wersja polska english version

Baza Zasobów Intelektualnych i Technologicznych Politechniki Koszalińskiej

 

Aktualny obszar wyszukiwania:

  • Cała baza danych
lupa
szukaj tylko w opisach
dziedzina techniki:
dyscyplina naukowa: info

Wyniki wyszukiwania:

Obszar wyszukiwania:

Oferty współpracy z przemysłem i gospodarką (w tym działalność usługowa)

Dziedzina techniki:

Inżynieria środowiska

Temat:

Gospodarka odpadami komunalnymi
Słowa kluczowe: badania wód, ścieków, odpadów
Adresat oferty: Przedsiębiorstwa gospodarki odpadami, wodociągi, oczyszczalnie ścieków, zakłady produkcyjne o profilu chemicznym
Kierownik zespołu: prof. dr hab. Kazimierz Szymański
Skład zespołu: dr hab. inż. Robert Sidełko prof. nazw. PK, dr inż. Beata Janowska, dr Izabela Siebielska, mgr inż. Krzysztof Kamiński
Opis: Zespól specjalizuje się w badaniach fizykochemicznych odpadów, wód i ścieków. W tym zakresie, oprócz podstawowych badań chemicznych, oznaczane są wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, polichlorowane bifenyle, środki ochrony roślin, metale ciężkie i alkaliczne, składniki nawozowe. Jest w stanie opracowywać raporty oddziaływania na środowisko, operaty wodno-prawne, pozwolenia zintegrowane oraz projekty centralnego ogrzewania i odnawialnych źródeł energii, nadzory nad modernizacjami ścieków.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Gospodarki Odpadami, tel. 094-34-78-571, e.mail: kazimierz.szymanski@tu.koszalin.pl

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze krajowe

Dziedzina techniki:

Inżynieria środowiska

Dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska

Temat:

Zmiany zawartości WWA, PCB i metali ciężkich w czasie kompostowania i fermentacji metanowej frakcji organicznej odpadów komunalnych
Słowa kluczowe: kompostowanie, fermentacja metanowa, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), polichlorowane bifenyle (PCB), metale ciężkie, frakcja organiczna, odpady komunalne, osady ściekowe
Opis: Zmiany zawartości WWA, PCB i metali ciężkich w czasie kompostowania i fermentacji metanowej frakcji organicznej odpadów komunalnych. Podstawową metodą utylizacji odpadów komunalnych w Polsce jest deponowanie na składowiskach odpadów. Rozporządzenie Rady Ministrów z 6.06.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 106 poz. 723), pośrednio wymusza odzyskiwanie frakcji organicznej odpadów. Niestety, bardzo często segregacja przeprowadzana jest w sposób mechaniczny już na składowisku odpadów. W taki sposób uzyskana frakcja organiczna jest w znacznym stopniu zanieczyszczona tworzywami sztucznymi, szkłem, metalami itp. Powoduje to wzrost substancji toksycznych nieorganicznych np. metali ciężkich i organicznych np. wielopierścieniowych węglowodorów aromatyczny, czy polichlorowanych bifenyli. Skład takiej frakcji ogranicza w znacznym stopniu wykorzystanie jej do produkcji kompostów lub biogazu w procesie fermentacji. W chwili obecnej na wielu składowiskach odpadów w Polsce wyizolowana frakcja organiczna jest deponowana w oddzielnym miejscu, bez możliwości dalszego jej wykorzystania. W ten sposób traci się bezpowrotnie części organiczne. W wielu krajach Unii Europejskiej frakcja organiczna odpadów komunalnych wykorzystywana jest w procesach kompostowania lub fermentacji metanowej. Stężenie zanieczyszczeń organicznych (między innymi WWA, PCB) i nieorganicznych (metale ciężkie) jest poniżej dopuszczalnych norm. Różnica polega jednak na sposobie pozyskiwania frakcji organicznej. W krajach tych szeroko rozpowszechniona jest segregacja u źródła, czyli u producenta odpadów. Wskazane jest zatem przeanalizowanie zmian opisujących zawartość wybranych, toksycznych zanieczyszczeń w czasie przemian biochemicznych, zachodzących w trakcie prowadzenia procesu kompostowania lub fermentacji metanowej. W Katedrze Gospodarki Odpadami prowadzone są badania zmian stężenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, polichlorowanych bifenyli i metali ciężkich w czasie kompostowania lub fermentacji metanowej, frakcji organicznej odpadów komunalnych zmieszanych z osadami ściekowymi.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Gospodarki Odpadami, ul. Śniadeckich 2, 75-438 Koszalin, tel. 094-34-78-575, e-mail: izabela.siebielska@tu.koszalin.pl
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr Izabela Siebielska

Obszar wyszukiwania:

Działalność statutowa

Dziedzina techniki:

Inżynieria środowiska

Dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska

Temat:

Wpływ wybranych czynników na zjawiska zachodzące na granicy faz w fizykochemicznych procesach.
Słowa kluczowe: koagulacja, sorpcja, podwójna warstwa elektryczna, oczyszczanie wody, oczyszczanie ścieków, gospodarka osadowa
Opis: W ramach działalności statutowej realizowane są tematy związane z technologią wody, ścieków i osadów ściekowych. Szczególny nacisk kładziony jest na zastosowanie procesów fizykochemicznych w uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych oraz biologicznej metody osadu czynnego w reaktorach SBR. Prowadzone badania dotyczą m. in. zintegrowanego usuwania wybranych zanieczyszczeń trudno biodegradowalnych, usuwania prekursorów ubocznych produktów utleniania i dezynfekcji, flotacji w technologii wody i ścieków, modyfikacji zeolitów naturalnych i otrzymywania syntetycznych.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Technologii Wody i Ścieków, prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak, ul. Śniadeckich2, 75-453 Koszalin, tel. 094-34-78-540, fax 094-34-78-558, e-mail: anna.anielak@tu.koszalin.pl
Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak

Obszar wyszukiwania:

Patenty na wynalazki

Dziedzina techniki:

Technologia wody

Słowa kluczowe:

oczyszczanie ścieków, zeolity naturalne, sedymentacja
Tytuł: Sposób oczyszczania ścieków komunalnych w systemie cyklicznym
Twórcy: Anna Maria Anielak, Krzysztof Piaskowski
Data zgłoszenia: 21.05.2004
Nr zgłoszenia: P. 368146
Data uzyskania prawa: Decyzja z dnia 2010-11-15 odmawiająca patentu.
Nr prawa wyłącznego: -
Skrót opisu: Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oczyszczania ścieków z zastosowaniem zeolitów naturalnych w systemie reaktorów typu SBR. Przed fazą reakcji albo podczas jej trwania do reaktora dozuje się zeolit, korzystnie klinoptylolit, w postaci pylistej, o uziarnieniu poniżej 250 μm, przy czym korzystnie maksymalne stężenie zeolitu w reaktorze wynosi 1kg/m3. Ścieki albo osad czynny reaktora zaszczepia się osadem przystosowanym do wzmożonej biologicznej defosfatacji w warunkach tlenowo-beztlenowych oraz adaptuje się osad do zeolitu, korzystnie w okresie 2 tygodni. Do zaadaptowanego osadu czynnego stopniowo dozuje się zeolit do wymaganego stężenia. Utrzymuje się stały wiek osadu na poziomie 10 dób. Zeolit dozuje się w sposób porcjowy, raz na dobę, utrzymując stałe jego stężenie w reaktorze. Utrzymuje się współczynnik dekantacji ścieków oczyszczonych od 0,2 do 0,6. Fazę reakcji oczyszczania ścieków w reaktorze prowadzi się w warunkach tlenowych albo przemiennie tlenowo-beztlenowych. Sedymentacja osadu i przygotowanie reaktora do napełniania nie przekracza 1 godziny.
Załączniki:

Obszar wyszukiwania:

Patenty na wynalazki

Dziedzina techniki:

Technologia wody

Słowa kluczowe:

modyfikowany zeolit, zeolit naturalny, destylacja, oczyszczanie wody i ścieków
Tytuł: Sposób modyfikacji zeolitu naturalnego do oczyszczania wody i ścieków
Twórcy: Anna Maria Anielak, Rafał Schmidt
Data zgłoszenia: 30.08.2004
Nr zgłoszenia: P. 369803
Data uzyskania prawa: 28.12.2010
Nr prawa wyłącznego: Pat. 208931
Skrót opisu: Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usuwania kationów z wody i ścieków w procesie adsorpcji na modyfikowanym zeolicie. Ze struktury zeolitu naturalnego usuwa się zanieczyszczenia np. 5% roztworem kwasu np. solnego. Następnie po wypłukaniu wodą destylowaną poddaje się działaniu roztworu Na2CO3. Po 24 godzinach zlewa się przereagowaną ciecz i zalewa się zeolit 36-38% formaliną. Całość poddaje się procesowi destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem. Proces prowadzi się w temperaturze 60-65°C przez kilka godzin. Następnie poddaje się go procesowi krystalizacji w temp. 4-6°C, przy równoczesnym mieszaniu. Zmodyfikowany zeolit płucze się i suszy w temp. 40°C.
Załączniki:
Pliki:
PL208931B1.pdf
2014-01-07 10:03:38
Rozmiar: 128.30 kb

Obszar wyszukiwania:

Patenty na wynalazki

Dziedzina techniki:

Technologia wody

Słowa kluczowe:

zeolit naturalny modyfikowany, doczyszczanie ścieków
Tytuł: Sposób modyfikacji zeolitu naturalnego oraz sposób doczyszczania ścieków z zastosowaniem tego zeolitu.
Twórcy: Anna Maria Anielak
Data zgłoszenia: 28.10.2005
Nr zgłoszenia: P. 377886
Data uzyskania prawa: Decyzja z dnia 2011-01-12 odmawiająca patentu.
Nr prawa wyłącznego: -
Skrót opisu: Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oczyszczania ścieków z zastosowaniem zeolitów naturalnych modyfikowanych ditlenkiem manganu w procesie filtracji złożowej. Ścieki oczyszczone w oczyszczalni o podwyższonej wartości wskaźników jakościowych doczyszczane są na złożu filtracyjnym, którego wypełnieniem jest naturalny zeolit modyfikowany ditlenkiem manganu. Po wyczerpaniu pojemności sorpcyjnej i katalitycznej zeolit jest regenerowany roztworem H2O2 (np. 2-3%) oraz roztworem KMnO4 (np. 0,3%). Modyfikacja zeolitu polega na przemyciu zeolitu kwasem solnym, wypłukaniu wodą . Następnie ziarna zeolitu są traktowane w pierwszej kolejności roztworem chlorku manganu (II) i suszone w wyparce próżniowej, a w drugiej roztworem manganianu (VII) potasu i ponownie poddawane są suszeniu w wyparce próżniowej. Przed zastosowaniem ziarna są płukane wodą.
Załączniki:

Obszar wyszukiwania:

Działalność statutowa

Dziedzina techniki:

Inżynieria środowiska

Dyscyplina naukowa: energetyka

Temat:

Ekologia zasobów naturalnych. Zadanie B. Alternatywne źródła energii
Słowa kluczowe: obszary wiejskie, gleba, woda gruntowa, poziom wody gruntowej, nawożenie, kompost z osadów ściekowych, nawozy mineralne, uprawa, wierzba energetyczna, kora wtórna
Opis: Główne kierunki badań naukowych w 2010 roku : 1. Syntezy wyników badań wykonanych w latach poprzednich i przygotowanie publikacji do druku, 2. Przeprowadzenie doświadczenia polowego w Kościernicy „Reakcja nawożenia kompostem z osadów komunalnych na wzrost klonów wierzby energetycznej i na zawartość azotu mineralnego i fosforu w glebie oraz na jej pH”, 3. Przeprowadzenie doświadczenia polowego w Kościernicy „Obserwacje rozwoju nowych genotypów wierzby energetycznej w zależności od zagęszczenia uprawy i jej wpływ na pozostałości azotu mineralnego w glebie”, 4. Przeprowadzenie doświadczenia polowego w Kościernicy „Wpływ nawożenia azotem na wzrost klonów wierzby energetycznej oraz na pozostałości azotu mineralnego w glebie” 5. Przeprowadzenie doświadczenia polowego w Kościernicy „Udział kory wtórnej w plonie biomasy wierzby przy zróżnicowanym nawożeniu azotem oraz zagęszczeniu krzaków na poletku” 6. Przeprowadzenie doświadczenia polowego w Kościernicy „Poziom lustra wody i jakość wody gruntowej pod uprawą wierzby w 2010 roku w Kościernicy”.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Biologii Środowiskowej, Zakład Roślin Energetycznych, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin; dr hab.inż. Leszek Styszko, tel. 94-34-78-557, mgr inż. Diana Fijałkowska, tel. 94-3478-562
Kierownik tematu: dr hab.inż. Leszek Styszko

Obszar wyszukiwania:

Oferty współpracy z przemysłem i gospodarką (w tym działalność usługowa)

Dziedzina techniki:

Inżynieria środowiska

Temat:

Zwiększenie kaloryczności osadu ściekowego w aspekcie jego termicznego unieszkodliwiania.
Słowa kluczowe: osad czynny, substancje tłuszczowe i olejowe, kaloryczność osadu ściekowego
Adresat oferty: Gospodarka komunalna, gospodarka wodno-ściekowa, oczyszczanie ścieków, unieszkodliwianie odpadów
Kierownik zespołu: prof. dr hab. inż. Tomasz Heese
Skład zespołu: dr inż. Adam Boguski, mgr inż. Anna Wojcieszonek
Opis: Zwiększenie kaloryczności nadmiernego osadu ściekowego w celu poprawy efektywności jego termicznego unieszkodliwiania
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Biologii Środowiskowej, Adam Boguski, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, tel. 094-34-78-562, e-mail: adam.boguski@tu.koszalin.pl

Obszar wyszukiwania:

Laboratoria

Dziedzina techniki:

Inżynieria środowiska

Słowa kluczowe:

woda, ścieki, gleba, osady denne oraz osady ściekowe
Adresat oferty: Gospodarka komunalna, gospodarka wodno-ściekowa, oczyszczanie ścieków, unieszkodliwianie odpadów
Opis: Badania w skali laboratoryjnej nad zwiększeniem kaloryczności nadmiernego osadu ściekowego w celu poprawy efektywności jego termicznego unieszkodliwiania
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Biologii Środowiskowej, Adam Boguski, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, tel. 094-34-78-562, e-mail: adam.boguski@tu.koszalin.pl
Nazwa: Laboratorium Biogeochemi i Mikrobiologii
Zakres działalności: Środowiskowe analizy fizyczno-chemiczne i biologiczne. Badania technologiczne nad procesami oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych.

Obszar wyszukiwania:

Aparatura i urządzenia badawcze

Dziedzina techniki:

Inżynieria środowiska

Słowa kluczowe:

bioreaktor, osad czynny, substancje tłuszczowe i olejowe, kaloryczność osadu ściekowego, fermentacja metanowa
Adresat oferty: Gospodarka komunalna, gospodarka wodno-ściekowa, oczyszczanie ścieków, unieszkodliwianie odpadów
Opis: Badania modelowe w skali laboratoryjnej nad zwiększeniem kaloryczności nadmiernego osadu ściekowego w celu poprawy efektywności jego fermentacji oraz termicznego unieszkodliwiania
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Biologii Środowiskowej, Adam Boguski, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, tel. 094-34-78-562, e-mail: adam.boguski@tu.koszalin.pl
Nazwa urządzenia: Bioreaktory
Przeznaczenie: Zestaw bioreaktorów do badania modyfikacji metody osadu czynnego w celu zwiększeniem kaloryczności nadmiernego osadu ściekowego oraz sprawdzenia efektywności fermentacji metanowej osadu nadmiernego.

