wersja polska english version

Baza Zasobów Intelektualnych i Technologicznych Politechniki Koszalińskiej

 

Aktualny obszar wyszukiwania:

  • Cała baza danych
lupa
szukaj tylko w opisach
dziedzina techniki:
dyscyplina naukowa: info

Wyniki wyszukiwania:

Obszar wyszukiwania:

Aparatura i urządzenia badawcze

Dziedzina techniki:

Inżynieria materiałowa

Słowa kluczowe:

badania wytrzymałości materiałów
Adresat oferty: Przemysł maszynowy i metalowy, przemysł tworzyw sztucznych
Opis: Stolik tensometryczny umożliwia szybki pomiar wytrzymałości próbek różnych rodzajów materiałów w zakresie temperatur od -120°C do +500°C.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel.094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Nazwa urządzenia: Mikromaszyna wytrzymałościowa w postaci stolika tensometrycznego Microtest HC 5000 Tensil Stage (produkcji GATAN) do mikroskopu skaningowego FEI Quanta 200 Mark II
Przeznaczenie: Umożliwia ona dynamiczne badania wytrzymałości próbek różnych materiałów do 5000 N, zapewniając również zmienność temperatury w zakresie od -120°C do +500°C.

Obszar wyszukiwania:

Oferty współpracy z przemysłem i gospodarką (w tym działalność usługowa)

Dziedzina techniki:

Inżynieria środowiska

Temat:

Gospodarka odpadami komunalnymi
Słowa kluczowe: badania wód, ścieków, odpadów
Adresat oferty: Przedsiębiorstwa gospodarki odpadami, wodociągi, oczyszczalnie ścieków, zakłady produkcyjne o profilu chemicznym
Kierownik zespołu: prof. dr hab. Kazimierz Szymański
Skład zespołu: dr hab. inż. Robert Sidełko prof. nazw. PK, dr inż. Beata Janowska, dr Izabela Siebielska, mgr inż. Krzysztof Kamiński
Opis: Zespól specjalizuje się w badaniach fizykochemicznych odpadów, wód i ścieków. W tym zakresie, oprócz podstawowych badań chemicznych, oznaczane są wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, polichlorowane bifenyle, środki ochrony roślin, metale ciężkie i alkaliczne, składniki nawozowe. Jest w stanie opracowywać raporty oddziaływania na środowisko, operaty wodno-prawne, pozwolenia zintegrowane oraz projekty centralnego ogrzewania i odnawialnych źródeł energii, nadzory nad modernizacjami ścieków.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Gospodarki Odpadami, tel. 094-34-78-571, e.mail: kazimierz.szymanski@tu.koszalin.pl

Obszar wyszukiwania:

Sieci i konsorcja naukowe

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Słowa kluczowe:

transfer, działania, realizacja, badania, rozwój
Opis: Głównym zadaniem zrzeszonych w konsorcjum uczelni polskich, jednostek naukowych, jednostek badawczo-rozwojowych jest realizacja projektów badawczych i rozwojowych o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie rozwiązań w praktyce Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz działań innowacyjnych i transferu rozwiązań generujących najwyższą wartość dodaną dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Nazwa: Platforma współpracy z Grupą Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A.
Jednostka reprezentujaca / jednostki współtworzące: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Warszawie, KGHM Polska Miedź S.A z siedzibą w Lublinie, KGHM CUPRUM spółka z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe z siedzibą we Wrocławiu, KGHM Ecoren S.A z siedzibą w Lublinie, "Enargetyka" Spółka z o.o z siedzibą w Lublinie, KGHM LETIA S.A z siedzibą w Legnicy, Dolnoślązka Fabryka Maszyn ZANAM-LEGMET spółka z o.o. z siedzibą w Polkowicach, Politechnika Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu, AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie, AMW im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, AM im. Piastów Ślązkich we Wrocławiu, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej, AWF we Wrocławiu, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska - Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Politechnika Lubelska z siedzibą w Lublinie, Politechnika Łódzka z siedzibą w Łodzi, Politechnika Opolskaz siedzibą w Opolu, Politechnika Poznańska z siedzibą w Poznaniu, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewicza, Poltechnika Szczecińska, Politechnika Śląska z siedzibą w Gliwicach, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN z siedzibą w Krakowie, Instytut Materiałów Ogniotrwałych z siedzibą w Gliwicach, Instytut Metali Nieżelaznych z siedzibą w Gliwicach, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział w Legnicy, Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych z siedzibą w Opolu, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, Państwowy Instytut Geologiczny - Oddział Dolnoślązki im. Henryka Teisseyre

Obszar wyszukiwania:

Laboratoria

Dziedzina techniki:

Budownictwo

Słowa kluczowe:

badania wytrzymałościowe stali budowlanych
Adresat oferty: Instytucje państwowe i prywatne
Opis: Do zadań laboratorium należy wyznaczanie podstawowych charakterystyk mechanicznych stali budowlanych, takich jak: wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, twardość oraz udarność.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Konstrukcji Metalowych, osoba do kontaktu: dr inż. Jarosław Kołodziej, ul. Śniadeckich 2 p.503 bud.C, tel. 094-34-78-577, e-mail: kolodziej@wbiis.tu.koszalin.pl
Nazwa: Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i konstrukcji Budowlanych
Zakres działalności: Badania wytrzymałościowe stali budowlanych

Obszar wyszukiwania:

Działalność statutowa

Dziedzina techniki:

Inżynieria materiałowa

Dyscyplina naukowa: inżynieria materiałowa

Temat:

