, żywność
Adresat oferty: Przemysł spożywczy (wszystkie branże spożywcze)
Opis: Przenośny uniwersalny kolorymetr odbiciowy został zaprojektowany do szybkich, precyzyjnych pomiarów koloru w szerokim zakresie parametrów barwy w systemie CIE L*a*b*, RGB dla surowców i produktów spożywczych oraz przemysłowych o jednolitych i niejednolitych powierzchniach, zarówno próbek nieprzezroczystych, jak i przezroczystych,próbek stałych i płynnych.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, Zespół Technologii Żywności i Żywienia, osoba do kontaktu: Mariusz S. Kubiak, Iwona Wojtasik-Kalinowska, Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel.: 094-34-78-457, mariusz.kubiak@tu.koszalin.pl, iwona.wojtasik@tu.koszalin.pl
Nazwa urządzenia: Kolorymetr odwzorowujący cam- system 500.
Przeznaczenie: Oznaczanie barwy surowców i produktów gotowych z wyznaczaniem wzorców jakościowych dla danego asortymentu.

Obszar wyszukiwania:

Działalność statutowa

Dziedzina techniki:

Nauka o żwyności i żywieniu

Dyscyplina naukowa: towaroznawstwo

Temat:

Zafałszowania i zanieczyszczenia wynikające z procesów produkcyjnych występujące w surowcach i produktach żywnościowych.
Słowa kluczowe: zafałszowania, zanieczyszczenia, procesy produkcyjne, żywność, surowiec
Opis: Tematyka badawcza, która realizowana jest w jednostce dotyczy szeroko pojętego obszaru bezpieczeństwa żywności w zakresie zafałszowań i zanieczyszczeń mogących występować w żywności. Zakres poruszanej tematyki obejmuje szereg badań, które wymagają zakupu w niedalekiej przyszłości zaawansowanej aparatury badawczej-wniosek aparaturowy 2011. Zadania wchodzące w zakres badań, to m.in.: Analiza śladowych zanieczyszczeń (toksyczne dla zdrowia) z wykorzystaniem technik chromatograficznych, które wykonywane są aktualnie w jednostkach zewnętrznych (Instytut Przemysłu mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności oraz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) - brak specjalistycznego sprzętu w jednostce rodzimej.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, Zespół Technologii Żywności i Żywienia, osoba do kontaktu: Mariusz S. Kubiak i Iwona Wojtasik-Kalinowska, Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel.: 094-34-78-457, mariusz.kubiak@tu.koszalin.pl, iwona.wojtasik@tu.koszalin.pl
Kierownik tematu: dr inż. Mariusz S. Kubiak

Obszar wyszukiwania:

Aparatura i urządzenia badawcze

Dziedzina techniki:

Biotechnologia

Słowa kluczowe:

analiza fizykochemiczna, skład chemiczny, żywność
Adresat oferty: Przemysł spożywczy, producenci surowcow rolno-spożywczych
Opis: Oznaczanie składu chemicznego żywności (popiół, sucha masa, azotany, fosforany, białka, tłuszcze i ich charakterystyka, węglowodany, barwniki, glikoalkaloidy, substancje antyżywieniowe, toksyny bakteryjne i grzybowe, substancje fenolowe, lotne olejki, alkohol, analiza enzymatyczna, analiza molekularna
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Biochemii i Biotechnologii, ul. Racławicka 15; 75-620 Koszalin, tel 094-34-78-306 prof.nadzw.dr inż. Jerzy Lewosz E-mail: jerzy.lewosz@tu.koszalin.pl
Nazwa urządzenia: Spektrofotometry UV/Vis, IR, światłowodowy spektrometr refleksyjny/fluorymetr/kolorymetr 200-1000nm; tlenomierz, refraktometry, polarymetry laboratoryjne, suszarka programowana, wyparka, zestaw destylacyjny Buchi, ekstraktor Soxhleta
Przeznaczenie: Analizy fizykochemiczne produktów rolno-spożywczych

Obszar wyszukiwania:

Działalność statutowa

Dziedzina techniki:

Biotechnologia

Dyscyplina naukowa: biotechnologia

Temat:

