wersja polska english version

Baza Zasobów Intelektualnych i Technologicznych Politechniki Koszalińskiej

 

Aktualny obszar wyszukiwania:

  • Cała baza danych
lupa
szukaj tylko w opisach
dziedzina techniki:
dyscyplina naukowa: info

Wyniki wyszukiwania:

Obszar wyszukiwania:

Laboratoria

Dziedzina techniki:

Informatyka

Słowa kluczowe:

www, sieć komputerowa, system komputerowy, szkolenia
Adresat oferty: Szkolnictwo, firmy usługowe i handlowe
Opis: CIWEiI posiada cztery sale dydaktyczne wyposażone w stanowiska komputerowe (dwie sale po 20 stacji roboczych, jedna z 28 stacjami i jedna z 30). Na stacjach roboczych zainstalowano duży zasób oprogramowania (system operacyjny Windows XP i Linux), każda z sal posiada dostęp do sieci Internet o dużej przepustowości oraz możliwość wykorzystania rzutnika multimedialnego. Możliwe jest również wykorzystanie serwerów centrum – pocztowych, baz danych i plików. Laboratoria CIWEiI posiadają dedykowany urządzenia do budowy i pomiarów sieci komputerowej.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki i Informatyki, Centrum Informatyczne Wydziału Elektroniki i Informatyki, mgr inż. Wojciech Sokołowski, sokol@man.koszalin.pl, ul. Śniadeckich2 pok. 2-5 bud.D, Koszalin, 094-36-79-581
Nazwa: Centrum Informatyczne Wydziału Elektroniki i Informatyki
Zakres działalności: Działalność dydaktyczna, usługi sieciowe i WWW

Obszar wyszukiwania:

Aparatura i urządzenia badawcze

Dziedzina techniki:

Budownictwo

Słowa kluczowe:

pomiar temperatury
Adresat oferty: Przemysł budowlany, przemysł maszynowy
Opis: Kamera termowizyjna typu Ti-30 jest przenośną kamerą pracującą w czasie rzeczywistym. Przeznaczona jest do codziennej pracy, charakteryzuje się bardzo długim czasem pracy na jednym ładowaniu akumulatorków.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel.094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Nazwa urządzenia: Kamera termowizyjna typu Ti-30 produkcji Raytek
Przeznaczenie: Kamera termowizyjna typu Ti-30 umożliwia pomiar temperatury w zakresie -5÷250oC z dokładnością ±2% tego zakresu (pasmo działania promieniowania o długości 7÷14μm) w czasie rzeczywistym (odświeżanie obrazu 20 Hz), zapamiętuje do 100 termogramów z możliwością późniejszego ich przesyłaniu do komputera klasy PC.

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze krajowe

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: mechanika

Temat:

Analiza przydatności, wybór i zakup kamery szybkostrzelnej najnowszej generacji
Słowa kluczowe: kamera szybkostrzelna, wysokociśnieniowa struga wodna, erozja hydrostrumieniowa, elektronowy mikroskop skaningowy, mikromaszyna wytrzymałościowa, pomiary wytrzymałościowe w próżni i różnych temperaturach.
Opis: Określono istotne wymagania i techniczne dane kamery szybkostrzelnej by spełniały warunki jej zastosowania i przydatności do filmowania w głównej mierze: kształtu i zachowania wysokociśnieniowych strug wodnych o różnej strukturze, kształtowanych w różnych warunkach oraz mechanizmów oddziaływania strugi na erodowany materiał, a zwłaszcza w warunkach wypłukiwania materiałów wybuchowych z wielkogabarytowych pocisków artyleryjskich. Sprecyzowano techniczne kryteria oceny i sposobu weryfikowania przydatności rozwiązań konstrukcyjnych takich kamer dostępnych na rynkach światowych. Właściwego wyboru i zakup najkorzystniejszego typu kamery szybkostrzelnej nowej generacji, spośród najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych, dokonano na podstawie opracowanych kryteriów technicznych i zaoferowanej ceny.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Inst. Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel.094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. inż. Przemysław Borkowski

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze krajowe

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: informatyka

Temat:

