wersja polska english version

Baza Zasobów Intelektualnych i Technologicznych Politechniki Koszalińskiej

 

Aktualny obszar wyszukiwania:

  • Cała baza danych
lupa
szukaj tylko w opisach
dziedzina techniki:
dyscyplina naukowa: info

Wyniki wyszukiwania:

Obszar wyszukiwania:

Aparatura i urządzenia badawcze

Dziedzina techniki:

Inżynieria materiałowa

Słowa kluczowe:

badania wytrzymałości materiałów
Adresat oferty: Przemysł maszynowy i metalowy, przemysł tworzyw sztucznych
Opis: Stolik tensometryczny umożliwia szybki pomiar wytrzymałości próbek różnych rodzajów materiałów w zakresie temperatur od -120°C do +500°C.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel.094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Nazwa urządzenia: Mikromaszyna wytrzymałościowa w postaci stolika tensometrycznego Microtest HC 5000 Tensil Stage (produkcji GATAN) do mikroskopu skaningowego FEI Quanta 200 Mark II
Przeznaczenie: Umożliwia ona dynamiczne badania wytrzymałości próbek różnych materiałów do 5000 N, zapewniając również zmienność temperatury w zakresie od -120°C do +500°C.

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze krajowe

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: mechanika

Temat:

Analiza przydatności, wybór i zakup kamery szybkostrzelnej najnowszej generacji
Słowa kluczowe: kamera szybkostrzelna, wysokociśnieniowa struga wodna, erozja hydrostrumieniowa, elektronowy mikroskop skaningowy, mikromaszyna wytrzymałościowa, pomiary wytrzymałościowe w próżni i różnych temperaturach.
Opis: Określono istotne wymagania i techniczne dane kamery szybkostrzelnej by spełniały warunki jej zastosowania i przydatności do filmowania w głównej mierze: kształtu i zachowania wysokociśnieniowych strug wodnych o różnej strukturze, kształtowanych w różnych warunkach oraz mechanizmów oddziaływania strugi na erodowany materiał, a zwłaszcza w warunkach wypłukiwania materiałów wybuchowych z wielkogabarytowych pocisków artyleryjskich. Sprecyzowano techniczne kryteria oceny i sposobu weryfikowania przydatności rozwiązań konstrukcyjnych takich kamer dostępnych na rynkach światowych. Właściwego wyboru i zakup najkorzystniejszego typu kamery szybkostrzelnej nowej generacji, spośród najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych, dokonano na podstawie opracowanych kryteriów technicznych i zaoferowanej ceny.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Inst. Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel.094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. inż. Przemysław Borkowski

Obszar wyszukiwania:

Laboratoria

Dziedzina techniki:

Budownictwo

Słowa kluczowe:

badania wytrzymałościowe stali budowlanych
Adresat oferty: Instytucje państwowe i prywatne
Opis: Do zadań laboratorium należy wyznaczanie podstawowych charakterystyk mechanicznych stali budowlanych, takich jak: wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, twardość oraz udarność.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Konstrukcji Metalowych, osoba do kontaktu: dr inż. Jarosław Kołodziej, ul. Śniadeckich 2 p.503 bud.C, tel. 094-34-78-577, e-mail: kolodziej@wbiis.tu.koszalin.pl
Nazwa: Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i konstrukcji Budowlanych
Zakres działalności: Badania wytrzymałościowe stali budowlanych

Obszar wyszukiwania:

Oferty współpracy z przemysłem i gospodarką (w tym działalność usługowa)

Dziedzina techniki:

Budownictwo

Temat:

Badania materiałów i elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych
Słowa kluczowe: wytrzymałość materiałów, konstrukcje budowlane
Adresat oferty: Firmy i zakłady z dziedziny budownictwa i mechaniki
Kierownik zespołu: dr inż. Jacek Domski
Skład zespołu: mgr inż. Irena Kasprzak, inż. Władysław Korzeniowski, Jan Lisaj, Józef Jadłowski
Opis: Zespół oferuje szeroki zakres prac na rzecz przemysłu i osób prywatnych: badania metali: wytrzymałość na rozciąganie i zginanie, odkształcalność, twardość, badania tkanin: wytrzymałość na rozciąganie, pełzanie w jedno i dwuosiowym stanie naprężenia, badania betonu: wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie przy rozłupywaniu, odkształcalność doraźna, cechy reologiczne (skurcz i pełzanie), badania makroskopowe spoin spawalniczych, badania niszczące spawów (próba zginania, rozciągania i twardości), badania nieniszczące złączy spawanych, badania nieniszczące betonu, badania elementów konstrukcyjnych stalowych, żelbetowych i drewnianych: nośność i deformacje, stateczność globalna, stateczność lokalna, badania terenowe konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych: pomiary przemieszczeń i deformacji (z wykorzystaniem tensometrii elektrooporowej), pomiary drgań obiektów budowlanych i podłoża gruntowego, ekspertyzy i opinie techniczne dotyczące konstrukcji inżynierskich, doradztwo techniczne w zakresie projektowania elementów konstrukcyjnych w obiektach budowlanych, wykonywanie prac na obrabiarkach (toczenie, frezowanie, cięcie, szlifowanie) z powierzonego materiału (np. dorabianie detali do urządzeń), spawanie elektryczne.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Koszalin, ul. Racławicka 15-17, blok E, tel. 094-34-78 -382, fax: 094-34-27-652 e-mail: lwmikb@wbiis.tu.koszalin.pl