Zastosowanie biosensorów i technik molekularnych w anakizie żywności
Słowa kluczowe: biosensory, żywność, polimery przewodzące, nanocząsteczki metali
Opis: Konstruowanie biosensorów elektrochemicznych i optycznych z wykorzystaniem polimeru przewodzącego – polianiliny polimeryzowanego z udziałem domieszek w postaci nanocząstek metali szlachetnych, polifenoli, enzymów oksydo-redukcyjnych. Wykorzystanie zjawiska powierzchniowego rezonansu plazmonowego do testów laboratoryjnych makrocząsteczek ( białek, DNA).
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Biochemii i Biotechnologii, ul. Racławicka 15; 75-620 Koszalin, tel 094-34-78-306 prof.nadzw.dr inż. Jerzy Lewosz E-mail: jerzy.lewosz@tu.koszalin.pl
Kierownik tematu: prof. nadzw.dr hab. Jerzy Lewosz

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze krajowe

Dziedzina techniki:

Biotechnologia

Dyscyplina naukowa: biologia

Temat:

Oddziaływanie niektorych peptydów ścian komórkowych bulw ziemniaka na mikroflorę surowców roślinnych i żywności o małym stopniu przetworzenia
Słowa kluczowe: ziemniaka peptydy antybakteryjne, żywność
Opis: Oceniano przydatność peptydów antybakteryjnych wyizolowanych z wycierki ziemniaczanej jako czynników hamujących rozwój mikroorganizmów w żywności nie przetworzonej, gotowej do spożycia. Hamujacy wpływ peptydów na namnażanie się bakterii był widoczny na pożywkach lecz obecność składników żywności powodowała znaczne interferencje.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Biochemii i Biotechnologii, ul. Racławicka 15; 75-620 Koszalin, tel 094-34-78-306 prof.nadzw.dr inż. Jerzy Lewosz E-mail: jerzy.lewosz@tu.koszalin.pl
Źródło finansowania: Ministerstwao Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: prof. nadzw.dr hab. Jerzy Lewosz

Obszar wyszukiwania:

Aparatura i urządzenia badawcze

Dziedzina techniki:

Biotechnologia

Słowa kluczowe:

analiza fizykochemiczna, skład chemiczny, żywność
Adresat oferty: Przemysł spożywczy, producenci surowcow rolno-spożywczych
Opis: Oznaczanie składu chemicznego żywności (popiół, sucha masa, azotany, fosforany, białka, tłuszcze i ich charakterystyka, węglowodany, barwniki, glikoalkaloidy, substancje antyżywieniowe, toksyny bakteryjne i grzybowe, substancje fenolowe, lotne olejki, alkohol, analiza enzymatyczna, analiza molekularna
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Biochemii i Biotechnologii, ul. Racławicka 15; 75-620 Koszalin, tel 094-34-78-306 prof.nadzw.dr inż. Jerzy Lewosz E-mail: jerzy.lewosz@tu.koszalin.pl
Nazwa urządzenia: Wirówki laboratoryjne, zestaw elektroforetyczny, zestaw do testów ELISA, chromatograf cieczowy, galwanostat, konduktometr, zestaw do ultrafiltracji, wiskozymetr rotacyjny, liofilizator.
Przeznaczenie: Analizy fizykochemiczne produktów rolno-spożywczych

1

Popularne słowa kluczowe:

adaptacyjny model powierzchni, adhezja, aktywa finansowe, aktywa rzeczowe, aktywność, aktywność amylolityczna, akumulatory, akustyka pomieszczeń, akwizycja danych, Al2O3, algorytmy genetyczne, algorytmy i systemy kryptograficzne, amortyzatory, analiza, analiza częstotliwościowa, analiza ekonomiczna, analiza ekonomiczno- finansowa, analiza energetyczna, analiza falkowa, analiza fizyko-chemiczna, analiza fizykochemiczna, analiza ilościowa, analiza ilościowa zawartości mykotoksyn, analiza numeryczna, analiza porównawcza, analiza rynku, analiza sensoryczna, analiza składu chemicznego, analiza sprawozdań finansowych, analiza stochastyczna i nieliniowa, analiza termiczna, analiza wielkości cząstek, analizator azotu, analizator węgla, analizy, analizy fizykochemiczne, antena, AOX, aproksymacja falkowa, architektury równoległe, ASP, ataki PAA, audyt marketingowy, automatyczne sterowanie, automatyka procesów, automatyzacja, automatyzacja procesów, awaryjność, azot mineralny, azotu, badania, badania eksploatacyjne, badania marketingowe, badania materiałów, badania szczegółowe struktury energetycznej półprzewodników, badania wód, badania wytrzymałości materiałów, badania wytrzymałościowe stali budowlanych, badania „In situ”, bakterioza pierścieniowa, barwa, barwny indykator, bazy danych, belka na podłożu nieliniowym, beton komórkowy, bezpieczeństwo emisji elektromagnetycznej systemów komputerowych, bilansowanie diet, bio-membrana polifenolowa, bioanalityka, biogazownie, biologiczne środki ochrony roślin, biomasa, biomateriały metalowe; magnetoelektropolerowanie, biomateriały; magnetoelektropolerowanie; warstwa wierzchnia, biopaliwa, biopaliwo, biopreparaty, bioreaktor, biosensory, biotechnologia, biznes, boczniak ostrogowaty; glukozynolany; owocnikowanie; przechowywanie grzybni, BPM, bramki CMOS, bramki prądowe, brzeczka piwna, budowa, budowa strukturalna, budownictwo, budownictwo z materiałów naturalnych, budynki wielokondygnacyjne, budżetowanie działalności, c/a, CAD, CAD/CAM, CAE, cechy fizykochemiczne, centra historycznych miast, ceramiczne narzędzia ścierne, ceramiczne narzędzia ścirene, certyfikaty, charakterystyki prądowo-napięciowe, charakterystyki prędkościowe, chemiczne i biologiczne wód i osadów dennych, chitozan, chleb, chlorki, chromatografia, chłodnictwo, chłodzenie, ciągi komunikacyjne, cięcie materiałów, cienkie powłoki węglowe, cienkie warstwy, ciepło, ciepło spalania, ciśnienie akustyczne, ciśnieniowa struga wodna, city, Cl2, Clavibacter, cloud computing, CO, CO2, CSP, cyfrowe układy prądowe, cząstki lodowe, czynniki makroekonomiczne, czynniki mikroekonomiczne, czynniki rozwoju, czyszczalnia, czyszczenie, czyszczenie powierzchni, czyszczenie powierzchni technicznych, dawki, decyzje operatywne i strategiczne, definicja podstawowych pojęć stosowanych w biznesie, deodoryzacja, destylacja, dezintegracja materiałów, di-tlenek tytanu, diagnostyka, diagnostyka pojazdów, diagnostyka procesu szlifowania, diagnostyka samochodowa, diagnostyka ściernic, diody, diody Schottky'ego, DMO, dobór maszyn, doczyszczanie ścieków, dogładzanie, dotacje, drapieżne roztocze, drgania, drgania belki na podłożu lepkosprężystym, drgania cieczy, drgania mechaniczne, droga, drogi, DTM, dwu-fazowe materiały kompozytowe, dynamika konstrukcji, dynamika podłoża, działania, długopis, EDS, efektywność, efektywność energetyczna, ekoanalityka, ekoenergetyka, ekoenergetyka rozproszona, ekologia, ekonometria, ekonomia, ekotoksykologia, ekranowanie, ekspertyza, ekspertyzy, eksploatacja, elastooptyka, elastyczność silnika, elektrochemia, elektroforeza, elektrolit stały, elektronowy mikroskop skaningowy, elektrotechnika, elektrotechnika samochodowa, element elektroniczny, elementy mocy, eliminacja drgań, ELISA, emisja