Zastosowanie układów cyfrowych pracujących w trybie prądowym w jednostkach przetwarzających systemów kryptograficznych (nr 0867/B/T00/2009/37)
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo emisji elektromagnetycznej systemów komputerowych, algorytmy i systemy kryptograficzne, cyfrowe układy prądowe, bramki CMOS, bramki prądowe, ataki PAA
Opis: W ramach realizacji projektu autorzy zamierzają m.in.: przeanalizować najbardziej rozpowszechnione algorytmy kryptograficzne (np. DES, AES, RSA, Whirlpool, itd.) w celu odnalezienia w nich charakterystycznych fragmentów najbardziej podatnych (narażonych) na „podsłuchiwanie”; opracować na poziomie strukturalnym i logicznym dwa projekty jednostek przetwarzających realizujących wybrany algorytm kryptograficzny: pierwszy projekt – w oparciu o wyłącznie klasyczne bramki CMOS, drugi – w oparciu o bramki klasyczne CMOS i bramki prądowe, wykorzystując bramki prądowe wyłącznie do realizacji w/w krytycznych fragmentów wybranego algorytmu kryptograficznego; zrealizować praktycznie obie jednostki przetwarzające w jednym układzie ASIC; zmierzyć i porównać poziomy szpilek prądowych na szynach zasilania obu jednostek przetwarzających wyprodukowanego układu oraz zmierzyć poziom pola elektromagnetycznego podczas działania każdej z jednostek z osobna.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki i Informatyki, Katedra Inżynierii Komputerowej, Robert Berezowski, 75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich2, p.223 bl.A, tel. 094-34-78-740, robert.berezowski@ie.tu.koszalin.pl
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: Berezowski Robert

Obszar wyszukiwania:

Laboratoria

Dziedzina techniki:

Automatyka

Słowa kluczowe:

sterowanie komputerowe, PLC, mikrokontrolery, sieci komputerowe, rozproszone systemy pomiarowe
Adresat oferty: Zakłady produkcyjne
Opis: Laboratorium Automatyki prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z zastosowaniem komputerowych systemów sterowania w przemyśle. Posiadamy doświadczenie związane z projektowaniem i wdrażaniem systemów sterowania komputerowego, programowania sterowników komputerowych PLC, projektowania dedykowanych sterowników opartych na procesorach 8, 16 i 32 bitowych, Wdrażania przewodowych i bezprzewodowych systemów transmisji danych.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Automatyki, ul. Racławicka 15; 75-620 Koszalin, prof.dr hab. Ewa Wachowicz tel. 094-34-78-239, ewa.wachowicz@tu.koszalin.pl
Nazwa: Komputerowe systemy automatyki
Zakres działalności: Wdrażanie i programowanie komputerowych systemów sterowania

Obszar wyszukiwania:

Laboratoria

Dziedzina techniki:

Automatyka

Słowa kluczowe:

sterowanie komputerowe, PLC, mikrokontrolery, sieci komputerowe, rozproszone systemy pomiarowe
Adresat oferty: Zakłady produkcyjne
Opis: Laboratoriuma Automatyki prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z zastosowaniem i projektowaniem układów pomiarowych oraz transmisją danych poprzez przewodowe i bezprzewodowe sieci komputerowe. Posiadamy doświadczenie związane z budowa autonomicznych i bezprzewodowy czujników wielkości fizycznych. Prowadzimy badania związane z pomiarem stężenia gazów oraz wilgotność ciał stałych z zastosowaniem metod elektrycznych i optycznych.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Automatyki, ul. Racławicka 15; 75-620 Koszalin, prof.dr hab. Ewa Wachowicz tel. 094-34-78-239, ewa.wachowicz@tu.koszalin.pl
Nazwa: Laboratorium Miernictwa przemysłowego
Zakres działalności: Wdrażanie i programowanie systemów monitorowania, projektowanie i budowa czujników wielkości fizycznych

Obszar wyszukiwania:

Sieci i konsorcja naukowe

Dziedzina techniki:

Informatyka

Słowa kluczowe:

systemy zarządzania
Opis: Jednym z głównych celów CZT RIMAMI jest opracowanie i wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania i kontroli ryzyka oraz szybkiej transmisji danych w rozproszonych bazach danych. Cechą charakterystyczną Centrum "RIMAMI" jest bardzo dokładna identyfikacja potrzeb przemysłu przeprowadzona drogą licznych, bezpośrednich spotkań z kadrą kierowniczą zainteresowanych przedsiębiorstw a następnie wspólna selekcja możliwych do wdrożenia grup produktów. Taki tok postępowania znakomicie urealnia przewidywany proces transferu nowych technologii do przemysłu, ponieważ główne produkty wdrożeniowe Konsorcjum "RIMAMI" takie jak nowoczesne systemy pozyskiwania i zarządzania wiedzą oraz systemy zarządzania ryzykiem, hybrydowe systemy eksperckie, systemy monitorowania i diagnozowania obiektów i procesów oraz systemy transmisji informacji w rozproszonych bazach danych, zmodyfikowane procesy konwersji energii (nowe techniki spalania i oczyszczania spalin, nowe paliwa - biomasa, paliwa hybrydowe), stanowią przedmiot bezpośredniego zainteresowania całego przemysłu maszynowego, w tym zarówno dużych przedsiębiorstw związanych z branżą energetyczną oraz małych i średnich przedsiębiorstw związanych z innymi branżami.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Nazwa: Centrum Zaawansowanych Technologii "RIMAMI"
Jednostka reprezentujaca / jednostki współtworzące: AGH - Wydział Inżynierii Mechaniki i Robotyki, Akademia Techniczno - Rolnicza w Bydgoszczy - Wydział Mechaniczny, ENERGOCONTROL, Kraków, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Instytut Maszyn Przepływowych PAN - Diagnostyka Maszyn Sp. z o. o., Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Nauk Technicznych, Politechnika Częstochowska - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska - Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Politechnika Gdańska - Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska - Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Politechnika Łódzka - Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Łódzka - Instytut Maszyn Przepływowych, Politechnika Poznańska - Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska - Wydział Maszyn Roboczych, Politechnika Śląska - Wydział Mechaniczno Technologiczny, Politechnika Śląska - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Warszawska – Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Wydział IV Nauk Technicznych PAN w Warszawie, Politechnika Koszalińska - Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, ALSTOM POWER sp. z o. o. w Elblągu, SIEMENS sp. z o. o. w Warszawie, POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY S.A. w Katowicach, ELEKTROWNIA "TURÓW" S.A., Fabryka Maszyn - FAMUR S.A. w Katowicach.

Obszar wyszukiwania:

Działalność statutowa

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: informatyka

Temat:

Rozwój systemów informatycznych wspierających projektowanie cyfrowych układów elektronicznych
Słowa kluczowe: projektowanie układów, układy reprogramowalne, architektury równoległe, algorytmy genetyczne, systemy informatyczne
Opis: Celem badań jest opracowanie efektywnych metod projektowania cyfrowych układów elektronicznych oraz ich implementacja w prototypowych systemach informatycznych wspierających projektowanie. Prace mają charakter wielowątkowy i dotyczą następujących zagadnień: metod projektowania reprogramowalnych równoległych jednostek przetwarzających; zastosowania algorytmów ewolucyjnych do projektowania struktury blokowej złożonych układów cyfrowych; modelowanie i projektowanie systemów informatycznych.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki i Informatyki, Kat. Inżynierii Komputerowej, Henryk Budzisz, ul. Śniadeckich 2, pok.206 bud.A, tel. 094-34-78-703, e-mail: henryk.budzisz@ie.tu.koszalin.pl
Kierownik tematu: dr hab. inż. Henryk Budzisz

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze międzynarodowe

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: informatyka

Temat:

PlanetLab Europe
Słowa kluczowe: globalna platforma testowa, sieci komputerowe, systemy rozproszone
Opis: PlanetLab działa dzięki Komisji Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego, inicjatywy FIRE ( Future Internet Research and Experimentation). Planet Lab Europe jest europejską częścią platformy testowej PlanetLab, czyli globalnej sieci usług komputerowych i otwartej platformy testowej. Jest to grupa komputerów przeznaczona do testowania sieci komputerowych i systemów rozproszonych. Została zapoczątkowana w 2002 roku, a obecnie PlanetLab zawiera w sobie ponad 1000 węzłów w 460 miejscach rozmieszczonych na całym świecie. Członkowie PlanetLab mają dostęp do serwerów na całym świecie, co daje im możliwość eksperymentowania przy tworzeniu nowych usług działających w Internecie. Nie jesteśmy tu ograniczeni infrastrukturą tak jak w przypadku sieci LAN.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych, ul. Śniadeckich 2, tel.094-34-86-597, fax: 094-34-86-596, email: biuro@man.koszalin.pl
Źródło finansowania: 7 Program Ramowy
Kierownik projektu: Sebastian Pecolt

