wersja polska english version

Baza Zasobów Intelektualnych i Technologicznych Politechniki Koszalińskiej

 

Aktualny obszar wyszukiwania:

  • Cała baza danych
lupa
szukaj tylko w opisach
dziedzina techniki:
dyscyplina naukowa: info

Wyniki wyszukiwania:

Obszar wyszukiwania:

Oferty współpracy z przemysłem i gospodarką (w tym działalność usługowa)

Dziedzina techniki:

Geodezja inżynieryjna

Temat:

Rejestracja struktury geometrycznej przekryć obiektów budowlanych oraz innych konstrukcji budowlanych (w tym nietypowych) do celów diagnostycznych
Słowa kluczowe: konstrukcja, przekrycie obiektu budowlanego, pomiary do celów diagnostycznych, diagnostyka, monitoring
Adresat oferty: Budownictwo
Kierownik zespołu: dr inż. Krzysztof Deska
Skład zespołu: dr inż. Krzysztof Deska, mgr inż. Jan Sawka, Mieczysław Aleksa, Jan Aleksa
Opis: Oferowane są usługi z zakresu rejestracji struktury geometrycznej przekryć obiektów budowlanych oraz innych konstrukcji budowlanych do celów diagnostycznych. Zakres oferowanych prac: określenie uwarunkowań diagnostycznych w odniesieniu do struktury geometrycznej konkretnej konstrukcji; dobór odpowiednich technologii geodezyjnych do pomiarów konstrukcji; wskazanie cech geometrycznych konstrukcji, których odstępstwa od danych projektowych oraz zmiany pod wpływem nasłonecznienia, dodatkowego obciążenia i innych czynników mogą stanowić podstawę do wnioskowania o bezpiecznym funkcjonowaniu obiektu; ustalenie zakresu i dokładności oraz częstotliwości rejestracji cech geometrycznych jako cech krytycznych w kontekście bezpiecznego funkcjonowania obiektu. Wykonujemy: projekt, stabilizację, montaż punktów odniesienia i punktów obserwowanych na konstrukcji lub wykorzystanie detali konstrukcyjnych; pomiary przy zastosowaniu odpowiednich dla danego obiektu (dobranych na podstawie testów i badań) geodezyjnych metod i technik pomiarowych; opracowania metodami fotogrametrycznymi, w tym też w połączeniu ze zobrazowaniami termalnymi. Zapewniamy: indywidualne podejście dla każdego obiektu; metodykę pomiaru dostosowaną do funkcji obiektu, sposobu wykorzystania i sposobu korzystania z obiektu. Zamawiane opracowania możliwe również z ekspertyzami z zakresu budownictwa dotyczącymi bezpieczeństwa funkcjonowania obiektu ze szczególnym uwzględnieniem obciążenia konstrukcji temperaturą oraz np. zalegającym na przekryciu śniegiem i lodem.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Geodezji, Laboratorium Geodezji, dr inż. Krzysztof Deska, Koszalin, ul. Śniadeckich 2, tel. 094-34-78-506, kdeska@wbiis.tu.koszalin.pl

Obszar wyszukiwania:

Laboratoria

Dziedzina techniki:

Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

Słowa kluczowe:

transport, diagnostyka, eksploatacja, pojazdy samochodowe
Adresat oferty: Zaplecze techniczne motoryzacji, przedsiębiorstwa transportowe, ubezpieczyciele komunikacyjni
Opis: Pracownie laboratoryjne: Silników Spalinowych 150 m²; Diagnostyki Pojazdów Samochodowych 200 m²; Eksploatacji 200 m²; Logistyki i Spedycji (w budowie) 150 m²; Systemów Monitorowania i Sterowania Flotą (w budowie) 100 m²; Rzeczoznawstwa i Likwidacji Szkód (w budowie) 250 m². Razem - 1050 m²
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Transportu, prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Lewkowicz, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-267, fax 094-342-67-53, e-mail: ryszard.lewkowicz@tu.koszalin.pl
Nazwa: Laboratorium Transportu.
Zakres działalności: Zajęcia dydaktyczne, badania naukowe

Obszar wyszukiwania:

Laboratoria

Dziedzina techniki:

Budowa i eksploatacja maszyn

Słowa kluczowe:

diagnostyka pojazdów, badania
Adresat oferty: Zakłady, przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze zajmujące się naprawą, diagnostyką oraz badaniami eksploatacyjnymi pojazdów samochodowych oraz ich wyposażenia, zakłady produkujące samochodowe urządzenia diagnostyczne, zakłady naprawiające i obsługujące pojazdy samochodowe, szkoły o ośrodki szkolenia specjalistów z zakresu diagnostyki pojazdowej, firmy ubezpieczeniowe i rzeczoznawcy techniki samochodowej. Mogą być prowadzone studia podyplomowe w ww zakresach.
Opis: Pracowania Diagnostyki Pojazdów Samochodowych umożliwia wykonanie w pełnym zakresie badań diagnostycznych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Wyposażenie laboratorium i kwalifikacje kadry pozwalają uzyskać informację o bieżącym stanie technicznym pojazdu oraz o przyszłym, prognozowanym jego zużyciu. Ponadto, pracownia umożliwia przeprowadzenie szkoleń z zakresu diagnostyki pojazdów oraz elementów ich wyposażenia. Podstawowymi urządzeniami diagnostycznymi są: diagnostyczne urządzenia mobilne (oscyloskop, diagnoskop); stanowisko do symulacji uszkodzeń instalacji elektrycznej samochodu; plansze demonstracyjne układów zasilania silników o zapłonie iskrowym oraz o zapłonie samoczynnym; przyrząd do kontroli i ustawienia świateł samochodu USP-20C; urządzenie do pomiaru geometrii podwozia Beissbarth ML 4000; stanowisko do symulacji pracy i usterek czujników elektronicznych i elementów wykonawczych pojazdów; analizator spalin Grundig LS 5000 z dymomierzem; elektrohydrauliczny podnośnik nożycowy 3,0 t; linia diagnostyczna do diagnostyki podwozi pojazdów samochodowych UNILINE 2000 z szarpakiem. Oferujemy usługi: oceny stanu technicznego pojazdów oraz ich wyposażenia, szkolenia i kursy z zakresu diagnostyki pojazdowej oraz obsługi urządzeń diagnostycznych, testowanie urządzeń diagnostycznych, prognozowanie eksploatacyjne zużycia pojazdu i jego elementów, ocena prawidłowości przeprowadzonych napraw pojazdów, studia podyplomowe w ww zakresach.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Transportu, dr inż. Piotr Piątkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-355 oraz 204, fax 094-34-26-753, e-mail: piotr.piatkowski@tu.koszalin.pl
Nazwa: Pracownia Diagnostyki Pojazdów Samochodowych
Zakres działalności: Diagnostyka pojazdów i ich wyposażenia

Obszar wyszukiwania:

Laboratoria

Dziedzina techniki:

Mechanika i budowa maszyn

Słowa kluczowe:

szlifowanie powierzchni płaskich, szlifowanie wałków, szlifowanie otwo- rów, ściernice, regeneracja ściernic, diagnostyka procesu szlifowania, diagnostyka ściernic
Adresat oferty: Zakłady produkcyjne stosujące technologię obróbki ściernej, zakłady wytwarzające narzędzia ścierne.
Opis: Badania procesów obróbki ściernej (szlifowanie powierzchni płaskich, walcowych zewnętrznych, walcowych wewnętrznych). Optymalizacja parametrów szlifowania. Diagnostyka procesów szlifowania i narzędzi ściernych.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Produkcji, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-368
Nazwa: Laboratorium Obróbki Ściernej.
Zakres działalności: Badania procesów obróbki ściernej (szlifowanie powierzchni płaskich, walcowych zewnętrznych, walcowych wewnętrznych). Opracowywanie nowych odmian kinematycznych procesów szlifowania, innowacyjnych sposobów doprowadzenia płynów chłodząco-smarujących i metod regeneracji czynnej powierzchni ściernicy. Badania procesów szlifowania materiałów trudnoobrabialnych. Badania nad modyfikacjami i nowymi konstrukcjami ściernic. Optymalizacja parametrów szlifowania. Diagnostyka procesów szlifowania i narzędzi

Obszar wyszukiwania:

Działalność statutowa

Dziedzina techniki:

Mechanika i budowa maszyn

Dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn

Temat:

Automatyzacja i diagnostyka procesów obróbki.
Słowa kluczowe: obróbka, monitorowanie, diagnostyka ,sterowanie
Opis: Programowanie procesów obróbki ubytkowej (toczenie, frezowanie, szlifowanie) oraz monitorowanie i diagnostyka procesu obróbki i narzędzi obróbkowych z zastosowaniem czujników siły, temperatury, drgań oraz emisji akustycznej.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Produkcji, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-368
Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta

Obszar wyszukiwania:

Działalność statutowa

Dziedzina techniki:

Geodezja inżynieryjna

Dyscyplina naukowa: geodezja i kartografia

Temat:

Metody pozyskiwania danych i ich analiza do badań inżynieryjnych i wyznaczeń parametrów Ziemi.
Słowa kluczowe: GPS, technika laserowa, satelitarna technika laserowa, struktura geometryczna, diagnostyka
Opis: Badania będą dotyczyły takich zagadnień jak pomiary odkształceń budowli inżynierskich w kontekście ich bezpieczeństwa, analiza czynników wpływających na przemieszczenia poziome i pionowe powierzchni terenu. Zastosowanie nowoczesnych technik pomiarowych, a w szczególności technik satelitarnych, skanerów laserowych do monitoringu obiektów inżynierskich. Rozwijanie metod komputerowych opracowania wyników pomiarów geodezyjnych dotyczących zagadnień geodezji inżynieryjnej. Prowadzone będą także badania dotyczące figury i budowy globu ziemskiego. Zostaną wyznaczone parametry opisujące sprężystość Ziemi liczby Love`a i Shida na podstawie pomiarów laserowych do satelitów wysokich LAGEOS 1 i LAGEOS 2 oraz niskich STELLA i STARLETTE. Dane obserwacyjne zostaną pobrane ze światowej bazy danych z Amerykańskiej Agencji Kosmicznej CDDIS/NASA w ramach współpracy z NASA wykorzystany do obliczeń system komputerowy NASA GEODYN 2.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Geodezji, Miłosława Rutkowska, Koszalin ul. Śniadeckich 2 pok. 212-5 E tel. 094-36-79-509
Kierownik tematu: prof. nadzw.dr hab. inż. Miłosława Rutkowska