spalin, emisja zanieczyszczeń, energia, energia elektryczna, energia kinetyczna, energia odpadowa, energia uderzenia, energoelektronika, energooszczędność, enzym amylolityczny, enzymy, erozja hydrostrumieniowa, ERP, etyka, etyka biznesu, etyka public relations, Euro2012, Europa, eutrofizacja, fale temperaturowe, fermentacja, fermentacja metanowa, fermentacja mlekowa, ferroelektryki, finansowanie przedsiębiorstw, fizyczne właściwości gleby, foliowe taśmy ścierne, formowanie, fosfor przyswajalny, foto-Fenton, fotoakustyka, fotogrametria, fotokataliza, frakcja, frakcja organiczna, frezowanie, fulereny, fundusze Unii Europejskiej, fundusze wsparcia MSP, futerał, gaz wodny, gazy spalinowe, generator, geodezja inżynieryjno-przemysłowa, geometria ostrza, GIS, gleba, globalna platforma testowa, gluten, gmina, gospodarka, gospodarka osadowa, gospodarka turystyczna, gospodarstwa domowe rolników, GPS, grunty słabonośne, głowica, głowice do mikrowygładzania, harmonogramowanie, hałas, hałas., heterogeniczny katalizator, homogenizacja, HPLC, hurtownie danych, hydroklasyfikacja, hydrostrumieniowa obróbka powierzchni, hydrostrumieniowe kształtowanie obiektów przestrzennych, identyfikacja mikroorganizmów, impedancja termiczna, impregnacja, informatyka, inkubator, innowacje techniczne, innowacyjne narzędzia ścierne, instytucje lokalnych i regionalnych rynków pracy, instytucje wspierające, integracja, integracja rynków w Unii Europejskiej, integralność, interferometria światła białego, internet, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, ITIL, J2EE, jakość powierzchni, jednoprzejściowe szlifowanie, jednostki samorządu terytorialnego, JME, JSE, kadź wirowa, kaloryczność osadu ściekowego, kamera szybkostrzelna, kamera termowizyjna, kapitał ludzki, karby, katalizator cienkowarstwowy, katalizator metalowy, kawitacja, kierunki użytkowania, klimatyzacja, klony, koagulacja, komora próżniowa, komora wędzarnicza, kompaktowy, kompost z osadów ściekowych, kompostowanie, kompozyt mineralny, kompozyty, komputerowe wspomaganie projektowania, komunalne, komunikacja, komunikacja radiowa, koncepcja strategii rozwoju, kondycjonowanie narzędzi ściernych, konsorcjum, konstrukcja, konstrukcja stalowa, konstrukcje budowlane, konstrukcje cięgnowe, konstrukcje geotechniczne, konstrukcje stalowe, konstrukcje z betonu, konstrukcje z drewna litego do 40m rozpiętości; korozyjność konstrukcji stalowych i żelbetowych, konstrukcje zespolone stalowo-betonowe, kontrola czynna, kontrola niedestrukcyjna, konwersja, kopalnia, kora wtórna, kosiarka-podkaszarka, kotły grzewcze, kreatywność, kręgi, kropki kwantowe, kruche pękanie materiału ceramicznego, krzywe kalibracyjne, kształtowania przestrzennego obiektów, kultura organizacyjna, kwas askorbinowy, Lactobacillus, lakierowanie, legalizacja narzędzi pomiarowych, liczba opadania, literatura, lokalne źródła biomasy, mąka; porastanie zbóż, makrocząsteczka, makrogeometria, makroorganizmy, makrozoobentos, manipulator, mapa, mapy cyfrowe, mapy hałasu, marketing relacyjny, marszrutowanie, masowy wskaźnik szybkości płynięcia, maszyna, maszyna pomiarowa, maszyny, maszyny i urządzenia energetyczne, materiał biologiczny, materiały budowlane, materiały ceramiczne, materiały opakowaniowe, materiały opakowaniowe wielowarstwowe, materiały polimerowe, materiały ścierne, materiały trudnoobrabialne, małe i średnie przedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, mechanika gruntów, mechanika zmęczenia, mechanizmy precyzyjne, mechanizmy zniszczenia, mechatronika, media elektroniczne, metale ciężkie, metoda elementów brzegowych, metoda elementów skończonych, metoda laserowa, metody optyczne, metody pogłębionego utleniania, metody PVD, metody redukcji przepięć, metody