Obszar wyszukiwania:

Oferty współpracy z przemysłem i gospodarką (w tym działalność usługowa)

Dziedzina techniki:

Inżynieria środowiska

Temat:

Bezpieczeństwo energetyczne na poziomie gminnym
Słowa kluczowe: oszczędzanie energii, system automatycznego sterowania, biogazownie
Adresat oferty: Wielobranżowa oferta w zakresie energetycznego i produkcyjnego wykorzystania paliwa: dla zakładów przemysłowych i energetycznych, przedsiębiorstw rolniczych i gospodarki komunalnej
Kierownik zespołu: prof. dr hab. inż. Aleksander Szkarowski
Skład zespołu: prof. dr hab. inż. Alexander Grimitlin, dr inż. Oleg Novikov, mgr inż. Sylwia Janta-Lipińska, mgr inż. Paweł Materka, prof. nadzw. dr hab. inż. Waldemar Żuchowicki, dr inż. Danuta Usidus, dr inż. Wojciech Kuczyński
Opis: Automatyczne sterowanie jakością spalania paliwa z wykorzystaniem mikroprocesorowych programatorów i szybkodziałających analizatorów spalin. Technologia oparta jest na zasadzie spalania ze zminimalizowanym nadmiarem powietrza i regulowanym resztkowym niedopałem chemicznym. Technologia zapewnia maksymalną możliwą sprawność urządzeń energetycznych i przemysłowych w obecnym stanie technicznym. Jednocześnie osiąga się minimalną emisję szkodliwych składników spalin do atmosfery w tym gazów cieplarnianych. Technologia pozwala na efektywne i bezpieczne wykorzystanie paliw o niestałym składzie chemicznym takich jak biogaz.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych, kontakt: prof. dr hab. inż. Aleksander Szkarowski, tel. 094-34-78-588, e-mail: szkarowski@wp.pl

1 | 2 | 3 | 4

Popularne słowa kluczowe:

adaptacyjny model powierzchni, adhezja, aktywa finansowe, aktywa rzeczowe, aktywność, aktywność amylolityczna, akumulatory, akustyka pomieszczeń, akwizycja danych, Al2O3, algorytmy genetyczne, algorytmy i systemy kryptograficzne, amortyzatory, analiza, analiza częstotliwościowa, analiza ekonomiczna, analiza ekonomiczno- finansowa, analiza energetyczna, analiza falkowa, analiza fizyko-chemiczna, analiza fizykochemiczna, analiza ilościowa, analiza ilościowa zawartości mykotoksyn, analiza numeryczna, analiza porównawcza, analiza rynku, analiza sensoryczna, analiza składu chemicznego, analiza sprawozdań finansowych, analiza stochastyczna i nieliniowa, analiza termiczna, analiza wielkości cząstek, analizator azotu, analizator węgla, analizy, analizy fizykochemiczne, antena, AOX, aproksymacja falkowa, architektury równoległe, ASP, ataki PAA, audyt marketingowy, automatyczne sterowanie, automatyka procesów, automatyzacja, automatyzacja procesów, awaryjność, azot mineralny, azotu, badania, badania eksploatacyjne, badania marketingowe, badania materiałów, badania szczegółowe struktury energetycznej półprzewodników, badania wód, badania wytrzymałości materiałów, badania wytrzymałościowe stali budowlanych, badania „In situ”, bakterioza pierścieniowa, barwa, barwny indykator, bazy danych, belka na podłożu nieliniowym, beton komórkowy, bezpieczeństwo emisji elektromagnetycznej systemów komputerowych, bilansowanie diet, bio-membrana polifenolowa, bioanalityka, biogazownie, biologiczne środki ochrony roślin, biomasa, biomateriały metalowe; magnetoelektropolerowanie, biomateriały; magnetoelektropolerowanie; warstwa wierzchnia, biopaliwa, biopaliwo, biopreparaty, bioreaktor, biosensory, biotechnologia, biznes, boczniak ostrogowaty; glukozynolany; owocnikowanie; przechowywanie grzybni, BPM, bramki CMOS, bramki prądowe, brzeczka piwna, budowa, budowa strukturalna, budownictwo, budownictwo z materiałów naturalnych, budynki wielokondygnacyjne, budżetowanie działalności, c/a, CAD, CAD/CAM, CAE, cechy fizykochemiczne, centra historycznych miast, ceramiczne narzędzia ścierne, ceramiczne narzędzia ścirene, certyfikaty, charakterystyki prądowo-napięciowe, charakterystyki prędkościowe, chemiczne i biologiczne wód i osadów dennych, chitozan, chleb, chlorki, chromatografia, chłodnictwo, chłodzenie, ciągi komunikacyjne, cięcie materiałów, cienkie powłoki węglowe, cienkie warstwy, ciepło, ciepło spalania, ciśnienie akustyczne, ciśnieniowa struga wodna, city, Cl2, Clavibacter, cloud computing, CO, CO2, CSP, cyfrowe układy prądowe, cząstki lodowe, czynniki makroekonomiczne, czynniki mikroekonomiczne, czynniki rozwoju, czyszczalnia, czyszczenie, czyszczenie powierzchni, czyszczenie powierzchni technicznych, dawki, decyzje operatywne i strategiczne, definicja podstawowych pojęć stosowanych w biznesie, deodoryzacja, destylacja, dezintegracja materiałów, di-tlenek tytanu, diagnostyka, diagnostyka pojazdów, diagnostyka procesu szlifowania, diagnostyka samochodowa, diagnostyka ściernic, diody, diody Schottky'ego, DMO, dobór maszyn, doczyszczanie ścieków, dogładzanie, dotacje, drapieżne roztocze, drgania, drgania belki na podłożu lepkosprężystym, drgania cieczy, drgania mechaniczne, droga, drogi, DTM, dwu-fazowe materiały kompozytowe, dynamika konstrukcji, dynamika podłoża, działania, długopis, EDS, efektywność, efektywność energetyczna, ekoanalityka, ekoenergetyka, ekoenergetyka rozproszona, ekologia, ekonometria, ekonomia, ekotoksykologia, ekranowanie, ekspertyza, ekspertyzy, eksploatacja, elastooptyka, elastyczność silnika, elektrochemia, elektroforeza, elektrolit stały, elektronowy mikroskop skaningowy, elektrotechnika, elektrotechnika samochodowa, element elektroniczny, elementy mocy, eliminacja drgań, ELISA, emisja spalin, emisja zanieczyszczeń, energia, energia elektryczna, energia kinetyczna, energia odpadowa, energia uderzenia, energoelektronika, energooszczędność, enzym amylolityczny, enzymy, erozja hydrostrumieniowa, ERP, etyka, etyka biznesu, etyka public relations, Euro2012, Europa, eutrofizacja, fale temperaturowe, fermentacja, fermentacja metanowa, fermentacja mlekowa, ferroelektryki, finansowanie przedsiębiorstw, fizyczne właściwości gleby, foliowe taśmy ścierne, formowanie, fosfor