1 | 2

Popularne słowa kluczowe:

adaptacyjny model powierzchni, adhezja, aktywa finansowe, aktywa rzeczowe, aktywność, aktywność amylolityczna, akumulatory, akustyka pomieszczeń, akwizycja danych, Al2O3, algorytmy genetyczne, algorytmy i systemy kryptograficzne, amortyzatory, analiza, analiza częstotliwościowa, analiza ekonomiczna, analiza ekonomiczno- finansowa, analiza energetyczna, analiza falkowa, analiza fizyko-chemiczna, analiza fizykochemiczna, analiza ilościowa, analiza ilościowa zawartości mykotoksyn, analiza numeryczna, analiza porównawcza, analiza rynku, analiza sensoryczna, analiza składu chemicznego, analiza sprawozdań finansowych, analiza stochastyczna i nieliniowa, analiza termiczna, analiza wielkości cząstek, analizator azotu, analizator węgla, analizy, analizy fizykochemiczne, antena, AOX, aproksymacja falkowa, architektury równoległe, ASP, ataki PAA, audyt marketingowy, automatyczne sterowanie, automatyka procesów, automatyzacja, automatyzacja procesów, awaryjność, azot mineralny, azotu, badania, badania eksploatacyjne, badania marketingowe, badania materiałów, badania szczegółowe struktury energetycznej półprzewodników, badania wód, badania wytrzymałości materiałów, badania wytrzymałościowe stali budowlanych, badania „In situ”, bakterioza pierścieniowa, barwa, barwny indykator, bazy danych, belka na podłożu nieliniowym, beton komórkowy, bezpieczeństwo emisji elektromagnetycznej systemów komputerowych, bilansowanie diet, bio-membrana polifenolowa, bioanalityka, biogazownie, biologiczne środki ochrony roślin, biomasa, biomateriały metalowe; magnetoelektropolerowanie, biomateriały; magnetoelektropolerowanie; warstwa wierzchnia, biopaliwa, biopaliwo, biopreparaty, bioreaktor, biosensory, biotechnologia, biznes, boczniak ostrogowaty; glukozynolany; owocnikowanie; przechowywanie grzybni, BPM, bramki CMOS, bramki prądowe, brzeczka piwna, budowa, budowa strukturalna, budownictwo, budownictwo z materiałów naturalnych, budynki wielokondygnacyjne, budżetowanie działalności, c/a, CAD, CAD/CAM, CAE, cechy fizykochemiczne, centra historycznych miast, ceramiczne narzędzia ścierne, ceramiczne narzędzia ścirene, certyfikaty, charakterystyki prądowo-napięciowe, charakterystyki prędkościowe, chemiczne i biologiczne wód i osadów dennych, chitozan, chleb, chlorki, chromatografia, chłodnictwo, chłodzenie, ciągi komunikacyjne, cięcie materiałów, cienkie powłoki węglowe, cienkie warstwy, ciepło, ciepło spalania, ciśnienie akustyczne, ciśnieniowa struga wodna, city, Cl2, Clavibacter, cloud computing, CO, CO2, CSP, cyfrowe układy prądowe, cząstki lodowe, czynniki makroekonomiczne, czynniki mikroekonomiczne, czynniki rozwoju, czyszczalnia, czyszczenie, czyszczenie powierzchni, czyszczenie powierzchni technicznych, dawki, decyzje operatywne i strategiczne, definicja podstawowych pojęć stosowanych w biznesie, deodoryzacja, destylacja, dezintegracja materiałów, di-tlenek tytanu, diagnostyka, diagnostyka pojazdów, diagnostyka procesu szlifowania, diagnostyka samochodowa, diagnostyka ściernic, diody, diody Schottky'ego, DMO, dobór maszyn, doczyszczanie ścieków, dogładzanie, dotacje, drapieżne roztocze, drgania, drgania belki na podłożu lepkosprężystym, drgania cieczy, drgania mechaniczne, droga, drogi, DTM, dwu-fazowe materiały kompozytowe, dynamika konstrukcji, dynamika podłoża, działania, długopis, EDS, efektywność, efektywność energetyczna, ekoanalityka, ekoenergetyka, ekoenergetyka rozproszona, ekologia, ekonometria, ekonomia, ekotoksykologia, ekranowanie, ekspertyza, ekspertyzy, eksploatacja, elastooptyka, elastyczność silnika, elektrochemia, elektroforeza, elektrolit stały, elektronowy mikroskop skaningowy, elektrotechnika, elektrotechnika samochodowa, element elektroniczny, elementy mocy, eliminacja drgań, ELISA, emisja spalin, emisja zanieczyszczeń, energia, energia elektryczna, energia kinetyczna, energia odpadowa, energia uderzenia, energoelektronika, energooszczędność, enzym amylolityczny, enzymy, erozja hydrostrumieniowa, ERP, etyka, etyka biznesu, etyka public relations, Euro2012, Europa, eutrofizacja, fale temperaturowe, fermentacja, fermentacja metanowa, fermentacja mlekowa, ferroelektryki, finansowanie przedsiębiorstw, fizyczne właściwości gleby, foliowe taśmy ścierne, formowanie, fosfor przyswajalny, foto-Fenton, fotoakustyka, fotogrametria, fotokataliza, frakcja, frakcja organiczna, frezowanie, fulereny, fundusze Unii Europejskiej, fundusze wsparcia MSP, futerał, gaz wodny, gazy spalinowe, generator, geodezja