Obszar wyszukiwania:

Laboratoria

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Słowa kluczowe:

elektrotechnika, elektrotechnika samochodowa, diagnostyka samochodowa, przepięcia, pomiary wielkości elektrycznych
Adresat oferty: Przemysł elektromaszynowy, motoryzacyjna; produkcja, eksploatacja urządzeń oraz sprzętu elektromechanicznego
Opis: Pomiary oraz akwizycja wielkości elektrycznych; pomiary mocy prądu i napięcia; diagnoza, analiza i serwis aparatury elektrotechnicznej; pomiary szybkozmiennych przebiegów. Pomiary i diagnostyka aparatury elektrotechnicznej w pojeździe o napędzie spalinowym bądź elektrycznym.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Zespół Badawczo-Dydaktyczny Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki ul.Racławicka 15-17 75-620 Koszalin Tel. 094-34-78-262, e-mail: stanisław.duer@tu.koszalin.pl
Nazwa: Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki;
Zakres działalności: pomiary elektryczne, rejestracja szybkozmiennych przebiegów, diagnostyka samochodowa na złączu OBD

Obszar wyszukiwania:

Laboratoria

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Słowa kluczowe:

elektrotechnika, elektrotechnika samochodowa, diagnostyka samochodowa, przepięcia, pomiary wielkości elektrycznych
Adresat oferty: Przemysł elektromaszynowy; motoryzacyjna; produkcja, eksploatacja urządzeń oraz sprzętu elektromechanicznego;
Opis: Pomiary oraz akwizycja wielkości elektrycznych; pomiary mocy prądu i napięcia; diagnoza, analiza i serwis aparatury elektrotechnicznej; pomiary szybkozmiennych przebiegów. Pomiary i diagnostyka aparatury elektrotechnicznej w pojeździe o napędzie spalinowym bądź elektrycznym.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Zespół Badawczo-Dydaktyczny Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki ul.Racławicka 15-17 75-620 Koszalin Tel. 094-34-78-262, e-mail: stanisław.duer@tu.koszalin.pl
Nazwa: Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Samochodowej
Zakres działalności: Pomiary elektryczne, rejestracja szybkozmiennych przebiegów, diagnostyka samochodowa na złączu OBD

Obszar wyszukiwania:

Aparatura i urządzenia badawcze

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Słowa kluczowe:

diagnostyka samochodowa, złącze OBD
Adresat oferty: Przemysł samochodowy; motoryzacyjna;
Opis: Moduły KTS wspomagane przez oprogramowanie ESI[tronic] mają następujące funkcje: Przeprowadzanie sprawdzenie parametrów roboczych sterowników, poprzez m.in. - Odczyt pamięci usterek, - Kasowanie pamięci usterek, - Określenie wartości rzeczywistych parametrów sterownika - Załączanie nastawników – elementów wykonawczych, - Sprawdzenie typu sterownika i jego schematów elektrycznych.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Zespół Badawczo-Dydaktyczny Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki dr inż.Stanisław Duer ul.Racławicka 15-17 75-620 Koszalin Tel. 094-34-78-262, e-mail: stanislaw.duer@tu.koszalin.pl
Nazwa urządzenia: Diagnoskop KTS firmy Bosh z aktualną bazą
Przeznaczenie: Badanie i diagnostyka podzespołów silnika z wtryskiem bezpośrednim

Obszar wyszukiwania:

Aparatura i urządzenia badawcze

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Słowa kluczowe:

diagnostyka samochodowa, złącze OBD
Adresat oferty: Przemysł samochodowy, motoryzacyjna
Opis: Stanowisko demonstracyjne przeznaczone jest do demonstracji funkcjonowania systemu sterowania pracą silnika w zakresie kąta wyprzedzenia zapłonu, oraz zmian dawki paliwa w funkcji temperatury, prędkości obrotowej, obciążenia i innych parametrów.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Zespół Badawczo-Dydaktyczny Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki dr inż.Stanisław Duer ul.Racławicka 15-17 75-620 Koszalin Tel. 094-34-78-262, e-mail: stanislaw.duer@tu.koszalin.pl
Nazwa urządzenia: Stanowisko demonstracyjne SYSTEM ZINTEGROWANY typu MOTRONIC ML 4.1
Przeznaczenie: Badanie i diagnostyka podzespołów silnika MOTRONIC ML 4.1