Obszar wyszukiwania:

Laboratoria

Dziedzina techniki:

Budownictwo

Słowa kluczowe:

wytrzymałość materiałów, konstrukcje budowlane
Adresat oferty: Firmy i zakłady z dziedziny budownictwa i mechaniki
Opis: Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych jest samodzielną jednostką Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej. Jego funkcjonowanie (z chwilą powstania Uczelni) opiera się na działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i usługowej (dla osób prywatnych i podmiotów gospodarczych). Wykwalifikowana kadra i stosowne wyposażenie Laboratorium sprawiają, że prowadzone zajęcia, badania czy inne prace zlecone, realizowane są zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami związanymi.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Koszalin, ul. Racławicka 15-17, blok E, tel. 094-34-78-382 , fax: 094-34-27-652; e-mail: lwmikb@wbiis.tu.koszalin.pl,
Nazwa: Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
Zakres działalności: Dydaktyczna, naukowo-badawcza i usługowa

Obszar wyszukiwania:

Aparatura i urządzenia badawcze

Dziedzina techniki:

Budownictwo

Słowa kluczowe:

wytrzymałość materiałów, konstrukcje budowlane
Adresat oferty: Firmy i zakłady z dziedziny budownictwa i mechaniki
Opis: Aparatura i urządzenia badawcze będące na wyposażeniu Laboratorium, pozwalają prowadzić badania w szerokim zakresie. Prowadzone zajęcia dydaktyczne, badania naukowe czy też prace zlecone, wykonywane są na aparaturze zgodnej z obowiązującymi normami i przepisami związanymi. Aktualnie w Laboratorium znajduje się następująca aparatura i urządzenia badawcze: stendy z ram stalowych do badań doraźnych belek, słupów i płyt, stendy dźwigniowe do badania elementów obciążonych w sposób długotrwały, stanowiska do badań długotrwałych (np. materiałów włóknistych) w jedno i dwuosiowym stanie naprężeń, młotki do badań nieniszczących, cyfrowy mostek tensometryczny, rejestratory drgań, wibratory elektrodynamiczne, maszyny wytrzymałościowe o różnych zakresach, młot udarowy, grubościomierz ultradźwiękowy, twardościomierze, zestaw do badania odkształceń, czujniki do pomiaru przemieszczenia i siły, zestaw do pomiaru drgań i hałasu, cyfrowy ultradźwiękowy defektoskop z osprzętem, zestaw do pobierania próbek walcowych z konstrukcji betonowych, ekstensometr do badania moduł sprężystości betonu (z możliwością określenia krzywej naprężenia – odkształcenia do chwili zniszczenia próbki walcowej), pomieszczenie klimatyzowane, wyposażone w układ sterujący wilgotnością i temperaturą, do badań elementów pełnowymiarowych, stanowiska do badania odkształceń pełzania z układem podtrzymującym stałe obciążenie (pełzarki hydrauliczne), system akwizycji danych SAD 256
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Koszalin, ul. Racławicka 15-17, blok E, tel. 094-34-78-382, fax: 094-34-27-652; e-mail: lwmikb@wbiis.tu.koszalin.pl
Nazwa urządzenia: Aparatura i urządzenia badawcze będące na wyposażeniu Laboratorium
Przeznaczenie: Badania materiałów i elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych

Obszar wyszukiwania:

Działalność statutowa

Dziedzina techniki:

Budownictwo

Dyscyplina naukowa: budownictwo

Temat:

Statyczne i dynamiczne badania materiałów, konstrukcji oraz podłoża gruntowego
Słowa kluczowe: wytrzymałość materiałów, konstrukcje budowlane
Opis: W laboratorium realizowane są prace badawcze z zakresu wytrzymałości materiałów (między innymi tkanin), konstrukcji betonowych (belki, słupy, płyty), stalowych (kratownice) i drewnianych. Zakres realizowanych badań obejmuje: badania metali (wytrzymałość na rozciąganie i zginanie, odkształcalność, twardość, ); badania tkanin (wytrzymałość na rozciąganie, pełzanie w jedno- i dwuosiowym stanie); badania betonu (wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie przy rozłupywaniu, odkształcalność doraźna, cechy reologiczne (skurcz i pełzanie); badania makroskopowe spoin spawalniczych; badania niszczące spawów (próba zginania, rozciągania i twardości); badania nieniszczące cech mechanicznych betonu; badania elementów konstrukcyjnych stalowych, żelbetowych i drewnianych (nośność i deformacje, stateczność globalna, stateczność lokalna); badania terenowe konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych (pomiary przemieszczeń i deformacji (z wykorzystaniem tensometrii elektrooporowej)); pomiary drgań obiektów budowlanych i podłoża gruntowego,
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Koszalin, ul. Racławicka 15-17, blok E, tel. 094-34-78 -382, fax: 094-34-27-652 e-mail: lwmikb@wbiis.tu.koszalin.pl
Kierownik tematu: dr inż. Jacek Domski