inżynieryjno-przemysłowa, geometria ostrza, GIS, gleba, globalna platforma testowa, gluten, gmina, gospodarka, gospodarka osadowa, gospodarka turystyczna, gospodarstwa domowe rolników, GPS, grunty słabonośne, głowica, głowice do mikrowygładzania, harmonogramowanie, hałas, hałas., heterogeniczny katalizator, homogenizacja, HPLC, hurtownie danych, hydroklasyfikacja, hydrostrumieniowa obróbka powierzchni, hydrostrumieniowe kształtowanie obiektów przestrzennych, identyfikacja mikroorganizmów, impedancja termiczna, impregnacja, informatyka, inkubator, innowacje techniczne, innowacyjne narzędzia ścierne, instytucje lokalnych i regionalnych rynków pracy, instytucje wspierające, integracja, integracja rynków w Unii Europejskiej, integralność, interferometria światła białego, internet, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, ITIL, J2EE, jakość powierzchni, jednoprzejściowe szlifowanie, jednostki samorządu terytorialnego, JME, JSE, kadź wirowa, kaloryczność osadu ściekowego, kamera szybkostrzelna, kamera termowizyjna, kapitał ludzki, karby, katalizator cienkowarstwowy, katalizator metalowy, kawitacja, kierunki użytkowania, klimatyzacja, klony, koagulacja, komora próżniowa, komora wędzarnicza, kompaktowy, kompost z osadów ściekowych, kompostowanie, kompozyt mineralny, kompozyty, komputerowe wspomaganie projektowania, komunalne, komunikacja, komunikacja radiowa, koncepcja strategii rozwoju, kondycjonowanie narzędzi ściernych, konsorcjum, konstrukcja, konstrukcja stalowa, konstrukcje budowlane, konstrukcje cięgnowe, konstrukcje geotechniczne, konstrukcje stalowe, konstrukcje z betonu, konstrukcje z drewna litego do 40m rozpiętości; korozyjność konstrukcji stalowych i żelbetowych, konstrukcje zespolone stalowo-betonowe, kontrola czynna, kontrola niedestrukcyjna, konwersja, kopalnia, kora wtórna, kosiarka-podkaszarka, kotły grzewcze, kreatywność, kręgi, kropki kwantowe, kruche pękanie materiału ceramicznego, krzywe kalibracyjne, kształtowania przestrzennego obiektów, kultura organizacyjna, kwas askorbinowy, Lactobacillus, lakierowanie, legalizacja narzędzi pomiarowych, liczba opadania, literatura, lokalne źródła biomasy, mąka; porastanie zbóż, makrocząsteczka, makrogeometria, makroorganizmy, makrozoobentos, manipulator, mapa, mapy cyfrowe, mapy hałasu, marketing relacyjny, marszrutowanie, masowy wskaźnik szybkości płynięcia, maszyna, maszyna pomiarowa, maszyny, maszyny i urządzenia energetyczne, materiał biologiczny, materiały budowlane, materiały ceramiczne, materiały opakowaniowe, materiały opakowaniowe wielowarstwowe, materiały polimerowe, materiały ścierne, materiały trudnoobrabialne, małe i średnie przedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, mechanika gruntów, mechanika zmęczenia, mechanizmy precyzyjne, mechanizmy zniszczenia, mechatronika, media elektroniczne, metale ciężkie, metoda elementów brzegowych, metoda elementów skończonych, metoda laserowa, metody optyczne, metody pogłębionego utleniania, metody PVD, metody redukcji przepięć, metody zarządzania, metrologia, metrologia optyczna, metrologia powierzchni, miasto, microfinishing, mięso, mieszanina polimerów, mikro-obróbka, mikro-przecinanie, mikro-struga wodno-ścierna, mikrobiologia, mikrofinishing, mikrogeometria, mikroinżynieria, mikroklimat, mikrokontrolery, mikromaszyna wytrzymałościowa, mikroobróbka, mikroorganizmy, mikroskop optyczny, mikroskrawanie, mikrostruktura powierzchni, mikrowygładzanie, mini energetyka, mobilne systemy pomiarowe, model symulacyjny, modele ekonometryczne, modele obliczeniowe, modele wektorowo-autoregresyjne, modele z dyskretną zmienną zależną, modelowanie, modelowanie procesów biznesowych, modelowanie systemów, modulatory hormonalne, modyfikowany zeolit, monitoring, monitorowan, monitorowanie, monitorowanie i nadzorowanie narzędzi ściernych, monitorowanie i nadzorowanie procesów szlifowania, monitorowanie i sterowanie procesami obróbkowymi w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego (nadążne sterowanie względem powierzchni swobodnych), montaż, motoryzacja, MRP, MRP II, MSK Kosman, mycie, myśl polityczna, nadwyżki ekonomiczne, nadzorowanie, nadzorowanie procesu szlifowania, nagniatanie, nanocząsteczka, nanocząsteczki metali, nanoinżynieria, nanokompozyty, nanomaterials, nanomateriały, nanoszlifowanie, nanowarstwy, nanowygładzanie, napędy, naprawa, naprawa maszyn, naprężenia, narzędzia PCBN, narzędzia ścierne, narzędzie, narzędzie ścierne, nasypy, naukowa interaktywna telewizja HD, nawierzchnia drogowa, nawierzchnia