1 | 2

Popularne słowa kluczowe:

adaptacyjny model powierzchni, adhezja, aktywa finansowe, aktywa rzeczowe, aktywność, aktywność amylolityczna, akumulatory, akustyka pomieszczeń, akwizycja danych, Al2O3, algorytmy genetyczne, algorytmy i systemy kryptograficzne, amortyzatory, analiza, analiza częstotliwościowa, analiza ekonomiczna, analiza ekonomiczno- finansowa, analiza energetyczna, analiza falkowa, analiza fizyko-chemiczna, analiza fizykochemiczna, analiza ilościowa, analiza ilościowa zawartości mykotoksyn, analiza numeryczna, analiza porównawcza, analiza rynku, analiza sensoryczna, analiza składu chemicznego, analiza sprawozdań finansowych, analiza stochastyczna i nieliniowa, analiza termiczna, analiza wielkości cząstek, analizator azotu, analizator węgla, analizy, analizy fizykochemiczne, antena, AOX, aproksymacja falkowa, architektury równoległe, ASP, ataki PAA, audyt marketingowy, automatyczne sterowanie, automatyka procesów, automatyzacja, automatyzacja procesów, awaryjność, azot mineralny, azotu, badania, badania eksploatacyjne, badania marketingowe, badania materiałów, badania szczegółowe struktury energetycznej półprzewodników, badania wód, badania wytrzymałości materiałów, badania wytrzymałościowe stali budowlanych, badania „In situ”, bakterioza pierścieniowa, barwa, barwny indykator, bazy danych, belka na podłożu nieliniowym, beton komórkowy, bezpieczeństwo emisji elektromagnetycznej systemów komputerowych, bilansowanie diet, bio-membrana polifenolowa, bioanalityka, biogazownie, biologiczne środki ochrony roślin, biomasa, biomateriały metalowe; magnetoelektropolerowanie, biomateriały; magnetoelektropolerowanie; warstwa wierzchnia, biopaliwa, biopaliwo, biopreparaty, bioreaktor, biosensory, biotechnologia, biznes, boczniak ostrogowaty; glukozynolany; owocnikowanie; przechowywanie grzybni, BPM, bramki CMOS, bramki prądowe, brzeczka piwna, budowa, budowa strukturalna, budownictwo, budownictwo z materiałów naturalnych, budynki wielokondygnacyjne, budżetowanie działalności, c/a, CAD, CAD/CAM, CAE, cechy fizykochemiczne, centra historycznych miast, ceramiczne narzędzia ścierne, ceramiczne narzędzia ścirene, certyfikaty, charakterystyki prądowo-napięciowe, charakterystyki prędkościowe, chemiczne i biologiczne wód i osadów dennych, chitozan, chleb, chlorki, chromatografia, chłodnictwo, chłodzenie, ciągi komunikacyjne, cięcie materiałów, cienkie powłoki węglowe, cienkie warstwy, ciepło, ciepło spalania, ciśnienie akustyczne, ciśnieniowa struga wodna, city, Cl2, Clavibacter, cloud computing, CO, CO2, CSP, cyfrowe układy prądowe, cząstki lodowe, czynniki makroekonomiczne, czynniki mikroekonomiczne, czynniki rozwoju, czyszczalnia, czyszczenie, czyszczenie powierzchni, czyszczenie powierzchni technicznych, dawki, decyzje operatywne i strategiczne, definicja podstawowych pojęć stosowanych w biznesie, deodoryzacja, destylacja, dezintegracja materiałów, di-tlenek tytanu, diagnostyka, diagnostyka pojazdów, diagnostyka procesu szlifowania, diagnostyka samochodowa, diagnostyka ściernic, diody, diody Schottky'ego, DMO, dobór maszyn, doczyszczanie ścieków, dogładzanie, dotacje, drapieżne roztocze, drgania, drgania belki na podłożu lepkosprężystym, drgania cieczy, drgania mechaniczne, droga, drogi, DTM, dwu-fazowe materiały kompozytowe, dynamika konstrukcji, dynamika podłoża, działania, długopis, EDS, efektywność, efektywność energetyczna, ekoanalityka, ekoenergetyka, ekoenergetyka rozproszona, ekologia, ekonometria, ekonomia, ekotoksykologia, ekranowanie, ekspertyza, ekspertyzy, eksploatacja, elastooptyka, elastyczność silnika, elektrochemia, elektroforeza, elektrolit stały, elektronowy mikroskop skaningowy, elektrotechnika, elektrotechnika samochodowa, element elektroniczny, elementy mocy, eliminacja drgań, ELISA, emisja spalin, emisja zanieczyszczeń, energia, energia elektryczna, energia kinetyczna, energia odpadowa, energia uderzenia, energoelektronika, energooszczędność, enzym amylolityczny, enzymy, erozja hydrostrumieniowa, ERP, etyka, etyka biznesu, etyka public relations, Euro2012, Europa, eutrofizacja, fale temperaturowe, fermentacja, fermentacja metanowa, fermentacja mlekowa, ferroelektryki, finansowanie przedsiębiorstw, fizyczne właściwości gleby, foliowe taśmy ścierne, formowanie, fosfor przyswajalny, foto-Fenton, fotoakustyka, fotogrametria, fotokataliza, frakcja, frakcja organiczna, frezowanie, fulereny, fundusze Unii Europejskiej, fundusze wsparcia MSP, futerał, gaz wodny, gazy spalinowe, generator, geodezja