Obszar wyszukiwania:

Aparatura i urządzenia badawcze

Dziedzina techniki:

Inżynieria materiałowa

Słowa kluczowe:

próba wytrzymałościowa, rozciąganie, ściskanie, właściwości mechaniczne
Adresat oferty: Zakłady i firmy zajmujące się obróbką i/lub przeróbką materiałów
Opis: Możliwość wykonywania badań właściwości mechanicznych różnych grup materiałów (m.in. metale, ceramika, kompozyty, drewno) w zakresie obciążenia do 2000kG. Możliwość wykonywania próby rozciągania, ściskania, rozdzierania. Możliwość elektronicznej rejestracji przebiegu prób wytrzymałościowych.
Kontakt: Politechnika Koszalińska Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej, Zakład Podstaw Nauki o Materiałach i Ceramiki Technicznej, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin prof.nadzw.dr hab.inż. Daniela Herman, tel. 094-34-78-346 e-mail: daniela.herman@tu.koszalin.pl
Nazwa urządzenia: Tensometer type W Monsanto
Przeznaczenie: Urządzenie do badania właściwości mechanicznych materiałów

Obszar wyszukiwania:

Aparatura i urządzenia badawcze

Dziedzina techniki:

Budownictwo

Słowa kluczowe:

materiały budowlane, wytrzymałość, trwałość
Adresat oferty: Firmy i zakłady z dziedziny budownictwa, inwestorzy budów
Opis: W Laboratorium Techniki Budowlanej znajduje się następująca aparatura badawcza: maszyny wytrzymałościowe (wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie przy rozłupywaniu, rozciąganie osiowe, zginanie), tarcza Boehme
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Laboratorium Techniki Budowlanej, ul. Śniadeckich 2, bud. E, 75-453 Koszalin, tel./fax 094-36-79-512, 094-36-79-515, 094-36-79-513, 094-36-79-514 e-mail: kobaka@wbiis.tu.koszalin.pl
Nazwa urządzenia: Aparatura badawcza LTB
Przeznaczenie: Badania materiałów budowlanych

Obszar wyszukiwania:

Patenty na wynalazki

Dziedzina techniki:

Inżynieria materiałowa

Słowa kluczowe:

wytrzymałość materiałów, żywność, mikroorganizmy, makroorganizmy
Tytuł: Przyrząd do wysokociśnieniowych prób wytrzymałościowych materiałów zanurzonych w cieczy.
Twórcy: Jerzy Chojnacki
Data zgłoszenia: 15.01.2009
Nr zgłoszenia: P. 387044
Data uzyskania prawa: 25.04.2013
Nr prawa wyłącznego: Pat. 215111
Skrót opisu: Wynalazek przeznaczony jest do stosowania w mechanice, hydraulice ciśnieniowej, biologii, zwłaszcza w badaniach odporności na ciśnienie urządzeń technicznych, żywności, mikroorganizmów i makroorganizmów. Przyrząd zbudowany jest z pionowego odcinka rurowego (1), korzystnie cylindrycznego, z otworem przelotowym przechodzącym przez jego obydwa końce, w którym do końca górnego przymocowany jest zawór kulowy (5) i do końca dolnego przymocowany jest zawór kulowy (3), przy czym pionowy odcinek rurowy (1) połączony jest z bocznym odcinkiem rurowym (2), korzystnie poziomym, zakończonym zaworem (4). W dolnej części otworu pionowego odcinka rurowego (1), poniżej bocznego odcinka rurowego (2) znajduje się otwarty od góry pojemnik (6) do napełniania badanym materiałem. Dodatkowy poziomy odcinek rurowy (9), umożliwia szeregowe łączenie przyrządów.
Załączniki:
Pliki:
PL215111B1.pdf
2014-01-07 11:32:09
Rozmiar: 276.54 kb

1 | 2

Popularne słowa kluczowe:

adaptacyjny model powierzchni, adhezja, aktywa finansowe, aktywa rzeczowe, aktywność, aktywność amylolityczna, akumulatory, akustyka pomieszczeń, akwizycja danych, Al2O3, algorytmy genetyczne, algorytmy i systemy kryptograficzne, amortyzatory, analiza, analiza częstotliwościowa, analiza ekonomiczna, analiza ekonomiczno- finansowa, analiza energetyczna, analiza falkowa, analiza fizyko-chemiczna, analiza fizykochemiczna, analiza ilościowa, analiza ilościowa zawartości mykotoksyn, analiza numeryczna, analiza porównawcza, analiza rynku, analiza sensoryczna, analiza składu chemicznego, analiza sprawozdań finansowych, analiza stochastyczna i nieliniowa, analiza termiczna, analiza wielkości cząstek, analizator azotu, analizator węgla, analizy, analizy fizykochemiczne, antena, AOX, aproksymacja falkowa, architektury równoległe, ASP, ataki PAA, audyt marketingowy, automatyczne sterowanie, automatyka procesów, automatyzacja, automatyzacja procesów, awaryjność, azot mineralny, azotu, badania, badania eksploatacyjne, badania marketingowe, badania materiałów, badania szczegółowe struktury energetycznej półprzewodników, badania wód, badania wytrzymałości materiałów, badania wytrzymałościowe stali budowlanych, badania „In situ”, bakterioza pierścieniowa, barwa, barwny indykator, bazy danych, belka na podłożu nieliniowym, beton komórkowy, bezpieczeństwo emisji elektromagnetycznej systemów komputerowych, bilansowanie diet, bio-membrana polifenolowa, bioanalityka, biogazownie, biologiczne środki ochrony roślin, biomasa, biomateriały metalowe; magnetoelektropolerowanie, biomateriały; magnetoelektropolerowanie; warstwa wierzchnia, biopaliwa, biopaliwo, biopreparaty, bioreaktor, biosensory, biotechnologia, biznes, boczniak ostrogowaty; glukozynolany; owocnikowanie; przechowywanie grzybni, BPM, bramki CMOS, bramki prądowe, brzeczka piwna, budowa, budowa strukturalna, budownictwo, budownictwo z materiałów naturalnych, budynki wielokondygnacyjne, budżetowanie działalności, c/a, CAD, CAD/CAM, CAE, cechy fizykochemiczne, centra historycznych miast, ceramiczne narzędzia ścierne, ceramiczne narzędzia ścirene, certyfikaty, charakterystyki prądowo-napięciowe, charakterystyki prędkościowe, chemiczne i biologiczne wód i osadów dennych, chitozan, chleb, chlorki, chromatografia, chłodnictwo, chłodzenie, ciągi komunikacyjne, cięcie materiałów, cienkie powłoki węglowe, cienkie warstwy, ciepło, ciepło spalania, ciśnienie akustyczne, ciśnieniowa struga wodna, city, Cl2, Clavibacter, cloud computing, CO, CO2, CSP, cyfrowe układy prądowe, cząstki lodowe, czynniki makroekonomiczne, czynniki mikroekonomiczne, czynniki rozwoju, czyszczalnia, czyszczenie, czyszczenie powierzchni, czyszczenie powierzchni technicznych, dawki, decyzje operatywne i strategiczne, definicja podstawowych pojęć stosowanych w biznesie, deodoryzacja, destylacja, dezintegracja materiałów, di-tlenek tytanu, diagnostyka, diagnostyka pojazdów, diagnostyka procesu szlifowania, diagnostyka samochodowa, diagnostyka ściernic, diody, diody Schottky'ego, DMO, dobór maszyn, doczyszczanie ścieków, dogładzanie, dotacje, drapieżne roztocze, drgania, drgania belki na podłożu lepkosprężystym, drgania cieczy, drgania mechaniczne, droga, drogi, DTM, dwu-fazowe materiały kompozytowe, dynamika konstrukcji, dynamika podłoża, działania, długopis, EDS, efektywność, efektywność energetyczna, ekoanalityka, ekoenergetyka, ekoenergetyka rozproszona, ekologia, ekonometria, ekonomia, ekotoksykologia, ekranowanie, ekspertyza, ekspertyzy, eksploatacja, elastooptyka, elastyczność silnika, elektrochemia, elektroforeza, elektrolit stały, elektronowy mikroskop skaningowy, elektrotechnika, elektrotechnika samochodowa, element elektroniczny, elementy mocy, eliminacja drgań, ELISA, emisja spalin, emisja zanieczyszczeń, energia, energia elektryczna, energia kinetyczna, energia odpadowa, energia uderzenia, energoelektronika, energooszczędność, enzym amylolityczny, enzymy, erozja hydrostrumieniowa, ERP, etyka, etyka biznesu, etyka public relations, Euro2012, Europa, eutrofizacja, fale temperaturowe, fermentacja, fermentacja metanowa, fermentacja mlekowa, ferroelektryki, finansowanie przedsiębiorstw, fizyczne właściwości gleby, foliowe taśmy ścierne, formowanie, fosfor przyswajalny, foto-Fenton, fotoakustyka, fotogrametria, fotokataliza, frakcja, frakcja organiczna, frezowanie, fulereny, fundusze Unii Europejskiej, fundusze wsparcia MSP, futerał, gaz wodny, gazy spalinowe, generator, geodezja inżynieryjno-przemysłowa, geometria