zarządzania, metrologia, metrologia optyczna, metrologia powierzchni, miasto, microfinishing, mięso, mieszanina polimerów, mikro-obróbka, mikro-przecinanie, mikro-struga wodno-ścierna, mikrobiologia, mikrofinishing, mikrogeometria, mikroinżynieria, mikroklimat, mikrokontrolery, mikromaszyna wytrzymałościowa, mikroobróbka, mikroorganizmy, mikroskop optyczny, mikroskrawanie, mikrostruktura powierzchni, mikrowygładzanie, mini energetyka, mobilne systemy pomiarowe, model symulacyjny, modele ekonometryczne, modele obliczeniowe, modele wektorowo-autoregresyjne, modele z dyskretną zmienną zależną, modelowanie, modelowanie procesów biznesowych, modelowanie systemów, modulatory hormonalne, modyfikowany zeolit, monitoring, monitorowan, monitorowanie, monitorowanie i nadzorowanie narzędzi ściernych, monitorowanie i nadzorowanie procesów szlifowania, monitorowanie i sterowanie procesami obróbkowymi w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego (nadążne sterowanie względem powierzchni swobodnych), montaż, motoryzacja, MRP, MRP II, MSK Kosman, mycie, myśl polityczna, nadwyżki ekonomiczne, nadzorowanie, nadzorowanie procesu szlifowania, nagniatanie, nanocząsteczka, nanocząsteczki metali, nanoinżynieria, nanokompozyty, nanomaterials, nanomateriały, nanoszlifowanie, nanowarstwy, nanowygładzanie, napędy, naprawa, naprawa maszyn, naprężenia, narzędzia PCBN, narzędzia ścierne, narzędzie, narzędzie ścierne, nasypy, naukowa interaktywna telewizja HD, nawierzchnia drogowa, nawierzchnia gruntowa, nawóz mineralny, nawożenie, nawozy mineralne, NET, neutralizacja, nicienie, niekonwencjonalny plecak, nieliniowość fizyczna, niepełnosprawni, niwelator, NMT, NO, NO2, nowe czynniki chłodnicze, nowoczesne koncepcje, nowoczesne maszyny, numeryczna symulacja obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, obciążenia fiskalne, obciążenia wyjątkowe, obiekt, objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia, obliczenia numeryczne., obniżenie kosztów, obrabiarka, obrabiarki sterowane numerycznie, obraz bitmapowy, obraz cyfrowy powierzchni obrobionej, obróbka, obróbka Inconelu i tytanu, obróbka korpusów (centra frezarskie), obróbka kształtująca powierzchni, obróbka poprzedzająca, obróbka powierzchni, obróbka powierzchniowa, obróbka skrawaniem, obróbka ubytkowa, obróbka wykańczająca, obserwacja i rejestracja obrazów, obszary wiejskie, obsługa klienta, ocena maszyn do ochrony roślin pod kątem jakości wykonywanych zabiegów, ocena wrażliwości na antybiotyki, ochrona, ochrona powierzchniowa, oczyszczanie rurociągów oraz budowlanych obiektów konstrukcyjnych, oczyszczanie ścieków, oczyszczanie wody, oczyszczanie wody i ścieków, odkształcenia, odnawialne źródła energii, odór, odpadów, odpadowe kruszywo drobnoziarniste, odpady, odpady komunalne, odwadnianie, odwrotne zjawisko piezoelektryczne, ogniwo elektrochemiczne, opakowania, opakowanie, oprogramowanie, opryskiwacz, optyka cyfrowa, optymalizacja, optymalizacja nieliniowa, optymalizacja obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, organiczna, organizacja, ortofotomapa, osad czynny, osad ściekowy, osady denne oraz osady ściekowe, osady ściekowe, oscyloskop, osoby niepełnosprawne, ośrodek rozdrobniony, ośrodki przedsiębiorczości, ostrze tnące, oszczędzanie energii, otolity, owadobójcze nicienie, oznaczanie, oznaczanie alkoholu, oznaczenie azotanów, oznaczenie azotu, oznaczenie białka ogólnego, pakowanie próżniowe, pakowanie w modyfikowanej atmosferze i w próżni, palec, panel operatorski, para wodna, parametr termoczuły, parametry fizyczne, parametry przewodności cieplnej, parametryoptyczne i rekombinacyjne, parcie czynne, partnerstwo w gospodarce, PCB, peptrydy antybakteryjne i antygrzybowe, PFRON, pH, piekarnictwo, pionier, pionownik, piła