inżynieryjno-przemysłowa, geometria ostrza, GIS, gleba, globalna platforma testowa, gluten, gmina, gospodarka, gospodarka osadowa, gospodarka turystyczna, gospodarstwa domowe rolników, GPS, grunty słabonośne, głowica, głowice do mikrowygładzania, harmonogramowanie, hałas, hałas., heterogeniczny katalizator, homogenizacja, HPLC, hurtownie danych, hydroklasyfikacja, hydrostrumieniowa obróbka powierzchni, hydrostrumieniowe kształtowanie obiektów przestrzennych, identyfikacja mikroorganizmów, impedancja termiczna, impregnacja, informatyka, inkubator, innowacje techniczne, innowacyjne narzędzia ścierne, instytucje lokalnych i regionalnych rynków pracy, instytucje wspierające, integracja, integracja rynków w Unii Europejskiej, integralność, interferometria światła białego, internet, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, ITIL, J2EE, jakość powierzchni, jednoprzejściowe szlifowanie, jednostki samorządu terytorialnego, JME, JSE, kadź wirowa, kaloryczność osadu ściekowego, kamera szybkostrzelna, kamera termowizyjna, kapitał ludzki, karby, katalizator cienkowarstwowy, katalizator metalowy, kawitacja, kierunki użytkowania, klimatyzacja, klony, koagulacja, komora próżniowa, komora wędzarnicza, kompaktowy, kompost z osadów ściekowych, kompostowanie, kompozyt mineralny, kompozyty, komputerowe wspomaganie projektowania, komunalne, komunikacja, komunikacja radiowa, koncepcja strategii rozwoju, kondycjonowanie narzędzi ściernych, konsorcjum, konstrukcja, konstrukcja stalowa, konstrukcje budowlane, konstrukcje cięgnowe, konstrukcje geotechniczne, konstrukcje stalowe, konstrukcje z betonu, konstrukcje z drewna litego do 40m rozpiętości; korozyjność konstrukcji stalowych i żelbetowych, konstrukcje zespolone stalowo-betonowe, kontrola czynna, kontrola niedestrukcyjna, konwersja, kopalnia, kora wtórna, kosiarka-podkaszarka, kotły grzewcze, kreatywność, kręgi, kropki kwantowe, kruche pękanie materiału ceramicznego, krzywe kalibracyjne, kształtowania przestrzennego obiektów, kultura organizacyjna, kwas askorbinowy, Lactobacillus, lakierowanie, legalizacja narzędzi pomiarowych, liczba opadania, literatura, lokalne źródła biomasy, mąka; porastanie zbóż, makrocząsteczka, makrogeometria, makroorganizmy, makrozoobentos, manipulator, mapa, mapy cyfrowe, mapy hałasu, marketing relacyjny, marszrutowanie, masowy wskaźnik szybkości płynięcia, maszyna, maszyna pomiarowa, maszyny, maszyny i urządzenia energetyczne, materiał biologiczny, materiały budowlane, materiały ceramiczne, materiały opakowaniowe, materiały opakowaniowe wielowarstwowe, materiały polimerowe, materiały ścierne, materiały trudnoobrabialne, małe i średnie przedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, mechanika gruntów, mechanika zmęczenia, mechanizmy precyzyjne, mechanizmy zniszczenia, mechatronika, media elektroniczne, metale ciężkie, metoda elementów brzegowych, metoda elementów skończonych, metoda laserowa, metody optyczne, metody pogłębionego utleniania, metody PVD, metody redukcji przepięć, metody zarządzania, metrologia, metrologia optyczna, metrologia powierzchni, miasto, microfinishing, mięso, mieszanina polimerów, mikro-obróbka, mikro-przecinanie, mikro-struga wodno-ścierna, mikrobiologia, mikrofinishing, mikrogeometria, mikroinżynieria, mikroklimat, mikrokontrolery, mikromaszyna wytrzymałościowa, mikroobróbka, mikroorganizmy, mikroskop optyczny, mikroskrawanie, mikrostruktura powierzchni, mikrowygładzanie, mini energetyka, mobilne systemy pomiarowe, model symulacyjny, modele ekonometryczne, modele obliczeniowe, modele wektorowo-autoregresyjne, modele z dyskretną zmienną zależną, modelowanie, modelowanie procesów biznesowych, modelowanie systemów, modulatory hormonalne, modyfikowany zeolit, monitoring, monitorowan, monitorowanie, monitorowanie i nadzorowanie narzędzi ściernych, monitorowanie i nadzorowanie procesów szlifowania, monitorowanie i sterowanie procesami obróbkowymi w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego (nadążne sterowanie względem powierzchni swobodnych), montaż, motoryzacja, MRP, MRP II, MSK Kosman, mycie, myśl polityczna, nadwyżki ekonomiczne, nadzorowanie, nadzorowanie procesu szlifowania, nagniatanie, nanocząsteczka, nanocząsteczki metali, nanoinżynieria, nanokompozyty, nanomaterials, nanomateriały, nanoszlifowanie, nanowarstwy, nanowygładzanie, napędy, naprawa, naprawa maszyn, naprężenia, narzędzia PCBN, narzędzia ścierne, narzędzie, narzędzie ścierne, nasypy, naukowa interaktywna telewizja HD, nawierzchnia drogowa, nawierzchnia