ostrza, GIS, gleba, globalna platforma testowa, gluten, gmina, gospodarka, gospodarka osadowa, gospodarka turystyczna, gospodarstwa domowe rolników, GPS, grunty słabonośne, głowica, głowice do mikrowygładzania, harmonogramowanie, hałas, hałas., heterogeniczny katalizator, homogenizacja, HPLC, hurtownie danych, hydroklasyfikacja, hydrostrumieniowa obróbka powierzchni, hydrostrumieniowe kształtowanie obiektów przestrzennych, identyfikacja mikroorganizmów, impedancja termiczna, impregnacja, informatyka, inkubator, innowacje techniczne, innowacyjne narzędzia ścierne, instytucje lokalnych i regionalnych rynków pracy, instytucje wspierające, integracja, integracja rynków w Unii Europejskiej, integralność, interferometria światła białego, internet, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, ITIL, J2EE, jakość powierzchni, jednoprzejściowe szlifowanie, jednostki samorządu terytorialnego, JME, JSE, kadź wirowa, kaloryczność osadu ściekowego, kamera szybkostrzelna, kamera termowizyjna, kapitał ludzki, karby, katalizator cienkowarstwowy, katalizator metalowy, kawitacja, kierunki użytkowania, klimatyzacja, klony, koagulacja, komora próżniowa, komora wędzarnicza, kompaktowy, kompost z osadów ściekowych, kompostowanie, kompozyt mineralny, kompozyty, komputerowe wspomaganie projektowania, komunalne, komunikacja, komunikacja radiowa, koncepcja strategii rozwoju, kondycjonowanie narzędzi ściernych, konsorcjum, konstrukcja, konstrukcja stalowa, konstrukcje budowlane, konstrukcje cięgnowe, konstrukcje geotechniczne, konstrukcje stalowe, konstrukcje z betonu, konstrukcje z drewna litego do 40m rozpiętości; korozyjność konstrukcji stalowych i żelbetowych, konstrukcje zespolone stalowo-betonowe, kontrola czynna, kontrola niedestrukcyjna, konwersja, kopalnia, kora wtórna, kosiarka-podkaszarka, kotły grzewcze, kreatywność, kręgi, kropki kwantowe, kruche pękanie materiału ceramicznego, krzywe kalibracyjne, kształtowania przestrzennego obiektów, kultura organizacyjna, kwas askorbinowy, Lactobacillus, lakierowanie, legalizacja narzędzi pomiarowych, liczba opadania, literatura, lokalne źródła biomasy, mąka; porastanie zbóż, makrocząsteczka, makrogeometria, makroorganizmy, makrozoobentos, manipulator, mapa, mapy cyfrowe, mapy hałasu, marketing relacyjny, marszrutowanie, masowy wskaźnik szybkości płynięcia, maszyna, maszyna pomiarowa, maszyny, maszyny i urządzenia energetyczne, materiał biologiczny, materiały budowlane, materiały ceramiczne, materiały opakowaniowe, materiały opakowaniowe wielowarstwowe, materiały polimerowe, materiały ścierne, materiały trudnoobrabialne, małe i średnie przedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, mechanika gruntów, mechanika zmęczenia, mechanizmy precyzyjne, mechanizmy zniszczenia, mechatronika, media elektroniczne, metale ciężkie, metoda elementów brzegowych, metoda elementów skończonych, metoda laserowa, metody optyczne, metody pogłębionego utleniania, metody PVD, metody redukcji przepięć, metody zarządzania, metrologia, metrologia optyczna, metrologia powierzchni, miasto, microfinishing, mięso, mieszanina polimerów, mikro-obróbka, mikro-przecinanie, mikro-struga wodno-ścierna, mikrobiologia, mikrofinishing, mikrogeometria, mikroinżynieria, mikroklimat, mikrokontrolery, mikromaszyna wytrzymałościowa, mikroobróbka, mikroorganizmy, mikroskop optyczny, mikroskrawanie, mikrostruktura powierzchni, mikrowygładzanie, mini energetyka, mobilne systemy pomiarowe, model symulacyjny, modele ekonometryczne, modele obliczeniowe, modele wektorowo-autoregresyjne, modele z dyskretną zmienną zależną, modelowanie, modelowanie procesów biznesowych, modelowanie systemów, modulatory hormonalne, modyfikowany zeolit, monitoring, monitorowan, monitorowanie, monitorowanie i nadzorowanie narzędzi ściernych, monitorowanie i nadzorowanie procesów szlifowania, monitorowanie i sterowanie procesami obróbkowymi w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego (nadążne sterowanie względem powierzchni swobodnych), montaż, motoryzacja, MRP, MRP II, MSK Kosman, mycie, myśl polityczna, nadwyżki ekonomiczne, nadzorowanie, nadzorowanie procesu szlifowania, nagniatanie, nanocząsteczka, nanocząsteczki metali, nanoinżynieria, nanokompozyty, nanomaterials, nanomateriały, nanoszlifowanie, nanowarstwy, nanowygładzanie, napędy, naprawa, naprawa maszyn, naprężenia, narzędzia PCBN, narzędzia ścierne, narzędzie, narzędzie ścierne, nasypy, naukowa interaktywna telewizja HD, nawierzchnia drogowa, nawierzchnia gruntowa, nawóz