gruntowa, nawóz mineralny, nawożenie, nawozy mineralne, NET, neutralizacja, nicienie, niekonwencjonalny plecak, nieliniowość fizyczna, niepełnosprawni, niwelator, NMT, NO, NO2, nowe czynniki chłodnicze, nowoczesne koncepcje, nowoczesne maszyny, numeryczna symulacja obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, obciążenia fiskalne, obciążenia wyjątkowe, obiekt, objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia, obliczenia numeryczne., obniżenie kosztów, obrabiarka, obrabiarki sterowane numerycznie, obraz bitmapowy, obraz cyfrowy powierzchni obrobionej, obróbka, obróbka Inconelu i tytanu, obróbka korpusów (centra frezarskie), obróbka kształtująca powierzchni, obróbka poprzedzająca, obróbka powierzchni, obróbka powierzchniowa, obróbka skrawaniem, obróbka ubytkowa, obróbka wykańczająca, obserwacja i rejestracja obrazów, obszary wiejskie, obsługa klienta, ocena maszyn do ochrony roślin pod kątem jakości wykonywanych zabiegów, ocena wrażliwości na antybiotyki, ochrona, ochrona powierzchniowa, oczyszczanie rurociągów oraz budowlanych obiektów konstrukcyjnych, oczyszczanie ścieków, oczyszczanie wody, oczyszczanie wody i ścieków, odkształcenia, odnawialne źródła energii, odór, odpadów, odpadowe kruszywo drobnoziarniste, odpady, odpady komunalne, odwadnianie, odwrotne zjawisko piezoelektryczne, ogniwo elektrochemiczne, opakowania, opakowanie, oprogramowanie, opryskiwacz, optyka cyfrowa, optymalizacja, optymalizacja nieliniowa, optymalizacja obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, organiczna, organizacja, ortofotomapa, osad czynny, osad ściekowy, osady denne oraz osady ściekowe, osady ściekowe, oscyloskop, osoby niepełnosprawne, ośrodek rozdrobniony, ośrodki przedsiębiorczości, ostrze tnące, oszczędzanie energii, otolity, owadobójcze nicienie, oznaczanie, oznaczanie alkoholu, oznaczenie azotanów, oznaczenie azotu, oznaczenie białka ogólnego, pakowanie próżniowe, pakowanie w modyfikowanej atmosferze i w próżni, palec, panel operatorski, para wodna, parametr termoczuły, parametry fizyczne, parametry przewodności cieplnej, parametryoptyczne i rekombinacyjne, parcie czynne, partnerstwo w gospodarce, PCB, peptrydy antybakteryjne i antygrzybowe, PFRON, pH, piekarnictwo, pionier, pionownik, piła wolnoobrotowa, plan marketingowy, planowanie nieliniowe, plastyczne płynięcie, plastyczne płynięcie materiałów kruchych, platyna, PLC, plon, plon biomasy, podatne mocowanie, podbudowa drogowa, podwójna warstwa elektryczna, podwozia, podłoże gruntowe, poezja, pojazd mechaniczny, pojazdy samochodowe, pokrowiec, pokrycia lakiernicze, pole akustyczne, pole elektromagnetyczne, polepszacz, polepszacz gleby „EKO-KOMP”, polianilina, polichlorowane bifenyle (PCB), polimer butadienowo-styrenowy, polimer butadionowy, polimer przewodzący, polimery, polimery przewodzące, polityka społeczna, pomiar, pomiar geometrii kół, pomiar luzu, pomiar temperatury, pomiar wielkości geometrycznych, pomiary, pomiary do celów diagnostycznych, pomiary elektryczne, pomiary przemieszczeń i odkształceń, pomiary struktury geometrycznej powierzchni, pomiary stykowe, pomiary wielkości elektrycznych, pomiary współrzędnościowe, pomiary wytrzymałościowe w próżni i różnych temperaturach., Pomorze Środkowe, pompy ciepła, potencjał, powiązanie procesów ekonomicznych, powierzchnia, powierzchnia walcowa, powierzchnie obrobione, powierzchnie walcowe, powierzchnie walcowe wewnętrzne, powszechna archiwizacja, powłoki nanokompozytowe; tlenki metali i niemetali, powłoki ochronne, poziom ciśnienia akustycznego, poziom wody gruntowej, pozycjonowanie, półprzewodniki, PR, precyzyjne pomiary wielkości geometrycznych, precyzyjne przecinanie, precyzyjne szlifowanie, preparat, próba wytrzymałościowa, proces, proces wytłaczania, procesor sygnałowy, procesory sygnałowe, procesy, procesy produkcyjne, procesy przemysłowe, próchnica, produkt spożywczy, produkty rolno-spożywcze, profilaktyka chorób dietozależnych, profilometr, profilometr stykowy, profilometria konfokalna, profilometria stykowa, prognozowanie, programator, programowanie, programowanie CNC, programowanie robotów przemysłowych, progressive technologies, projektowanie, projektowanie układów, promienie twarde, promienie twarde płetw, promocja, propagacja zakłóceń hydrodynamicznych wzdłuż rurociągów, przechowywalność, przechowywanie, przednie zawieszenie, przedsiębiorczość, przedsiębiorczość akademicka, przedsiębiorstwa rolnicze, przedsiębiorstwo, przegroda budowlana, przegub, przejściowa impedancja