Badanie właściwości i struktury materiałów ceramicznych, kompozytowych oraz cienkich warstw.
Słowa kluczowe: materiały ceramiczne, kompozyty, Al2O3, skład fazowy, metody PVD, cienkie warstwy, struktura, właściwości tribologiczne, badania eksploatacyjne
Opis: Realizowane cele badawcze: projektowanie tworzyw szklanokrystalicznych o wyższym udziale procentowym fazy krystalicznej typu spinelu i ocena możliwości jego wykorzystania jako spoiwa do ceramicznych narzędzi ściernych; badania nanoprocesów w układach cBN, Al2O3-krzemianowa faza ciekła; badania mechanizmów mikrofragmentaryzacji i zużycia ciernego opracowanych tworzyw szklanokrystalicznych oraz badania eksploatacyjne kompozytów ściernych z ich udziałem; określenie wpływu parametrów wytwarzania procesu zmodyfikowanego katodowego odparowania łukowego na strukturę, właściwości tribologiczne oraz eksploatacyjne powłok węglowych wytworzonych na podłożach narzędziowych i konstrukcyjnych.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej, Zakład Podstaw Nauki o Materiałach i Ceramiki Technicznej, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin dr inż. Mieczysław Pancielejko, tel. 094-34-78-405, mieczyslaw.pancielejko@tu.koszalin.pl
Kierownik tematu: dr inż. Mieczysław Pancielejko

Obszar wyszukiwania:

Oferty współpracy z przemysłem i gospodarką (w tym działalność usługowa)

Dziedzina techniki:

Budownictwo

Temat:

Badania materiałów budowlanych
Słowa kluczowe: budownictwo, materiały budowlane, badania
Adresat oferty: Firmy z dziedziny budownictwa ogólnego i drogowego
Kierownik zespołu: mgr inż. Janusz Kobaka
Skład zespołu: Maria Drozdowska, Zbigniew Gryciuk, Adam Skiba
Opis: Zespół Laboratorium Techniki Budowlanej oferuje usługi w zakresie badań materiałów budowlanych: projektowanie składu betonu, badania betonu (cechy wytrzymałościowe, mrozoodporność, nasiąkliwość, skurcz, pełzanie), badania zapraw, badania i ocena jakości kruszyw mineralnych, badania materiałów ceramicznych, bitumicznych, izolacyjnych, badania gruntu (nośność, odkształcenia). Laboratorium prowadzi także badania nieniszczące gotowych elementów konstrukcyjnych (badania sklerometryczne, ultradźwiękowe, magnetyczne) oraz badania z zakresu fizyki budowli.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Laboratorium Techniki Budowlanej, ul. Śniadeckich 2, bud. E, 75-453 Koszalin, tel./fax 094-36-79-512, 094-36-79-515, 094-36-79-513, 094-36-79-514 e-mail: kobaka@wbiis.tu.koszalin.pl

Obszar wyszukiwania:

Laboratoria

Dziedzina techniki:

Budowa i eksploatacja maszyn

Słowa kluczowe:

silniki spalinowe, badania
Adresat oferty: Przedsiębiorcy oraz zakłady produkcyjne oraz badawcze zajmujące się wdrażaniem i nadzorem procesu eksploatacji silników spalinowych i ich osprzętu, szkoły doskonalenia techniki jazdy oraz ośrodki prowadzące kursy z zakresu kwalifikacji wstępnej oraz szkol
Opis: Pracownia silników spalinowych umożliwia przeprowadzenie badań parametrów pracy tłokowych silników spalinowych oraz zapoznanie się z właściwościami układów sterowania pracą silników. W ramach prowadzonych prac wyznaczać można parametry charakteryzujące właściwości eksploatacyjne silników i ich osprzętu, w tym dokonać oceny zużycia i prognozowanej trwałości podzespołów. Pracowania przystosowana jest do prowadzenia badań rozwojowych oraz eksploatacyjnych tłokowych silników spalinowych. W skład najważniejszego wyposażenia pracowni wchodzi: stanowisko do pomiaru parametrów pracy silnika (hamownia silnikowa o mocy do 100kW) firmy Automex; zestaw firmy PCB Piezotronics do pomiarów ciśnienia indykowanego podczas pracy silnika; możliwość adaptacji do zasilania paliwem alternatywnym, w tym samochodowe instalacją gazową LPG dowolnej generacji; mikroprocesorowy tester silnika; zainstalowany silnika badawczy z klinową komorą spalania zasilany przez wielopunktowy wtrysk pośredni o pojemności skokowej 1598cm³; możliwość adaptacji hamowni do dowolnego typu silnika i mocy nominalnej do 100kW; zestaw do kalibracji i czyszczenia wtryskiwaczy elektromagnetycznych silników o zapłonie iskrowych z myjką ultradźwiękową. Oferujemy usługi: badania parametrów pracy silnika, zdejmowanie charakterystyk prędkościowych, obciążeniowych, ogólnych, badania trwałościowe, badania wpływu składu oraz dodatków do paliw na zmianę wartości parametrów pracy silnika, szkolenia z zakresu budowy i zasady działania silników spalinowych, układów zasilania i pozostałego osprzętu współczesnych tłokowych silników spalinowych, kalibracja i czyszczenia wtryskiwaczy i zaworów elektromagnetycznych.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Transportu, dr inż. Piotr Piątkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-355 oraz 204, fax 094-34-26-753, e-mail: piotr.piatkowski@tu.koszalin.pl
Nazwa: Pracownia Silników Spalinowych.
Zakres działalności: Badania rozwojowe oraz eksploatacyjne tłokowych silników spalinowych, szkolenia z zakresu budowy silników oraz osiąganych parametrów pracy