mineralny, nawożenie, nawozy mineralne, NET, neutralizacja, nicienie, niekonwencjonalny plecak, nieliniowość fizyczna, niepełnosprawni, niwelator, NMT, NO, NO2, nowe czynniki chłodnicze, nowoczesne koncepcje, nowoczesne maszyny, numeryczna symulacja obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, obciążenia fiskalne, obciążenia wyjątkowe, obiekt, objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia, obliczenia numeryczne., obniżenie kosztów, obrabiarka, obrabiarki sterowane numerycznie, obraz bitmapowy, obraz cyfrowy powierzchni obrobionej, obróbka, obróbka Inconelu i tytanu, obróbka korpusów (centra frezarskie), obróbka kształtująca powierzchni, obróbka poprzedzająca, obróbka powierzchni, obróbka powierzchniowa, obróbka skrawaniem, obróbka ubytkowa, obróbka wykańczająca, obserwacja i rejestracja obrazów, obszary wiejskie, obsługa klienta, ocena maszyn do ochrony roślin pod kątem jakości wykonywanych zabiegów, ocena wrażliwości na antybiotyki, ochrona, ochrona powierzchniowa, oczyszczanie rurociągów oraz budowlanych obiektów konstrukcyjnych, oczyszczanie ścieków, oczyszczanie wody, oczyszczanie wody i ścieków, odkształcenia, odnawialne źródła energii, odór, odpadów, odpadowe kruszywo drobnoziarniste, odpady, odpady komunalne, odwadnianie, odwrotne zjawisko piezoelektryczne, ogniwo elektrochemiczne, opakowania, opakowanie, oprogramowanie, opryskiwacz, optyka cyfrowa, optymalizacja, optymalizacja nieliniowa, optymalizacja obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, organiczna, organizacja, ortofotomapa, osad czynny, osad ściekowy, osady denne oraz osady ściekowe, osady ściekowe, oscyloskop, osoby niepełnosprawne, ośrodek rozdrobniony, ośrodki przedsiębiorczości, ostrze tnące, oszczędzanie energii, otolity, owadobójcze nicienie, oznaczanie, oznaczanie alkoholu, oznaczenie azotanów, oznaczenie azotu, oznaczenie białka ogólnego, pakowanie próżniowe, pakowanie w modyfikowanej atmosferze i w próżni, palec, panel operatorski, para wodna, parametr termoczuły, parametry fizyczne, parametry przewodności cieplnej, parametryoptyczne i rekombinacyjne, parcie czynne, partnerstwo w gospodarce, PCB, peptrydy antybakteryjne i antygrzybowe, PFRON, pH, piekarnictwo, pionier, pionownik, piła wolnoobrotowa, plan marketingowy, planowanie nieliniowe, plastyczne płynięcie, plastyczne płynięcie materiałów kruchych, platyna, PLC, plon, plon biomasy, podatne mocowanie, podbudowa drogowa, podwójna warstwa elektryczna, podwozia, podłoże gruntowe, poezja, pojazd mechaniczny, pojazdy samochodowe, pokrowiec, pokrycia lakiernicze, pole akustyczne, pole elektromagnetyczne, polepszacz, polepszacz gleby „EKO-KOMP”, polianilina, polichlorowane bifenyle (PCB), polimer butadienowo-styrenowy, polimer butadionowy, polimer przewodzący, polimery, polimery przewodzące, polityka społeczna, pomiar, pomiar geometrii kół, pomiar luzu, pomiar temperatury, pomiar wielkości geometrycznych, pomiary, pomiary do celów diagnostycznych, pomiary elektryczne, pomiary przemieszczeń i odkształceń, pomiary struktury geometrycznej powierzchni, pomiary stykowe, pomiary wielkości elektrycznych, pomiary współrzędnościowe, pomiary wytrzymałościowe w próżni i różnych temperaturach., Pomorze Środkowe, pompy ciepła, potencjał, powiązanie procesów ekonomicznych, powierzchnia, powierzchnia walcowa, powierzchnie obrobione, powierzchnie walcowe, powierzchnie walcowe wewnętrzne, powszechna archiwizacja, powłoki nanokompozytowe; tlenki metali i niemetali, powłoki ochronne, poziom ciśnienia akustycznego, poziom wody gruntowej, pozycjonowanie, półprzewodniki, PR, precyzyjne pomiary wielkości geometrycznych, precyzyjne przecinanie, precyzyjne szlifowanie, preparat, próba wytrzymałościowa, proces, proces wytłaczania, procesor sygnałowy, procesory sygnałowe, procesy, procesy produkcyjne, procesy przemysłowe, próchnica, produkt spożywczy, produkty rolno-spożywcze, profilaktyka chorób dietozależnych, profilometr, profilometr stykowy, profilometria konfokalna, profilometria stykowa, prognozowanie, programator, programowanie, programowanie CNC, programowanie robotów przemysłowych, progressive technologies, projektowanie, projektowanie układów, promienie twarde, promienie twarde płetw, promocja, propagacja zakłóceń hydrodynamicznych wzdłuż rurociągów, przechowywalność, przechowywanie, przednie zawieszenie, przedsiębiorczość, przedsiębiorczość akademicka, przedsiębiorstwa rolnicze, przedsiębiorstwo, przegroda budowlana, przegub, przejściowa impedancja termiczna, przekrycie