termiczna, przekrycie obiektu budowlanego, przekładnie, przekładnie zębate i ślimakowe, przemiany – społeczność lokalna i regionalna – Europa, przemieszczające się obciążenia, przemieszczające się obciążenie, przemieszczenie, przenośnik, przepięcia, przetwarzanie 2D, przetwarzanie i analiza obrazu, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów i dźwięku, przetwarzanie informacji, przetwarzanie tworzyw sztucznych, przetwornik częstotliwości, przetworniki a/c, przetworniki a/c i c/a, przetwórstwo, przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych, przewodzące polimery, przewodzący polimer butadienowy, przeżywalność nicieni, przychody i koszty, przyrząd rehabilitacyjny, przyrządy mocy, przyspieszenie drgań, public relations, public transport, punkty krytyczne skażeń mikrobiologicznych, PVD, płaskich, płaskorzeźba, płytka mikroskopowa, płytki PCB, rachunkowość językiem biznesu, racje pokarmowe, racjonalne żywienie, reaktor, realizacja, recyklaty, recykling, redystrybucja sił, regeneracja ściernic, regeneracja ścierniwa, regeneracja ziaren ściernych, region turystyczny, rejestracja i monitorowanie, rejestracja obrazów szybkozmiennych, rektyfikacja, rekultywacja, rekultywacja jezior, reologia, rezonans plazmonowy, rezystancja termiczna, RLC-metria, robot, robot przemysłowy, roboty, rolnictwo ekologiczne, rośliny uprawne, rozbiór, rozciąganie, rozciąganie udarowe, rozdrabnianie tworzyw polimerowych, rozdrabnianie ziaren ściernych, rozmrażanie produktu, rozpraszanie światła, rozproszone systemy pomiarowe, rozpylacz, rozwinięcia falkowe, rozwój, rurociąg, rurociągi, ryby, rynek pracy, rynki finansowe, rządowe programy pomocnicze, rzepak, SaaS, satelitarna technika laserowa, ścieki, ścieków, ściernica, ściernice, ściernice o strefowo zróżnicowanej budowie, ściskanie, sedymentacja, segmenty rynku, segregacja odpadów stałych, sektor MSP, sektor usług, SEM, sensoryka, separatory kamieni, serwer, siarka, siarki i chloru, sieć bezprzewodowa eduroam, sieć komputerowa, sieci bezprzewodowe, sieci komputerowe, siedziska, siedzisko, silnik, silnik spalinowy, silniki spalinowe, siła, siła rynkowa firmy, skaterometria laserowa, skażenia mikrobiologiczne, skrawanie, skład chemiczny, skład chemiczny biomasy, skład fazowy, skład spalin, składniki odżywcze, SO2, SOA, software, sondy do poboru prób środowiskowych, sorpcja, sortowniki, spalanie, spalanie paliwa, specjacja fosforu w osadach dennych, spektrofotometr dwuwiązkowy, spektroskopia fotoakustyczna, spoiwa ceramiczne, sposoby pomiaru wartości przedsiębiorstwa, sprawdzenie, środowisko elektromagnetyczne, SSE, stateczność, statyka, sterowanie, sterowanie CNC, sterowanie komputerowe, sterowanie procesem szlifowania, sterowanie z wykorzystaniem luminancji, sterownik PLC, sterowniki PLC, sterydy, stolik roboczy, stopień degradacji, stopień krystaliczności, stopy procentowe, strategie konkurencyjności, strategie personalne, strefa tarczowa, struga wodno-ścierna, struktura, struktura geometryczna, struktura geometryczna powierzchni, struktura majątku, struktura źródeł finansowania, studnie głębinowe, style i metody zarządzania przedsiębiorstwem, stylus, substancje organiczne, substancje tłuszczowe i olejowe, substrat, sucha bateria, surface topography, surowce rolno-spożywcze, surowiec, surowiec rolniczy, suszenie, sygnał akustyczny, symulacja, symulacja CFD, symulacja stanów przejściowych, symulacje, symulacje komputerowe, synteza, system automatycznego sterowania, system CAD/CAM, system dokształcania., system edukacji, system ekspertowy, system finansowania zatrudniania osób niepełnosprawnych, system komputerowy, system Lab, system mikroprocesorowy, system operacyjny, system zarządzania jakością, systemy energoelektroniczne, systemy informatyczne, systemy ortogonalne, systemy rozproszone, systemy sieciowe, systemy sterowania i kontroli, systemy zarządzania, szafa termiczna, szara strefa, szczelność, szerokopasmowy internet, szkolenia, szkolenie, szlifierka, szlifowanie, szlifowanie ceramiki, szlifowanie jednoprzejściowe, szlifowanie materiałów ceramicznych, szlifowanie materiałów kruchych w warunkach plastycznego płynięcia materiału ceramicznego w strefie obróbki, szlifowanie otwo- rów, szlifowanie otworów, szlifowanie powierzchni kształtowych, szlifowanie powierzchni płaskich, szlifowanie powierzchni swobodnych, szlifowanie powierzchni walcowych zewnętrznych, szlifowanie wałków, szlifowanie z zastosowaniem zespołu nanodosuwu, sztuczna inteligencja, tachimetr, technika