Obszar wyszukiwania:

Laboratoria

Dziedzina techniki:

Budowa i eksploatacja maszyn

Słowa kluczowe:

diagnostyka pojazdów, badania
Adresat oferty: Zakłady, przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze zajmujące się naprawą, diagnostyką oraz badaniami eksploatacyjnymi pojazdów samochodowych oraz ich wyposażenia, zakłady produkujące samochodowe urządzenia diagnostyczne, zakłady naprawiające i obsługujące pojazdy samochodowe, szkoły o ośrodki szkolenia specjalistów z zakresu diagnostyki pojazdowej, firmy ubezpieczeniowe i rzeczoznawcy techniki samochodowej. Mogą być prowadzone studia podyplomowe w ww zakresach.
Opis: Pracowania Diagnostyki Pojazdów Samochodowych umożliwia wykonanie w pełnym zakresie badań diagnostycznych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Wyposażenie laboratorium i kwalifikacje kadry pozwalają uzyskać informację o bieżącym stanie technicznym pojazdu oraz o przyszłym, prognozowanym jego zużyciu. Ponadto, pracownia umożliwia przeprowadzenie szkoleń z zakresu diagnostyki pojazdów oraz elementów ich wyposażenia. Podstawowymi urządzeniami diagnostycznymi są: diagnostyczne urządzenia mobilne (oscyloskop, diagnoskop); stanowisko do symulacji uszkodzeń instalacji elektrycznej samochodu; plansze demonstracyjne układów zasilania silników o zapłonie iskrowym oraz o zapłonie samoczynnym; przyrząd do kontroli i ustawienia świateł samochodu USP-20C; urządzenie do pomiaru geometrii podwozia Beissbarth ML 4000; stanowisko do symulacji pracy i usterek czujników elektronicznych i elementów wykonawczych pojazdów; analizator spalin Grundig LS 5000 z dymomierzem; elektrohydrauliczny podnośnik nożycowy 3,0 t; linia diagnostyczna do diagnostyki podwozi pojazdów samochodowych UNILINE 2000 z szarpakiem. Oferujemy usługi: oceny stanu technicznego pojazdów oraz ich wyposażenia, szkolenia i kursy z zakresu diagnostyki pojazdowej oraz obsługi urządzeń diagnostycznych, testowanie urządzeń diagnostycznych, prognozowanie eksploatacyjne zużycia pojazdu i jego elementów, ocena prawidłowości przeprowadzonych napraw pojazdów, studia podyplomowe w ww zakresach.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Transportu, dr inż. Piotr Piątkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-355 oraz 204, fax 094-34-26-753, e-mail: piotr.piatkowski@tu.koszalin.pl
Nazwa: Pracownia Diagnostyki Pojazdów Samochodowych
Zakres działalności: Diagnostyka pojazdów i ich wyposażenia

Obszar wyszukiwania:

Laboratoria

Dziedzina techniki:

Budowa i eksploatacja maszyn

Słowa kluczowe:

eksploatacja, badania
Adresat oferty: Przedsiębiorcy, zakłady oraz jednostki naukowo-badawcze specjalizujące się w projektowaniu, produkcji lub badaniami eksploatacyjnymi pojazdów samochodowych oraz ich wyposażenia technicznego, ośrodki szkoleniowe i organizujące kursy z zakresu eksploatacji
Opis: Pracownia eksploatacji umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu eksploatacji pojazdów samochodowych. Realizowana działalność dydaktyczna oraz naukowo-badawcza jest szczególnie nakierowana na sprawy ekologicznego i efektywnego użytkowania pojazdów. Ponadto w pracowni realizowane są zagadnienia związane z metodami i technologią napraw zarówno pojazdów traktowanych całościowo jak i ich poszczególnych układów, zespołów oraz części. W ramach rozszerzenia działalności promowana jest obróbka wykańczająca części samochodowych o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących chropowatości i czystości powierzchni poprzez zabieg mikrowygładzania. W pracowni prowadzi się także badania trwałościowe zespołów i części samochodowych. Podstawowymi urządzeniami są: prasa hydrauliczna; wyważarka elektryczna do kół EWK-18; agregat sprężarkowy WAN-AW; zestaw narzędzi monterskich; stół kolumnowy typ SKRIP + wyposażenie; stół spawalniczy z wyciągiem typ 55-1800; szlifierka do grzybków zaworów SMC-8B; wiertarka stołowa WSD 16; głowica do mikrowygładzania otworów foliowymi taśmami ściernymi typ GO-1; głowica do mikrowygładzania otworów foliowymi taśmami ściernymi typ GO-2; głowica do mikrowygładzanianie obrotowych otworów foliowymi taśmami ściernymi typ GO-3; głowica do mikrowygładzania nieobrotowych otworów foliowymi taśmami ściernymi typ GO-4; głowica do mikrowygładzania wałków foliowymi taśmami ściernymi typ GW-1. Oferujemy usługi wynikające z możliwości technologicznych wyposażenia pracowni.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Transportu, dr inż. Piotr Piątkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-355 oraz 204, fax 094-34-26-753, e-mail: piotr.piatkowski@tu.koszalin.pl
Nazwa: Pracownia Eksploatacji
Zakres działalności: Badania i szkolenia z zakresu eksploatacji i napraw pojazdów i ich technicznego wyposażenia

Obszar wyszukiwania:

Oferty współpracy z przemysłem i gospodarką (w tym działalność usługowa)

Dziedzina techniki:

Ekonomia

Temat:

Analizy ekonomiczne i projektowe oraz badania marketingowe wspierające rozwój działalności gospodarczo-społecznej w regionie.
Słowa kluczowe: audyt marketingowy, koncepcja strategii rozwoju, plan marketingowy, analiza rynku, badania marketingowe
Adresat oferty: Jednostki gospodarcze różnych branż, w tym sektora usług turystycznych, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje i organizacje społeczne.
Kierownik zespołu: prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Deluga
Skład zespołu: prof. nadzw. dr hab. W. Deluga, dr inż. J. Chotkowski, dr M. Czerwińska, dr E. Dłubakowska-Puzio, dr J. Dyczkowska, dr E. Kasperska, dr A. Oczachowska, dr inż. R. Ratajski
Opis: Zakład oferuje usługi w zakresie przeprowadzenia analizy rynku oraz oceny (audytu) dotychczasowej działalności biznesowej i rynkowej. Na zlecenie firm i innych podmiotów może opracować założenia strategii rozwoju oraz operacyjnego planu marketingowego. Projektuje i realizuje badania rynkowe i marketingowe, w tym dotyczące trendów rynkowych, preferencji konsumentów, testowania produktu, zadowolenia z produktu, konkurencyjności firmy i produktu, efektywności promocji, zwyczajów zakupowych, segmentacji rynku, potencjału rynkowego i udziałów w rynku.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Zakład Marketingu, prof. Włodzimierz Deluga, ul. Kwiatkowskiego 6E, 75-343 Koszalin, tel. 094-34-39-149, fax 094 -34-39-113, e-mail: włodzimierz.deluga@tu.koszalin.pl

1 | 2

Popularne słowa kluczowe:

adaptacyjny model powierzchni, adhezja, aktywa finansowe, aktywa rzeczowe, aktywność, aktywność amylolityczna, akumulatory, akustyka pomieszczeń, akwizycja danych, Al2O3, algorytmy genetyczne, algorytmy i systemy kryptograficzne, amortyzatory, analiza, analiza częstotliwościowa, analiza ekonomiczna, analiza ekonomiczno- finansowa, analiza energetyczna, analiza falkowa, analiza fizyko-chemiczna, analiza fizykochemiczna, analiza ilościowa, analiza ilościowa zawartości mykotoksyn, analiza numeryczna, analiza porównawcza, analiza rynku, analiza sensoryczna, analiza składu chemicznego, analiza sprawozdań finansowych, analiza stochastyczna i nieliniowa, analiza termiczna, analiza wielkości cząstek, analizator azotu, analizator węgla, analizy, analizy fizykochemiczne, antena, AOX, aproksymacja falkowa, architektury równoległe, ASP, ataki PAA, audyt marketingowy, automatyczne sterowanie, automatyka procesów, automatyzacja, automatyzacja procesów, awaryjność, azot mineralny, azotu, badania, badania eksploatacyjne, badania marketingowe, badania materiałów, badania szczegółowe struktury energetycznej półprzewodników, badania wód, badania wytrzymałości materiałów, badania wytrzymałościowe stali budowlanych, badania „In situ”, bakterioza pierścieniowa, barwa, barwny indykator, bazy danych, belka na podłożu nieliniowym, beton komórkowy, bezpieczeństwo emisji elektromagnetycznej systemów komputerowych, bilansowanie diet, bio-membrana polifenolowa, bioanalityka, biogazownie, biologiczne środki ochrony roślin, biomasa, biomateriały metalowe; magnetoelektropolerowanie, biomateriały; magnetoelektropolerowanie; warstwa wierzchnia, biopaliwa, biopaliwo, biopreparaty, bioreaktor, biosensory, biotechnologia, biznes, boczniak ostrogowaty; glukozynolany; owocnikowanie; przechowywanie grzybni, BPM, bramki CMOS, bramki prądowe, brzeczka piwna, budowa, budowa strukturalna, budownictwo, budownictwo z materiałów naturalnych, budynki wielokondygnacyjne, budżetowanie działalności, c/a, CAD, CAD/CAM, CAE, cechy fizykochemiczne, centra historycznych miast, ceramiczne narzędzia ścierne, ceramiczne narzędzia ścirene, certyfikaty, charakterystyki prądowo-napięciowe, charakterystyki prędkościowe, chemiczne i biologiczne wód i osadów dennych, chitozan, chleb, chlorki, chromatografia, chłodnictwo, chłodzenie, ciągi komunikacyjne, cięcie materiałów, cienkie powłoki węglowe, cienkie warstwy, ciepło, ciepło spalania, ciśnienie akustyczne, ciśnieniowa struga wodna, city, Cl2, Clavibacter, cloud computing, CO, CO2, CSP, cyfrowe układy prądowe, cząstki lodowe, czynniki makroekonomiczne, czynniki mikroekonomiczne, czynniki rozwoju, czyszczalnia, czyszczenie, czyszczenie powierzchni, czyszczenie powierzchni technicznych, dawki, decyzje operatywne i strategiczne, definicja podstawowych pojęć stosowanych w biznesie, deodoryzacja, destylacja, dezintegracja materiałów, di-tlenek tytanu, diagnostyka, diagnostyka pojazdów, diagnostyka procesu szlifowania, diagnostyka samochodowa, diagnostyka ściernic, diody, diody Schottky'ego, DMO, dobór maszyn, doczyszczanie ścieków, dogładzanie, dotacje, drapieżne roztocze, drgania, drgania belki na podłożu lepkosprężystym, drgania cieczy, drgania mechaniczne, droga, drogi, DTM, dwu-fazowe materiały kompozytowe, dynamika konstrukcji, dynamika podłoża, działania, długopis, EDS, efektywność, efektywność energetyczna, ekoanalityka, ekoenergetyka, ekoenergetyka rozproszona, ekologia, ekonometria, ekonomia, ekotoksykologia, ekranowanie, ekspertyza, ekspertyzy, eksploatacja, elastooptyka, elastyczność silnika, elektrochemia, elektroforeza, elektrolit stały, elektronowy mikroskop skaningowy, elektrotechnika, elektrotechnika samochodowa, element elektroniczny, elementy mocy, eliminacja drgań, ELISA, emisja spalin, emisja zanieczyszczeń, energia, energia elektryczna, energia kinetyczna, energia odpadowa, energia uderzenia, energoelektronika, energooszczędność, enzym amylolityczny, enzymy, erozja hydrostrumieniowa, ERP, etyka, etyka biznesu, etyka public relations, Euro2012, Europa, eutrofizacja, fale temperaturowe, fermentacja, fermentacja metanowa, fermentacja mlekowa, ferroelektryki, finansowanie przedsiębiorstw, fizyczne właściwości gleby, foliowe taśmy ścierne, formowanie, fosfor przyswajalny, foto-Fenton, fotoakustyka, fotogrametria, fotokataliza, frakcja, frakcja organiczna, frezowanie, fulereny, fundusze Unii Europejskiej, fundusze wsparcia MSP, futerał, gaz wodny, gazy spalinowe, generator, geodezja inżynieryjno-przemysłowa, geometria ostrza, GIS, gleba, globalna platforma testowa, gluten, gmina, gospodarka, gospodarka osadowa, gospodarka turystyczna, gospodarstwa domowe rolników, GPS, grunty słabonośne, głowica, głowice do mikrowygładzania, harmonogramowanie, hałas, hałas., heterogeniczny katalizator, homogenizacja, HPLC, hurtownie danych, hydroklasyfikacja, hydrostrumieniowa obróbka powierzchni, hydrostrumieniowe kształtowanie obiektów przestrzennych, identyfikacja mikroorganizmów, impedancja termiczna, impregnacja, informatyka, inkubator, innowacje techniczne, innowacyjne narzędzia ścierne, instytucje lokalnych i regionalnych rynków pracy, instytucje wspierające, integracja, integracja rynków w Unii Europejskiej, integralność, interferometria światła białego, internet, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, ITIL, J2EE, jakość powierzchni, jednoprzejściowe szlifowanie, jednostki samorządu terytorialnego, JME, JSE, kadź wirowa, kaloryczność osadu ściekowego, kamera szybkostrzelna, kamera termowizyjna, kapitał ludzki, karby, katalizator cienkowarstwowy, katalizator metalowy, kawitacja, kierunki