obiektu budowlanego, przekładnie, przekładnie zębate i ślimakowe, przemiany – społeczność lokalna i regionalna – Europa, przemieszczające się obciążenia, przemieszczające się obciążenie, przemieszczenie, przenośnik, przepięcia, przetwarzanie 2D, przetwarzanie i analiza obrazu, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów i dźwięku, przetwarzanie informacji, przetwarzanie tworzyw sztucznych, przetwornik częstotliwości, przetworniki a/c, przetworniki a/c i c/a, przetwórstwo, przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych, przewodzące polimery, przewodzący polimer butadienowy, przeżywalność nicieni, przychody i koszty, przyrząd rehabilitacyjny, przyrządy mocy, przyspieszenie drgań, public relations, public transport, punkty krytyczne skażeń mikrobiologicznych, PVD, płaskich, płaskorzeźba, płytka mikroskopowa, płytki PCB, rachunkowość językiem biznesu, racje pokarmowe, racjonalne żywienie, reaktor, realizacja, recyklaty, recykling, redystrybucja sił, regeneracja ściernic, regeneracja ścierniwa, regeneracja ziaren ściernych, region turystyczny, rejestracja i monitorowanie, rejestracja obrazów szybkozmiennych, rektyfikacja, rekultywacja, rekultywacja jezior, reologia, rezonans plazmonowy, rezystancja termiczna, RLC-metria, robot, robot przemysłowy, roboty, rolnictwo ekologiczne, rośliny uprawne, rozbiór, rozciąganie, rozciąganie udarowe, rozdrabnianie tworzyw polimerowych, rozdrabnianie ziaren ściernych, rozmrażanie produktu, rozpraszanie światła, rozproszone systemy pomiarowe, rozpylacz, rozwinięcia falkowe, rozwój, rurociąg, rurociągi, ryby, rynek pracy, rynki finansowe, rządowe programy pomocnicze, rzepak, SaaS, satelitarna technika laserowa, ścieki, ścieków, ściernica, ściernice, ściernice o strefowo zróżnicowanej budowie, ściskanie, sedymentacja, segmenty rynku, segregacja odpadów stałych, sektor MSP, sektor usług, SEM, sensoryka, separatory kamieni, serwer, siarka, siarki i chloru, sieć bezprzewodowa eduroam, sieć komputerowa, sieci bezprzewodowe, sieci komputerowe, siedziska, siedzisko, silnik, silnik spalinowy, silniki spalinowe, siła, siła rynkowa firmy, skaterometria laserowa, skażenia mikrobiologiczne, skrawanie, skład chemiczny, skład chemiczny biomasy, skład fazowy, skład spalin, składniki odżywcze, SO2, SOA, software, sondy do poboru prób środowiskowych, sorpcja, sortowniki, spalanie, spalanie paliwa, specjacja fosforu w osadach dennych, spektrofotometr dwuwiązkowy, spektroskopia fotoakustyczna, spoiwa ceramiczne, sposoby pomiaru wartości przedsiębiorstwa, sprawdzenie, środowisko elektromagnetyczne, SSE, stateczność, statyka, sterowanie, sterowanie CNC, sterowanie komputerowe, sterowanie procesem szlifowania, sterowanie z wykorzystaniem luminancji, sterownik PLC, sterowniki PLC, sterydy, stolik roboczy, stopień degradacji, stopień krystaliczności, stopy procentowe, strategie konkurencyjności, strategie personalne, strefa tarczowa, struga wodno-ścierna, struktura, struktura geometryczna, struktura geometryczna powierzchni, struktura majątku, struktura źródeł finansowania, studnie głębinowe, style i metody zarządzania przedsiębiorstwem, stylus, substancje organiczne, substancje tłuszczowe i olejowe, substrat, sucha bateria, surface topography, surowce rolno-spożywcze, surowiec, surowiec rolniczy, suszenie, sygnał akustyczny, symulacja, symulacja CFD, symulacja stanów przejściowych, symulacje, symulacje komputerowe, synteza, system automatycznego sterowania, system CAD/CAM, system dokształcania., system edukacji, system ekspertowy, system finansowania zatrudniania osób niepełnosprawnych, system komputerowy, system Lab, system mikroprocesorowy, system operacyjny, system zarządzania jakością, systemy energoelektroniczne, systemy informatyczne, systemy ortogonalne, systemy rozproszone, systemy sieciowe, systemy sterowania i kontroli, systemy zarządzania, szafa termiczna, szara strefa, szczelność, szerokopasmowy internet, szkolenia, szkolenie, szlifierka, szlifowanie, szlifowanie ceramiki, szlifowanie jednoprzejściowe, szlifowanie materiałów ceramicznych, szlifowanie materiałów kruchych w warunkach plastycznego płynięcia materiału ceramicznego w strefie obróbki, szlifowanie otwo- rów, szlifowanie otworów, szlifowanie powierzchni kształtowych, szlifowanie powierzchni płaskich, szlifowanie powierzchni swobodnych, szlifowanie powierzchni walcowych zewnętrznych, szlifowanie wałków, szlifowanie z zastosowaniem zespołu nanodosuwu, sztuczna inteligencja, tachimetr, technika laserowa, technika