wolnoobrotowa, plan marketingowy, planowanie nieliniowe, plastyczne płynięcie, plastyczne płynięcie materiałów kruchych, platyna, PLC, plon, plon biomasy, podatne mocowanie, podbudowa drogowa, podwójna warstwa elektryczna, podwozia, podłoże gruntowe, poezja, pojazd mechaniczny, pojazdy samochodowe, pokrowiec, pokrycia lakiernicze, pole akustyczne, pole elektromagnetyczne, polepszacz, polepszacz gleby „EKO-KOMP”, polianilina, polichlorowane bifenyle (PCB), polimer butadienowo-styrenowy, polimer butadionowy, polimer przewodzący, polimery, polimery przewodzące, polityka społeczna, pomiar, pomiar geometrii kół, pomiar luzu, pomiar temperatury, pomiar wielkości geometrycznych, pomiary, pomiary do celów diagnostycznych, pomiary elektryczne, pomiary przemieszczeń i odkształceń, pomiary struktury geometrycznej powierzchni, pomiary stykowe, pomiary wielkości elektrycznych, pomiary współrzędnościowe, pomiary wytrzymałościowe w próżni i różnych temperaturach., Pomorze Środkowe, pompy ciepła, potencjał, powiązanie procesów ekonomicznych, powierzchnia, powierzchnia walcowa, powierzchnie obrobione, powierzchnie walcowe, powierzchnie walcowe wewnętrzne, powszechna archiwizacja, powłoki nanokompozytowe; tlenki metali i niemetali, powłoki ochronne, poziom ciśnienia akustycznego, poziom wody gruntowej, pozycjonowanie, półprzewodniki, PR, precyzyjne pomiary wielkości geometrycznych, precyzyjne przecinanie, precyzyjne szlifowanie, preparat, próba wytrzymałościowa, proces, proces wytłaczania, procesor sygnałowy, procesory sygnałowe, procesy, procesy produkcyjne, procesy przemysłowe, próchnica, produkt spożywczy, produkty rolno-spożywcze, profilaktyka chorób dietozależnych, profilometr, profilometr stykowy, profilometria konfokalna, profilometria stykowa, prognozowanie, programator, programowanie, programowanie CNC, programowanie robotów przemysłowych, progressive technologies, projektowanie, projektowanie układów, promienie twarde, promienie twarde płetw, promocja, propagacja zakłóceń hydrodynamicznych wzdłuż rurociągów, przechowywalność, przechowywanie, przednie zawieszenie, przedsiębiorczość, przedsiębiorczość akademicka, przedsiębiorstwa rolnicze, przedsiębiorstwo, przegroda budowlana, przegub, przejściowa impedancja termiczna, przekrycie obiektu budowlanego, przekładnie, przekładnie zębate i ślimakowe, przemiany – społeczność lokalna i regionalna – Europa, przemieszczające się obciążenia, przemieszczające się obciążenie, przemieszczenie, przenośnik, przepięcia, przetwarzanie 2D, przetwarzanie i analiza obrazu, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów i dźwięku, przetwarzanie informacji, przetwarzanie tworzyw sztucznych, przetwornik częstotliwości, przetworniki a/c, przetworniki a/c i c/a, przetwórstwo, przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych, przewodzące polimery, przewodzący polimer butadienowy, przeżywalność nicieni, przychody i koszty, przyrząd rehabilitacyjny, przyrządy mocy, przyspieszenie drgań, public relations, public transport, punkty krytyczne skażeń mikrobiologicznych, PVD, płaskich, płaskorzeźba, płytka mikroskopowa, płytki PCB, rachunkowość językiem biznesu, racje pokarmowe, racjonalne żywienie, reaktor, realizacja, recyklaty, recykling, redystrybucja sił, regeneracja ściernic, regeneracja ścierniwa, regeneracja ziaren ściernych, region turystyczny, rejestracja i monitorowanie, rejestracja obrazów szybkozmiennych, rektyfikacja, rekultywacja, rekultywacja jezior, reologia, rezonans plazmonowy, rezystancja termiczna, RLC-metria, robot, robot przemysłowy, roboty, rolnictwo ekologiczne, rośliny uprawne, rozbiór, rozciąganie, rozciąganie udarowe, rozdrabnianie tworzyw polimerowych, rozdrabnianie ziaren ściernych, rozmrażanie produktu, rozpraszanie światła, rozproszone