laserowa, technika rolnicza, techniki separacji molekularnej, technologia, technologia i koszty produkcji, technologia produkcji, technologia uprawy roli, technologia żywności, technologie hydrostrumieniowe, technologie informacyjne w zarządzaniu, technologie proekologiczne, teledetekcja, TEM, temperatura, tempo wzrostu, teodolit, termokompresja, termowizja, TLC, tlenek aluminium, toczenie, topografia powierzchni, topografia powierzchni technicznych, torba-pojemnik, transfer, transfer technologii, transformacja fouriera, transformata pakietów falkowych, transport, transport ekologiczny, tranzystory bipolarne i polowe, tranzystory JFET, tranzystory MOSFET, tranzyt L2, trwałość, tryskacz, twardość w skali Shore’a A i D, tworzenie gron przedsiębiorstw w aktywizacji rynków regionalnych, tworzywa polimerowe, tworzywo pierwotne, tworzywo polimerowe, tłoczenie, uchwyt, udarność, uderzenia hydr, uderzenia hydrodynamiczne w rurociągach, układ, układ dolotowy, układ hydrauliczny, układ jezdny, układy FPGA, układy reprogramowalne, UML, unconventional transport solution, uprawa, urządzenia wysokotemperaturowe, ustalanie wyniku działalności gospodarczej, ustawienia kół, usuwanie, usuwanie fenolu, usługi edukacyjne, usługi kampusowe, usługi sieci PIONIER, usługi turystyczne, utylizacja biomasy, utylizacja pocisków artyleryjskich, walcowa powierzchnia wewnętrzna, walcowanie na zimno, warstwa wierzchnia, wartość intelektualna, wartość opałowa, wartość przedsiębiorstwa, wartości niematerialne, WEB 2.0, węglik krzemu, węzeł, wibroizolacja, wideokonferencje, wiek, wiek i tempo wzrostu długości i masy, Wielka Brytania, wielomiany adomiana, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), wierzba energetyczna, wieś, wilgotność biomasy, wilgotność zboża, witamina C; kolorymetria, woda, woda gruntowa, wodór, wózek badawczy, wózek inwalidzki, współczynnik mocy, współpraca, współrzędnościowa maszyna pomiarowa, współrzędnościowa technika pomiarowa, WWA, www, wychłodzenie, wyciągi roślinne, wygładzanie, wygładzanie ścierne, wymiana ciepła i masy w przegrodach budowlanych, wymienniki ciepła, wypalanie, wypłukiwanie materiałów wybuchowych, wysokociśnieniowa obróbka hydrostrumieniowa powierzchni, wysokociśnieniowa obróbka wodno-ścierna, wysokociśnieniowa pompa hydrauliczna, wysokociśnieniowa struga hybrydowa, wysokociśnieniowa struga wodna, wysokociśnieniowa struga wodno-lodowa, wysokociśnieniowa struga wodno-ścierna, wysokociśnieniowa struga wody, wytrzymałość, wytrzymałość materiałów, wytwarzanie, wytłaczanie, wytłaczanie autotermiczne, wytłaczanie ślimakowe, wytłaczarka, wytłaczarka autotermiczna, wytłaczarka ślimakowa, wytłaczarka tarczowa, wytłaczarka tworzyw sztucznych, wytłoczka, wyważanie dynamiczne, wzmacnianie, wzmacnianie gruntów słabych, wzmocnienie podłoża gruntowego, właściwości cieplnych, właściwości glebowe, właściwości mechaniczne, właściwości mechaniczne materiałów, właściwości termiczne, właściwości tribologiczne, właściwości tribologiczne i mechaniczne; rozpylanie magnetronowe, właściwości użytkowe, zafałszowania, zagęszczenie, Zakład Pracy Chronionej, zamykarka próżniowa, zanieczyszczenia, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, zarządzanie, zarządzanie jakością, zarządzanie potencjałem organizacyjnym, zarządzanie produkcją, zarządzanie projektami, zarządzanie techniką rolniczą;. uprawy ekologiczne; technika rolnicza; biologiczne środki ochrony roślin; uprawa ziemniaka jadalnego; biomasa na cele , zarządzanie wiedzą, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianami, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, zatrudnienie, zawartość popiołu, zawartość w biomasie popiołu, zawiesinowa struga wodno-ścierna, zawieszenia, zbiornik, zbiornik płynu, zbiornik wodny, zbrojenie rozproszone, zdjęcia fotogrametryczne, zdolność do odkształcenia, zdrowotność, zeolit naturalny, zeolit naturalny modyfikowany, zeolity naturalne, zestaw OxiTop, ziarna ścierne, ziarno ścierne, ziemniak, ziemniaka peptydy antybakteryjne, zjawiska termiczne, zjawisko fotoakustyczne, zjawisko fotowoltaiczne, zmienna prędkość obrotowa, zmienne obroty, znaki firmowe, zużycie i trwałość narzędzi ściernych, zużycie ostrza, zużycie ziaren ściernych, związki organiczne i mineralne, żywność, żywotność i zdrowotność nasion, ZZL, złącze OBD, łańcuch wartości, łańcuchy polimerowe, łopatki silników samolotowych


partnerzy

Baza powstała w ramach projektu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (90%) oraz Politechnikę Koszalińską (10%)