rolnicza, techniki separacji molekularnej, technologia, technologia i koszty produkcji, technologia produkcji, technologia uprawy roli, technologia żywności, technologie hydrostrumieniowe, technologie informacyjne w zarządzaniu, technologie proekologiczne, teledetekcja, TEM, temperatura, tempo wzrostu, teodolit, termokompresja, termowizja, TLC, tlenek aluminium, toczenie, topografia powierzchni, topografia powierzchni technicznych, torba-pojemnik, transfer, transfer technologii, transformacja fouriera, transformata pakietów falkowych, transport, transport ekologiczny, tranzystory bipolarne i polowe, tranzystory JFET, tranzystory MOSFET, tranzyt L2, trwałość, tryskacz, twardość w skali Shore’a A i D, tworzenie gron przedsiębiorstw w aktywizacji rynków regionalnych, tworzywa polimerowe, tworzywo pierwotne, tworzywo polimerowe, tłoczenie, uchwyt, udarność, uderzenia hydr, uderzenia hydrodynamiczne w rurociągach, układ, układ dolotowy, układ hydrauliczny, układ jezdny, układy FPGA, układy reprogramowalne, UML, unconventional transport solution, uprawa, urządzenia wysokotemperaturowe, ustalanie wyniku działalności gospodarczej, ustawienia kół, usuwanie, usuwanie fenolu, usługi edukacyjne, usługi kampusowe, usługi sieci PIONIER, usługi turystyczne, utylizacja biomasy, utylizacja pocisków artyleryjskich, walcowa powierzchnia wewnętrzna, walcowanie na zimno, warstwa wierzchnia, wartość intelektualna, wartość opałowa, wartość przedsiębiorstwa, wartości niematerialne, WEB 2.0, węglik krzemu, węzeł, wibroizolacja, wideokonferencje, wiek, wiek i tempo wzrostu długości i masy, Wielka Brytania, wielomiany adomiana, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), wierzba energetyczna, wieś, wilgotność biomasy, wilgotność zboża, witamina C; kolorymetria, woda, woda gruntowa, wodór, wózek badawczy, wózek inwalidzki, współczynnik mocy, współpraca, współrzędnościowa maszyna pomiarowa, współrzędnościowa technika pomiarowa, WWA, www, wychłodzenie, wyciągi roślinne, wygładzanie, wygładzanie ścierne, wymiana ciepła i masy w przegrodach budowlanych, wymienniki ciepła, wypalanie, wypłukiwanie materiałów wybuchowych, wysokociśnieniowa obróbka hydrostrumieniowa powierzchni, wysokociśnieniowa obróbka wodno-ścierna, wysokociśnieniowa pompa hydrauliczna, wysokociśnieniowa struga hybrydowa, wysokociśnieniowa struga wodna, wysokociśnieniowa struga wodno-lodowa, wysokociśnieniowa struga wodno-ścierna, wysokociśnieniowa struga wody, wytrzymałość, wytrzymałość materiałów, wytwarzanie, wytłaczanie, wytłaczanie autotermiczne, wytłaczanie ślimakowe, wytłaczarka, wytłaczarka autotermiczna, wytłaczarka ślimakowa, wytłaczarka tarczowa, wytłaczarka tworzyw sztucznych, wytłoczka, wyważanie dynamiczne, wzmacnianie, wzmacnianie gruntów słabych, wzmocnienie podłoża gruntowego, właściwości cieplnych, właściwości glebowe, właściwości mechaniczne, właściwości mechaniczne materiałów, właściwości termiczne, właściwości tribologiczne, właściwości tribologiczne i mechaniczne; rozpylanie magnetronowe, właściwości użytkowe, zafałszowania, zagęszczenie, Zakład Pracy Chronionej, zamykarka próżniowa, zanieczyszczenia, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, zarządzanie, zarządzanie jakością, zarządzanie potencjałem organizacyjnym, zarządzanie produkcją, zarządzanie projektami, zarządzanie techniką rolniczą;. uprawy ekologiczne; technika rolnicza; biologiczne środki ochrony roślin; uprawa ziemniaka jadalnego; biomasa na cele , zarządzanie wiedzą, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianami, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, zatrudnienie, zawartość popiołu, zawartość w biomasie popiołu, zawiesinowa struga wodno-ścierna, zawieszenia, zbiornik, zbiornik płynu, zbiornik wodny, zbrojenie rozproszone, zdjęcia fotogrametryczne, zdolność do odkształcenia, zdrowotność, zeolit naturalny, zeolit naturalny modyfikowany, zeolity naturalne, zestaw OxiTop, ziarna ścierne, ziarno ścierne, ziemniak, ziemniaka peptydy antybakteryjne, zjawiska termiczne, zjawisko fotoakustyczne, zjawisko fotowoltaiczne, zmienna prędkość obrotowa, zmienne obroty, znaki firmowe, zużycie i trwałość narzędzi ściernych, zużycie ostrza, zużycie ziaren ściernych, związki organiczne i mineralne, żywność, żywotność i zdrowotność nasion, ZZL, złącze OBD, łańcuch wartości, łańcuchy polimerowe, łopatki silników samolotowych


partnerzy

Baza powstała w ramach projektu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (90%) oraz Politechnikę Koszalińską (10%)