gruntowa, nawóz mineralny, nawożenie, nawozy mineralne, NET, neutralizacja, nicienie, niekonwencjonalny plecak, nieliniowość fizyczna, niepełnosprawni, niwelator, NMT, NO, NO2, nowe czynniki chłodnicze, nowoczesne koncepcje, nowoczesne maszyny, numeryczna symulacja obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, obciążenia fiskalne, obciążenia wyjątkowe, obiekt, objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia, obliczenia numeryczne., obniżenie kosztów, obrabiarka, obrabiarki sterowane numerycznie, obraz bitmapowy, obraz cyfrowy powierzchni obrobionej, obróbka, obróbka Inconelu i tytanu, obróbka korpusów (centra frezarskie), obróbka kształtująca powierzchni, obróbka poprzedzająca, obróbka powierzchni, obróbka powierzchniowa, obróbka skrawaniem, obróbka ubytkowa, obróbka wykańczająca, obserwacja i rejestracja obrazów, obszary wiejskie, obsługa klienta, ocena maszyn do ochrony roślin pod kątem jakości wykonywanych zabiegów, ocena wrażliwości na antybiotyki, ochrona, ochrona powierzchniowa, oczyszczanie rurociągów oraz budowlanych obiektów konstrukcyjnych, oczyszczanie ścieków, oczyszczanie wody, oczyszczanie wody i ścieków, odkształcenia, odnawialne źródła energii, odór, odpadów, odpadowe kruszywo drobnoziarniste, odpady, odpady komunalne, odwadnianie, odwrotne zjawisko piezoelektryczne, ogniwo elektrochemiczne, opakowania, opakowanie, oprogramowanie, opryskiwacz, optyka cyfrowa, optymalizacja, optymalizacja nieliniowa, optymalizacja obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, organiczna, organizacja, ortofotomapa, osad czynny, osad ściekowy, osady denne oraz osady ściekowe, osady ściekowe, oscyloskop, osoby niepełnosprawne, ośrodek rozdrobniony, ośrodki przedsiębiorczości, ostrze tnące, oszczędzanie energii, otolity, owadobójcze nicienie, oznaczanie, oznaczanie alkoholu, oznaczenie azotanów, oznaczenie azotu, oznaczenie białka ogólnego, pakowanie próżniowe, pakowanie w modyfikowanej atmosferze i w próżni, palec, panel operatorski, para wodna, parametr termoczuły, parametry fizyczne, parametry przewodności cieplnej, parametryoptyczne i rekombinacyjne, parcie czynne, partnerstwo w gospodarce, PCB, peptrydy antybakteryjne i antygrzybowe, PFRON, pH, piekarnictwo, pionier, pionownik, piła wolnoobrotowa, plan marketingowy, planowanie nieliniowe, plastyczne płynięcie, plastyczne płynięcie materiałów kruchych, platyna, PLC, plon, plon biomasy, podatne mocowanie, podbudowa drogowa, podwójna warstwa elektryczna, podwozia, podłoże gruntowe, poezja, pojazd mechaniczny, pojazdy samochodowe, pokrowiec, pokrycia lakiernicze, pole akustyczne, pole elektromagnetyczne, polepszacz, polepszacz gleby „EKO-KOMP”, polianilina, polichlorowane bifenyle (PCB), polimer butadienowo-styrenowy, polimer butadionowy, polimer przewodzący, polimery, polimery przewodzące, polityka społeczna, pomiar, pomiar geometrii kół, pomiar luzu, pomiar temperatury, pomiar wielkości geometrycznych, pomiary, pomiary do celów diagnostycznych, pomiary elektryczne, pomiary przemieszczeń i odkształceń, pomiary struktury geometrycznej powierzchni, pomiary stykowe, pomiary wielkości elektrycznych, pomiary współrzędnościowe, pomiary wytrzymałościowe w próżni i różnych temperaturach., Pomorze Środkowe, pompy ciepła, potencjał, powiązanie procesów ekonomicznych, powierzchnia, powierzchnia walcowa, powierzchnie obrobione, powierzchnie walcowe, powierzchnie walcowe wewnętrzne, powszechna archiwizacja, powłoki nanokompozytowe; tlenki metali i niemetali, powłoki ochronne, poziom ciśnienia akustycznego, poziom wody gruntowej, pozycjonowanie, półprzewodniki, PR, precyzyjne pomiary wielkości geometrycznych, precyzyjne przecinanie, precyzyjne szlifowanie, preparat, próba wytrzymałościowa, proces, proces wytłaczania, procesor sygnałowy, procesory sygnałowe, procesy, procesy produkcyjne, procesy przemysłowe, próchnica, produkt spożywczy, produkty rolno-spożywcze, profilaktyka chorób dietozależnych, profilometr, profilometr stykowy, profilometria konfokalna, profilometria stykowa, prognozowanie, programator, programowanie, programowanie CNC, programowanie robotów przemysłowych, progressive technologies, projektowanie, projektowanie układów, promienie twarde, promienie twarde płetw, promocja, propagacja zakłóceń hydrodynamicznych wzdłuż rurociągów, przechowywalność, przechowywanie, przednie zawieszenie, przedsiębiorczość, przedsiębiorczość akademicka, przedsiębiorstwa rolnicze, przedsiębiorstwo, przegroda budowlana, przegub, przejściowa impedancja