użytkowania, klimatyzacja, klony, koagulacja, komora próżniowa, komora wędzarnicza, kompaktowy, kompost z osadów ściekowych, kompostowanie, kompozyt mineralny, kompozyty, komputerowe wspomaganie projektowania, komunalne, komunikacja, komunikacja radiowa, koncepcja strategii rozwoju, kondycjonowanie narzędzi ściernych, konsorcjum, konstrukcja, konstrukcja stalowa, konstrukcje budowlane, konstrukcje cięgnowe, konstrukcje geotechniczne, konstrukcje stalowe, konstrukcje z betonu, konstrukcje z drewna litego do 40m rozpiętości; korozyjność konstrukcji stalowych i żelbetowych, konstrukcje zespolone stalowo-betonowe, kontrola czynna, kontrola niedestrukcyjna, konwersja, kopalnia, kora wtórna, kosiarka-podkaszarka, kotły grzewcze, kreatywność, kręgi, kropki kwantowe, kruche pękanie materiału ceramicznego, krzywe kalibracyjne, kształtowania przestrzennego obiektów, kultura organizacyjna, kwas askorbinowy, Lactobacillus, lakierowanie, legalizacja narzędzi pomiarowych, liczba opadania, literatura, lokalne źródła biomasy, mąka; porastanie zbóż, makrocząsteczka, makrogeometria, makroorganizmy, makrozoobentos, manipulator, mapa, mapy cyfrowe, mapy hałasu, marketing relacyjny, marszrutowanie, masowy wskaźnik szybkości płynięcia, maszyna, maszyna pomiarowa, maszyny, maszyny i urządzenia energetyczne, materiał biologiczny, materiały budowlane, materiały ceramiczne, materiały opakowaniowe, materiały opakowaniowe wielowarstwowe, materiały polimerowe, materiały ścierne, materiały trudnoobrabialne, małe i średnie przedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, mechanika gruntów, mechanika zmęczenia, mechanizmy precyzyjne, mechanizmy zniszczenia, mechatronika, media elektroniczne, metale ciężkie, metoda elementów brzegowych, metoda elementów skończonych, metoda laserowa, metody optyczne, metody pogłębionego utleniania, metody PVD, metody redukcji przepięć, metody zarządzania, metrologia, metrologia optyczna, metrologia powierzchni, miasto, microfinishing, mięso, mieszanina polimerów, mikro-obróbka, mikro-przecinanie, mikro-struga wodno-ścierna, mikrobiologia, mikrofinishing, mikrogeometria, mikroinżynieria, mikroklimat, mikrokontrolery, mikromaszyna wytrzymałościowa, mikroobróbka, mikroorganizmy, mikroskop optyczny, mikroskrawanie, mikrostruktura powierzchni, mikrowygładzanie, mini energetyka, mobilne systemy pomiarowe, model symulacyjny, modele ekonometryczne, modele obliczeniowe, modele wektorowo-autoregresyjne, modele z dyskretną zmienną zależną, modelowanie, modelowanie procesów biznesowych, modelowanie systemów, modulatory hormonalne, modyfikowany zeolit, monitoring, monitorowan, monitorowanie, monitorowanie i nadzorowanie narzędzi ściernych, monitorowanie i nadzorowanie procesów szlifowania, monitorowanie i sterowanie procesami obróbkowymi w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego (nadążne sterowanie względem powierzchni swobodnych), montaż, motoryzacja, MRP, MRP II, MSK Kosman, mycie, myśl polityczna, nadwyżki ekonomiczne, nadzorowanie, nadzorowanie procesu szlifowania, nagniatanie, nanocząsteczka, nanocząsteczki metali, nanoinżynieria, nanokompozyty, nanomaterials, nanomateriały, nanoszlifowanie, nanowarstwy, nanowygładzanie, napędy, naprawa, naprawa maszyn, naprężenia, narzędzia PCBN, narzędzia ścierne, narzędzie, narzędzie ścierne, nasypy, naukowa interaktywna telewizja HD, nawierzchnia drogowa, nawierzchnia gruntowa, nawóz mineralny, nawożenie, nawozy mineralne, NET, neutralizacja, nicienie, niekonwencjonalny plecak, nieliniowość fizyczna, niepełnosprawni, niwelator, NMT, NO, NO2, nowe czynniki chłodnicze, nowoczesne koncepcje, nowoczesne maszyny, numeryczna symulacja obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, obciążenia fiskalne, obciążenia wyjątkowe, obiekt, objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia, obliczenia numeryczne., obniżenie kosztów, obrabiarka, obrabiarki sterowane numerycznie, obraz bitmapowy, obraz cyfrowy powierzchni obrobionej, obróbka, obróbka Inconelu i tytanu, obróbka korpusów (centra frezarskie), obróbka kształtująca powierzchni, obróbka poprzedzająca, obróbka powierzchni, obróbka powierzchniowa, obróbka skrawaniem, obróbka ubytkowa, obróbka wykańczająca, obserwacja i rejestracja obrazów, obszary wiejskie, obsługa klienta, ocena maszyn do ochrony roślin pod kątem jakości wykonywanych zabiegów, ocena wrażliwości na antybiotyki, ochrona, ochrona powierzchniowa, oczyszczanie rurociągów oraz budowlanych obiektów konstrukcyjnych, oczyszczanie ścieków, oczyszczanie wody, oczyszczanie wody i ścieków, odkształcenia, odnawialne źródła energii, odór, odpadów, odpadowe kruszywo drobnoziarniste, odpady, odpady komunalne, odwadnianie, odwrotne zjawisko piezoelektryczne, ogniwo elektrochemiczne, opakowania, opakowanie, oprogramowanie, opryskiwacz, optyka cyfrowa, optymalizacja, optymalizacja nieliniowa, optymalizacja obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, organiczna, organizacja, ortofotomapa, osad czynny, osad ściekowy, osady denne oraz osady ściekowe, osady ściekowe, oscyloskop, osoby niepełnosprawne, ośrodek rozdrobniony, ośrodki przedsiębiorczości, ostrze tnące, oszczędzanie energii, otolity, owadobójcze nicienie, oznaczanie, oznaczanie alkoholu, oznaczenie azotanów, oznaczenie azotu, oznaczenie białka ogólnego, pakowanie próżniowe, pakowanie w modyfikowanej atmosferze i w próżni, palec, panel operatorski, para wodna, parametr termoczuły, parametry fizyczne, parametry przewodności cieplnej, parametryoptyczne i rekombinacyjne, parcie czynne, partnerstwo w gospodarce, PCB, peptrydy antybakteryjne i antygrzybowe, PFRON, pH, piekarnictwo, pionier, pionownik, piła