systemy pomiarowe, rozpylacz, rozwinięcia falkowe, rozwój, rurociąg, rurociągi, ryby, rynek pracy, rynki finansowe, rządowe programy pomocnicze, rzepak, SaaS, satelitarna technika laserowa, ścieki, ścieków, ściernica, ściernice, ściernice o strefowo zróżnicowanej budowie, ściskanie, sedymentacja, segmenty rynku, segregacja odpadów stałych, sektor MSP, sektor usług, SEM, sensoryka, separatory kamieni, serwer, siarka, siarki i chloru, sieć bezprzewodowa eduroam, sieć komputerowa, sieci bezprzewodowe, sieci komputerowe, siedziska, siedzisko, silnik, silnik spalinowy, silniki spalinowe, siła, siła rynkowa firmy, skaterometria laserowa, skażenia mikrobiologiczne, skrawanie, skład chemiczny, skład chemiczny biomasy, skład fazowy, skład spalin, składniki odżywcze, SO2, SOA, software, sondy do poboru prób środowiskowych, sorpcja, sortowniki, spalanie, spalanie paliwa, specjacja fosforu w osadach dennych, spektrofotometr dwuwiązkowy, spektroskopia fotoakustyczna, spoiwa ceramiczne, sposoby pomiaru wartości przedsiębiorstwa, sprawdzenie, środowisko elektromagnetyczne, SSE, stateczność, statyka, sterowanie, sterowanie CNC, sterowanie komputerowe, sterowanie procesem szlifowania, sterowanie z wykorzystaniem luminancji, sterownik PLC, sterowniki PLC, sterydy, stolik roboczy, stopień degradacji, stopień krystaliczności, stopy procentowe, strategie konkurencyjności, strategie personalne, strefa tarczowa, struga wodno-ścierna, struktura, struktura geometryczna, struktura geometryczna powierzchni, struktura majątku, struktura źródeł finansowania, studnie głębinowe, style i metody zarządzania przedsiębiorstwem, stylus, substancje organiczne, substancje tłuszczowe i olejowe, substrat, sucha bateria, surface topography, surowce rolno-spożywcze, surowiec, surowiec rolniczy, suszenie, sygnał akustyczny, symulacja, symulacja CFD, symulacja stanów przejściowych, symulacje, symulacje komputerowe, synteza, system automatycznego sterowania, system CAD/CAM, system dokształcania., system edukacji, system ekspertowy, system finansowania zatrudniania osób niepełnosprawnych, system komputerowy, system Lab, system mikroprocesorowy, system operacyjny, system zarządzania jakością, systemy energoelektroniczne, systemy informatyczne, systemy ortogonalne, systemy rozproszone, systemy sieciowe, systemy sterowania i kontroli, systemy zarządzania, szafa termiczna, szara strefa, szczelność, szerokopasmowy internet, szkolenia, szkolenie, szlifierka, szlifowanie, szlifowanie ceramiki, szlifowanie jednoprzejściowe, szlifowanie materiałów ceramicznych, szlifowanie materiałów kruchych w warunkach plastycznego płynięcia materiału ceramicznego w strefie obróbki, szlifowanie otwo- rów, szlifowanie otworów, szlifowanie powierzchni kształtowych, szlifowanie powierzchni płaskich, szlifowanie powierzchni swobodnych, szlifowanie powierzchni walcowych zewnętrznych, szlifowanie wałków, szlifowanie z zastosowaniem zespołu nanodosuwu, sztuczna inteligencja, tachimetr, technika laserowa, technika rolnicza, techniki separacji molekularnej, technologia, technologia i koszty produkcji, technologia produkcji, technologia uprawy roli, technologia żywności, technologie hydrostrumieniowe, technologie informacyjne w zarządzaniu, technologie proekologiczne, teledetekcja, TEM, temperatura, tempo wzrostu, teodolit, termokompresja, termowizja, TLC, tlenek aluminium, toczenie, topografia powierzchni, topografia powierzchni technicznych, torba-pojemnik, transfer, transfer technologii, transformacja fouriera, transformata pakietów falkowych, transport, transport ekologiczny, tranzystory bipolarne i polowe, tranzystory JFET, tranzystory MOSFET, tranzyt L2, trwałość, tryskacz, twardość w skali Shore’a A i D, tworzenie gron przedsiębiorstw w