termiczna, przekrycie obiektu budowlanego, przekładnie, przekładnie zębate i ślimakowe, przemiany – społeczność lokalna i regionalna – Europa, przemieszczające się obciążenia, przemieszczające się obciążenie, przemieszczenie, przenośnik, przepięcia, przetwarzanie 2D, przetwarzanie i analiza obrazu, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów i dźwięku, przetwarzanie informacji, przetwarzanie tworzyw sztucznych, przetwornik częstotliwości, przetworniki a/c, przetworniki a/c i c/a, przetwórstwo, przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych, przewodzące polimery, przewodzący polimer butadienowy, przeżywalność nicieni, przychody i koszty, przyrząd rehabilitacyjny, przyrządy mocy, przyspieszenie drgań, public relations, public transport, punkty krytyczne skażeń mikrobiologicznych, PVD, płaskich, płaskorzeźba, płytka mikroskopowa, płytki PCB, rachunkowość językiem biznesu, racje pokarmowe, racjonalne żywienie, reaktor, realizacja, recyklaty, recykling, redystrybucja sił, regeneracja ściernic, regeneracja ścierniwa, regeneracja ziaren ściernych, region turystyczny, rejestracja i monitorowanie, rejestracja obrazów szybkozmiennych, rektyfikacja, rekultywacja, rekultywacja jezior, reologia, rezonans plazmonowy, rezystancja termiczna, RLC-metria, robot, robot przemysłowy, roboty, rolnictwo ekologiczne, rośliny uprawne, rozbiór, rozciąganie, rozciąganie udarowe, rozdrabnianie tworzyw polimerowych, rozdrabnianie ziaren ściernych, rozmrażanie produktu, rozpraszanie światła, rozproszone systemy pomiarowe, rozpylacz, rozwinięcia falkowe, rozwój, rurociąg, rurociągi, ryby, rynek pracy, rynki finansowe, rządowe programy pomocnicze, rzepak, SaaS, satelitarna technika laserowa, ścieki, ścieków, ściernica, ściernice, ściernice o strefowo zróżnicowanej budowie, ściskanie, sedymentacja, segmenty rynku, segregacja odpadów stałych, sektor MSP, sektor usług, SEM, sensoryka, separatory kamieni, serwer, siarka, siarki i chloru, sieć bezprzewodowa eduroam, sieć komputerowa, sieci bezprzewodowe, sieci komputerowe, siedziska, siedzisko, silnik, silnik spalinowy, silniki spalinowe, siła, siła rynkowa firmy, skaterometria laserowa, skażenia mikrobiologiczne, skrawanie, skład chemiczny, skład chemiczny biomasy, skład fazowy, skład spalin, składniki odżywcze, SO2, SOA, software, sondy do poboru prób środowiskowych, sorpcja, sortowniki, spalanie, spalanie paliwa, specjacja fosforu w osadach dennych, spektrofotometr dwuwiązkowy, spektroskopia fotoakustyczna, spoiwa ceramiczne, sposoby pomiaru wartości przedsiębiorstwa, sprawdzenie, środowisko elektromagnetyczne, SSE, stateczność, statyka, sterowanie, sterowanie CNC, sterowanie komputerowe, sterowanie procesem szlifowania, sterowanie z wykorzystaniem luminancji, sterownik PLC, sterowniki PLC, sterydy, stolik roboczy, stopień degradacji, stopień krystaliczności, stopy procentowe, strategie konkurencyjności, strategie personalne, strefa tarczowa, struga wodno-ścierna, struktura, struktura geometryczna, struktura geometryczna powierzchni, struktura majątku, struktura źródeł finansowania, studnie głębinowe, style i metody zarządzania przedsiębiorstwem, stylus, substancje organiczne, substancje tłuszczowe i olejowe, substrat, sucha bateria, surface topography, surowce rolno-spożywcze, surowiec, surowiec rolniczy, suszenie, sygnał akustyczny, symulacja, symulacja CFD, symulacja stanów przejściowych, symulacje, symulacje komputerowe, synteza, system automatycznego sterowania, system CAD/CAM, system dokształcania., system edukacji, system ekspertowy, system finansowania zatrudniania osób niepełnosprawnych, system komputerowy, system Lab, system mikroprocesorowy, system operacyjny, system zarządzania jakością, systemy energoelektroniczne, systemy informatyczne, systemy ortogonalne, systemy rozproszone, systemy sieciowe, systemy sterowania i kontroli, systemy zarządzania, szafa termiczna, szara strefa, szczelność, szerokopasmowy internet, szkolenia, szkolenie, szlifierka, szlifowanie, szlifowanie ceramiki, szlifowanie jednoprzejściowe, szlifowanie materiałów ceramicznych, szlifowanie materiałów kruchych w warunkach plastycznego płynięcia materiału ceramicznego w strefie obróbki, szlifowanie otwo- rów, szlifowanie otworów, szlifowanie powierzchni kształtowych, szlifowanie powierzchni płaskich, szlifowanie powierzchni swobodnych, szlifowanie powierzchni walcowych zewnętrznych, szlifowanie wałków, szlifowanie z zastosowaniem zespołu nanodosuwu, sztuczna inteligencja, tachimetr, technika