wolnoobrotowa, plan marketingowy, planowanie nieliniowe, plastyczne płynięcie, plastyczne płynięcie materiałów kruchych, platyna, PLC, plon, plon biomasy, podatne mocowanie, podbudowa drogowa, podwójna warstwa elektryczna, podwozia, podłoże gruntowe, poezja, pojazd mechaniczny, pojazdy samochodowe, pokrowiec, pokrycia lakiernicze, pole akustyczne, pole elektromagnetyczne, polepszacz, polepszacz gleby „EKO-KOMP”, polianilina, polichlorowane bifenyle (PCB), polimer butadienowo-styrenowy, polimer butadionowy, polimer przewodzący, polimery, polimery przewodzące, polityka społeczna, pomiar, pomiar geometrii kół, pomiar luzu, pomiar temperatury, pomiar wielkości geometrycznych, pomiary, pomiary do celów diagnostycznych, pomiary elektryczne, pomiary przemieszczeń i odkształceń, pomiary struktury geometrycznej powierzchni, pomiary stykowe, pomiary wielkości elektrycznych, pomiary współrzędnościowe, pomiary wytrzymałościowe w próżni i różnych temperaturach., Pomorze Środkowe, pompy ciepła, potencjał, powiązanie procesów ekonomicznych, powierzchnia, powierzchnia walcowa, powierzchnie obrobione, powierzchnie walcowe, powierzchnie walcowe wewnętrzne, powszechna archiwizacja, powłoki nanokompozytowe; tlenki metali i niemetali, powłoki ochronne, poziom ciśnienia akustycznego, poziom wody gruntowej, pozycjonowanie, półprzewodniki, PR, precyzyjne pomiary wielkości geometrycznych, precyzyjne przecinanie, precyzyjne szlifowanie, preparat, próba wytrzymałościowa, proces, proces wytłaczania, procesor sygnałowy, procesory sygnałowe, procesy, procesy produkcyjne, procesy przemysłowe, próchnica, produkt spożywczy, produkty rolno-spożywcze, profilaktyka chorób dietozależnych, profilometr, profilometr stykowy, profilometria konfokalna, profilometria stykowa, prognozowanie, programator, programowanie, programowanie CNC, programowanie robotów przemysłowych, progressive technologies, projektowanie, projektowanie układów, promienie twarde, promienie twarde płetw, promocja, propagacja zakłóceń hydrodynamicznych wzdłuż rurociągów, przechowywalność, przechowywanie, przednie zawieszenie, przedsiębiorczość, przedsiębiorczość akademicka, przedsiębiorstwa rolnicze, przedsiębiorstwo, przegroda budowlana, przegub, przejściowa impedancja termiczna, przekrycie obiektu budowlanego, przekładnie, przekładnie zębate i ślimakowe, przemiany – społeczność lokalna i regionalna – Europa, przemieszczające się obciążenia, przemieszczające się obciążenie, przemieszczenie, przenośnik, przepięcia, przetwarzanie 2D, przetwarzanie i analiza obrazu, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów i dźwięku, przetwarzanie informacji, przetwarzanie tworzyw sztucznych, przetwornik częstotliwości, przetworniki a/c, przetworniki a/c i c/a, przetwórstwo, przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych, przewodzące polimery, przewodzący polimer butadienowy, przeżywalność nicieni, przychody i koszty, przyrząd rehabilitacyjny, przyrządy mocy, przyspieszenie drgań, public relations, public transport, punkty krytyczne skażeń mikrobiologicznych, PVD, płaskich, płaskorzeźba, płytka mikroskopowa, płytki PCB, rachunkowość językiem biznesu, racje pokarmowe, racjonalne żywienie, reaktor, realizacja, recyklaty, recykling, redystrybucja sił, regeneracja ściernic, regeneracja ścierniwa, regeneracja ziaren ściernych, region turystyczny, rejestracja i monitorowanie, rejestracja obrazów szybkozmiennych, rektyfikacja, rekultywacja, rekultywacja jezior, reologia, rezonans plazmonowy, rezystancja termiczna, RLC-metria, robot, robot przemysłowy, roboty, rolnictwo ekologiczne, rośliny uprawne, rozbiór, rozciąganie, rozciąganie udarowe, rozdrabnianie tworzyw polimerowych, rozdrabnianie ziaren ściernych, rozmrażanie produktu, rozpraszanie światła, rozproszone systemy pomiarowe, rozpylacz, rozwinięcia falkowe, rozwój, rurociąg, rurociągi, ryby, rynek pracy, rynki finansowe, rządowe programy pomocnicze, rzepak, SaaS, satelitarna technika laserowa, ścieki, ścieków, ściernica, ściernice, ściernice o strefowo zróżnicowanej budowie, ściskanie, sedymentacja, segmenty rynku, segregacja odpadów stałych, sektor MSP, sektor usług, SEM, sensoryka, separatory kamieni, serwer, siarka, siarki i chloru, sieć bezprzewodowa eduroam, sieć komputerowa, sieci bezprzewodowe, sieci komputerowe, siedziska, siedzisko, silnik, silnik spalinowy, silniki spalinowe, siła, siła rynkowa firmy, skaterometria laserowa, skażenia mikrobiologiczne, skrawanie, skład chemiczny, skład chemiczny biomasy, skład fazowy, skład spalin, składniki odżywcze, SO2, SOA, software, sondy do poboru prób środowiskowych, sorpcja, sortowniki, spalanie, spalanie paliwa, specjacja fosforu w osadach dennych, spektrofotometr dwuwiązkowy, spektroskopia fotoakustyczna, spoiwa ceramiczne, sposoby pomiaru wartości przedsiębiorstwa, sprawdzenie, środowisko elektromagnetyczne, SSE, stateczność, statyka, sterowanie, sterowanie CNC, sterowanie komputerowe, sterowanie procesem szlifowania, sterowanie z wykorzystaniem luminancji, sterownik PLC, sterowniki PLC, sterydy, stolik roboczy, stopień degradacji, stopień krystaliczności, stopy procentowe, strategie konkurencyjności, strategie personalne, strefa tarczowa, struga wodno-ścierna, struktura, struktura geometryczna, struktura geometryczna powierzchni, struktura majątku, struktura źródeł finansowania, studnie głębinowe, style i metody zarządzania przedsiębiorstwem, stylus, substancje organiczne, substancje tłuszczowe i olejowe, substrat, sucha bateria, surface topography, surowce rolno-spożywcze, surowiec, surowiec rolniczy, suszenie, sygnał akustyczny, symulacja, symulacja CFD, symulacja stanów