aktywizacji rynków regionalnych, tworzywa polimerowe, tworzywo pierwotne, tworzywo polimerowe, tłoczenie, uchwyt, udarność, uderzenia hydr, uderzenia hydrodynamiczne w rurociągach, układ, układ dolotowy, układ hydrauliczny, układ jezdny, układy FPGA, układy reprogramowalne, UML, unconventional transport solution, uprawa, urządzenia wysokotemperaturowe, ustalanie wyniku działalności gospodarczej, ustawienia kół, usuwanie, usuwanie fenolu, usługi edukacyjne, usługi kampusowe, usługi sieci PIONIER, usługi turystyczne, utylizacja biomasy, utylizacja pocisków artyleryjskich, walcowa powierzchnia wewnętrzna, walcowanie na zimno, warstwa wierzchnia, wartość intelektualna, wartość opałowa, wartość przedsiębiorstwa, wartości niematerialne, WEB 2.0, węglik krzemu, węzeł, wibroizolacja, wideokonferencje, wiek, wiek i tempo wzrostu długości i masy, Wielka Brytania, wielomiany adomiana, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), wierzba energetyczna, wieś, wilgotność biomasy, wilgotność zboża, witamina C; kolorymetria, woda, woda gruntowa, wodór, wózek badawczy, wózek inwalidzki, współczynnik mocy, współpraca, współrzędnościowa maszyna pomiarowa, współrzędnościowa technika pomiarowa, WWA, www, wychłodzenie, wyciągi roślinne, wygładzanie, wygładzanie ścierne, wymiana ciepła i masy w przegrodach budowlanych, wymienniki ciepła, wypalanie, wypłukiwanie materiałów wybuchowych, wysokociśnieniowa obróbka hydrostrumieniowa powierzchni, wysokociśnieniowa obróbka wodno-ścierna, wysokociśnieniowa pompa hydrauliczna, wysokociśnieniowa struga hybrydowa, wysokociśnieniowa struga wodna, wysokociśnieniowa struga wodno-lodowa, wysokociśnieniowa struga wodno-ścierna, wysokociśnieniowa struga wody, wytrzymałość, wytrzymałość materiałów, wytwarzanie, wytłaczanie, wytłaczanie autotermiczne, wytłaczanie ślimakowe, wytłaczarka, wytłaczarka autotermiczna, wytłaczarka ślimakowa, wytłaczarka tarczowa, wytłaczarka tworzyw sztucznych, wytłoczka, wyważanie dynamiczne, wzmacnianie, wzmacnianie gruntów słabych, wzmocnienie podłoża gruntowego, właściwości cieplnych, właściwości glebowe, właściwości mechaniczne, właściwości mechaniczne materiałów, właściwości termiczne, właściwości tribologiczne, właściwości tribologiczne i mechaniczne; rozpylanie magnetronowe, właściwości użytkowe, zafałszowania, zagęszczenie, Zakład Pracy Chronionej, zamykarka próżniowa, zanieczyszczenia, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, zarządzanie, zarządzanie jakością, zarządzanie potencjałem organizacyjnym, zarządzanie produkcją, zarządzanie projektami, zarządzanie techniką rolniczą;. uprawy ekologiczne; technika rolnicza; biologiczne środki ochrony roślin; uprawa ziemniaka jadalnego; biomasa na cele , zarządzanie wiedzą, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianami, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, zatrudnienie, zawartość popiołu, zawartość w biomasie popiołu, zawiesinowa struga wodno-ścierna, zawieszenia, zbiornik, zbiornik płynu, zbiornik wodny, zbrojenie rozproszone, zdjęcia fotogrametryczne, zdolność do odkształcenia, zdrowotność, zeolit naturalny, zeolit naturalny modyfikowany, zeolity naturalne, zestaw OxiTop, ziarna ścierne, ziarno ścierne, ziemniak, ziemniaka peptydy antybakteryjne, zjawiska termiczne, zjawisko fotoakustyczne, zjawisko fotowoltaiczne, zmienna prędkość obrotowa, zmienne obroty, znaki firmowe, zużycie i trwałość narzędzi ściernych, zużycie ostrza, zużycie ziaren ściernych, związki organiczne i mineralne, żywność, żywotność i zdrowotność nasion, ZZL, złącze OBD, łańcuch wartości, łańcuchy polimerowe, łopatki silników samolotowych


partnerzy

Baza powstała w ramach projektu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (90%) oraz Politechnikę Koszalińską (10%)