laserowa, technika rolnicza, techniki separacji molekularnej, technologia, technologia i koszty produkcji, technologia produkcji, technologia uprawy roli, technologia żywności, technologie hydrostrumieniowe, technologie informacyjne w zarządzaniu, technologie proekologiczne, teledetekcja, TEM, temperatura, tempo wzrostu, teodolit, termokompresja, termowizja, TLC, tlenek aluminium, toczenie, topografia powierzchni, topografia powierzchni technicznych, torba-pojemnik, transfer, transfer technologii, transformacja fouriera, transformata pakietów falkowych, transport, transport ekologiczny, tranzystory bipolarne i polowe, tranzystory JFET, tranzystory MOSFET, tranzyt L2, trwałość, tryskacz, twardość w skali Shore’a A i D, tworzenie gron przedsiębiorstw w aktywizacji rynków regionalnych, tworzywa polimerowe, tworzywo pierwotne, tworzywo polimerowe, tłoczenie, uchwyt, udarność, uderzenia hydr, uderzenia hydrodynamiczne w rurociągach, układ, układ dolotowy, układ hydrauliczny, układ jezdny, układy FPGA, układy reprogramowalne, UML, unconventional transport solution, uprawa, urządzenia wysokotemperaturowe, ustalanie wyniku działalności gospodarczej, ustawienia kół, usuwanie, usuwanie fenolu, usługi edukacyjne, usługi kampusowe, usługi sieci PIONIER, usługi turystyczne, utylizacja biomasy, utylizacja pocisków artyleryjskich, walcowa powierzchnia wewnętrzna, walcowanie na zimno, warstwa wierzchnia, wartość intelektualna, wartość opałowa, wartość przedsiębiorstwa, wartości niematerialne, WEB 2.0, węglik krzemu, węzeł, wibroizolacja, wideokonferencje, wiek, wiek i tempo wzrostu długości i masy, Wielka Brytania, wielomiany adomiana, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), wierzba energetyczna, wieś, wilgotność biomasy, wilgotność zboża, witamina C; kolorymetria, woda, woda gruntowa, wodór, wózek badawczy, wózek inwalidzki, współczynnik mocy, współpraca, współrzędnościowa maszyna pomiarowa, współrzędnościowa technika pomiarowa, WWA, www, wychłodzenie, wyciągi roślinne, wygładzanie, wygładzanie ścierne, wymiana ciepła i masy w przegrodach budowlanych, wymienniki ciepła, wypalanie, wypłukiwanie materiałów wybuchowych, wysokociśnieniowa obróbka hydrostrumieniowa powierzchni, wysokociśnieniowa obróbka wodno-ścierna, wysokociśnieniowa pompa hydrauliczna, wysokociśnieniowa struga hybrydowa, wysokociśnieniowa struga wodna, wysokociśnieniowa struga wodno-lodowa, wysokociśnieniowa struga wodno-ścierna, wysokociśnieniowa struga wody, wytrzymałość, wytrzymałość materiałów, wytwarzanie, wytłaczanie, wytłaczanie autotermiczne, wytłaczanie ślimakowe, wytłaczarka, wytłaczarka autotermiczna, wytłaczarka ślimakowa, wytłaczarka tarczowa, wytłaczarka tworzyw sztucznych, wytłoczka, wyważanie dynamiczne, wzmacnianie, wzmacnianie gruntów słabych, wzmocnienie podłoża gruntowego, właściwości cieplnych, właściwości glebowe, właściwości mechaniczne, właściwości mechaniczne materiałów, właściwości termiczne, właściwości tribologiczne, właściwości tribologiczne i mechaniczne; rozpylanie magnetronowe, właściwości użytkowe, zafałszowania, zagęszczenie, Zakład Pracy Chronionej, zamykarka próżniowa, zanieczyszczenia, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, zarządzanie, zarządzanie jakością, zarządzanie potencjałem organizacyjnym, zarządzanie produkcją, zarządzanie projektami, zarządzanie techniką rolniczą;. uprawy ekologiczne; technika rolnicza; biologiczne środki ochrony roślin; uprawa ziemniaka jadalnego; biomasa na cele , zarządzanie wiedzą, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianami, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, zatrudnienie, zawartość popiołu, zawartość w biomasie popiołu, zawiesinowa struga wodno-ścierna, zawieszenia, zbiornik, zbiornik płynu, zbiornik wodny, zbrojenie rozproszone, zdjęcia fotogrametryczne, zdolność do odkształcenia, zdrowotność, zeolit naturalny, zeolit naturalny modyfikowany, zeolity naturalne, zestaw OxiTop, ziarna ścierne, ziarno ścierne, ziemniak, ziemniaka peptydy antybakteryjne, zjawiska termiczne, zjawisko fotoakustyczne, zjawisko fotowoltaiczne, zmienna prędkość obrotowa, zmienne obroty, znaki firmowe, zużycie i trwałość narzędzi ściernych, zużycie ostrza, zużycie ziaren ściernych, związki organiczne i mineralne, żywność, żywotność i zdrowotność nasion, ZZL, złącze OBD, łańcuch wartości, łańcuchy polimerowe, łopatki silników samolotowych


partnerzy

Baza powstała w ramach projektu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (90%) oraz Politechnikę Koszalińską (10%)