przejściowych, symulacje, symulacje komputerowe, synteza, system automatycznego sterowania, system CAD/CAM, system dokształcania., system edukacji, system ekspertowy, system finansowania zatrudniania osób niepełnosprawnych, system komputerowy, system Lab, system mikroprocesorowy, system operacyjny, system zarządzania jakością, systemy energoelektroniczne, systemy informatyczne, systemy ortogonalne, systemy rozproszone, systemy sieciowe, systemy sterowania i kontroli, systemy zarządzania, szafa termiczna, szara strefa, szczelność, szerokopasmowy internet, szkolenia, szkolenie, szlifierka, szlifowanie, szlifowanie ceramiki, szlifowanie jednoprzejściowe, szlifowanie materiałów ceramicznych, szlifowanie materiałów kruchych w warunkach plastycznego płynięcia materiału ceramicznego w strefie obróbki, szlifowanie otwo- rów, szlifowanie otworów, szlifowanie powierzchni kształtowych, szlifowanie powierzchni płaskich, szlifowanie powierzchni swobodnych, szlifowanie powierzchni walcowych zewnętrznych, szlifowanie wałków, szlifowanie z zastosowaniem zespołu nanodosuwu, sztuczna inteligencja, tachimetr, technika laserowa, technika rolnicza, techniki separacji molekularnej, technologia, technologia i koszty produkcji, technologia produkcji, technologia uprawy roli, technologia żywności, technologie hydrostrumieniowe, technologie informacyjne w zarządzaniu, technologie proekologiczne, teledetekcja, TEM, temperatura, tempo wzrostu, teodolit, termokompresja, termowizja, TLC, tlenek aluminium, toczenie, topografia powierzchni, topografia powierzchni technicznych, torba-pojemnik, transfer, transfer technologii, transformacja fouriera, transformata pakietów falkowych, transport, transport ekologiczny, tranzystory bipolarne i polowe, tranzystory JFET, tranzystory MOSFET, tranzyt L2, trwałość, tryskacz, twardość w skali Shore’a A i D, tworzenie gron przedsiębiorstw w aktywizacji rynków regionalnych, tworzywa polimerowe, tworzywo pierwotne, tworzywo polimerowe, tłoczenie, uchwyt, udarność, uderzenia hydr, uderzenia hydrodynamiczne w rurociągach, układ, układ dolotowy, układ hydrauliczny, układ jezdny, układy FPGA, układy reprogramowalne, UML, unconventional transport solution, uprawa, urządzenia wysokotemperaturowe, ustalanie wyniku działalności gospodarczej, ustawienia kół, usuwanie, usuwanie fenolu, usługi edukacyjne, usługi kampusowe, usługi sieci PIONIER, usługi turystyczne, utylizacja biomasy, utylizacja pocisków artyleryjskich, walcowa powierzchnia wewnętrzna, walcowanie na zimno, warstwa wierzchnia, wartość intelektualna, wartość opałowa, wartość przedsiębiorstwa, wartości niematerialne, WEB 2.0, węglik krzemu, węzeł, wibroizolacja, wideokonferencje, wiek, wiek i tempo wzrostu długości i masy, Wielka Brytania, wielomiany adomiana, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), wierzba energetyczna, wieś, wilgotność biomasy, wilgotność zboża, witamina C; kolorymetria, woda, woda gruntowa, wodór, wózek badawczy, wózek inwalidzki, współczynnik mocy, współpraca, współrzędnościowa maszyna pomiarowa, współrzędnościowa technika pomiarowa, WWA, www, wychłodzenie, wyciągi roślinne, wygładzanie, wygładzanie ścierne, wymiana ciepła i masy w przegrodach budowlanych, wymienniki ciepła, wypalanie, wypłukiwanie materiałów wybuchowych, wysokociśnieniowa obróbka hydrostrumieniowa powierzchni, wysokociśnieniowa obróbka wodno-ścierna, wysokociśnieniowa pompa hydrauliczna, wysokociśnieniowa struga hybrydowa, wysokociśnieniowa struga wodna, wysokociśnieniowa struga wodno-lodowa, wysokociśnieniowa struga wodno-ścierna, wysokociśnieniowa struga wody, wytrzymałość, wytrzymałość materiałów, wytwarzanie, wytłaczanie, wytłaczanie autotermiczne, wytłaczanie ślimakowe, wytłaczarka, wytłaczarka autotermiczna, wytłaczarka ślimakowa, wytłaczarka tarczowa, wytłaczarka tworzyw sztucznych, wytłoczka, wyważanie dynamiczne, wzmacnianie, wzmacnianie gruntów słabych, wzmocnienie podłoża gruntowego, właściwości cieplnych, właściwości glebowe, właściwości mechaniczne, właściwości mechaniczne materiałów, właściwości termiczne, właściwości tribologiczne, właściwości tribologiczne i mechaniczne; rozpylanie magnetronowe, właściwości użytkowe, zafałszowania, zagęszczenie, Zakład Pracy Chronionej, zamykarka próżniowa, zanieczyszczenia, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, zarządzanie, zarządzanie jakością, zarządzanie potencjałem organizacyjnym, zarządzanie produkcją, zarządzanie projektami, zarządzanie techniką rolniczą;. uprawy ekologiczne; technika rolnicza; biologiczne środki ochrony roślin; uprawa ziemniaka jadalnego; biomasa na cele , zarządzanie wiedzą, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianami, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, zatrudnienie, zawartość popiołu, zawartość w biomasie popiołu, zawiesinowa struga wodno-ścierna, zawieszenia, zbiornik, zbiornik płynu, zbiornik wodny, zbrojenie rozproszone, zdjęcia fotogrametryczne, zdolność do odkształcenia, zdrowotność, zeolit naturalny, zeolit naturalny modyfikowany, zeolity naturalne, zestaw OxiTop, ziarna ścierne, ziarno ścierne, ziemniak, ziemniaka peptydy antybakteryjne, zjawiska termiczne, zjawisko fotoakustyczne, zjawisko fotowoltaiczne, zmienna prędkość obrotowa, zmienne obroty, znaki firmowe, zużycie i trwałość narzędzi ściernych, zużycie ostrza, zużycie ziaren ściernych, związki organiczne i mineralne, żywność, żywotność i zdrowotność nasion, ZZL, złącze OBD, łańcuch wartości, łańcuchy polimerowe, łopatki silników samolotowych


partnerzy

Baza powstała w ramach projektu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (90%) oraz Politechnikę Koszalińską (10%)