przyswajalny, foto-Fenton, fotoakustyka, fotogrametria, fotokataliza, frakcja, frakcja organiczna, frezowanie, fulereny, fundusze Unii Europejskiej, fundusze wsparcia MSP, futerał, gaz wodny, gazy spalinowe, generator, geodezja inżynieryjno-przemysłowa, geometria ostrza, GIS, gleba, globalna platforma testowa, gluten, gmina, gospodarka, gospodarka osadowa, gospodarka turystyczna, gospodarstwa domowe rolników, GPS, grunty słabonośne, głowica, głowice do mikrowygładzania, harmonogramowanie, hałas, hałas., heterogeniczny katalizator, homogenizacja, HPLC, hurtownie danych, hydroklasyfikacja, hydrostrumieniowa obróbka powierzchni, hydrostrumieniowe kształtowanie obiektów przestrzennych, identyfikacja mikroorganizmów, impedancja termiczna, impregnacja, informatyka, inkubator, innowacje techniczne, innowacyjne narzędzia ścierne, instytucje lokalnych i regionalnych rynków pracy, instytucje wspierające, integracja, integracja rynków w Unii Europejskiej, integralność, interferometria światła białego, internet, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, ITIL, J2EE, jakość powierzchni, jednoprzejściowe szlifowanie, jednostki samorządu terytorialnego, JME, JSE, kadź wirowa, kaloryczność osadu ściekowego, kamera szybkostrzelna, kamera termowizyjna, kapitał ludzki, karby, katalizator cienkowarstwowy, katalizator metalowy, kawitacja, kierunki użytkowania, klimatyzacja, klony, koagulacja, komora próżniowa, komora wędzarnicza, kompaktowy, kompost z osadów ściekowych, kompostowanie, kompozyt mineralny, kompozyty, komputerowe wspomaganie projektowania, komunalne, komunikacja, komunikacja radiowa, koncepcja strategii rozwoju, kondycjonowanie narzędzi ściernych, konsorcjum, konstrukcja, konstrukcja stalowa, konstrukcje budowlane, konstrukcje cięgnowe, konstrukcje geotechniczne, konstrukcje stalowe, konstrukcje z betonu, konstrukcje z drewna litego do 40m rozpiętości; korozyjność konstrukcji stalowych i żelbetowych, konstrukcje zespolone stalowo-betonowe, kontrola czynna, kontrola niedestrukcyjna, konwersja, kopalnia, kora wtórna, kosiarka-podkaszarka, kotły grzewcze, kreatywność, kręgi, kropki kwantowe, kruche pękanie materiału ceramicznego, krzywe kalibracyjne, kształtowania przestrzennego obiektów, kultura organizacyjna, kwas askorbinowy, Lactobacillus, lakierowanie, legalizacja narzędzi pomiarowych, liczba opadania, literatura, lokalne źródła biomasy, mąka; porastanie zbóż, makrocząsteczka, makrogeometria, makroorganizmy, makrozoobentos, manipulator, mapa, mapy cyfrowe, mapy hałasu, marketing relacyjny, marszrutowanie, masowy wskaźnik szybkości płynięcia, maszyna, maszyna pomiarowa, maszyny, maszyny i urządzenia energetyczne, materiał biologiczny, materiały budowlane, materiały ceramiczne, materiały opakowaniowe, materiały opakowaniowe wielowarstwowe, materiały polimerowe, materiały ścierne, materiały trudnoobrabialne, małe i średnie przedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, mechanika gruntów, mechanika zmęczenia, mechanizmy precyzyjne, mechanizmy zniszczenia, mechatronika, media elektroniczne, metale ciężkie, metoda elementów brzegowych, metoda elementów skończonych, metoda laserowa, metody optyczne, metody pogłębionego utleniania, metody PVD, metody redukcji przepięć, metody zarządzania, metrologia, metrologia optyczna, metrologia powierzchni, miasto, microfinishing, mięso, mieszanina polimerów, mikro-obróbka, mikro-przecinanie, mikro-struga wodno-ścierna, mikrobiologia, mikrofinishing, mikrogeometria, mikroinżynieria, mikroklimat, mikrokontrolery, mikromaszyna wytrzymałościowa, mikroobróbka, mikroorganizmy, mikroskop optyczny, mikroskrawanie, mikrostruktura powierzchni, mikrowygładzanie, mini energetyka, mobilne systemy pomiarowe, model symulacyjny, modele ekonometryczne, modele obliczeniowe, modele wektorowo-autoregresyjne, modele z dyskretną zmienną zależną, modelowanie, modelowanie procesów biznesowych, modelowanie systemów, modulatory hormonalne, modyfikowany zeolit, monitoring, monitorowan, monitorowanie, monitorowanie i nadzorowanie narzędzi ściernych, monitorowanie i nadzorowanie procesów szlifowania, monitorowanie i sterowanie procesami obróbkowymi w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego (nadążne sterowanie względem powierzchni swobodnych), montaż, motoryzacja, MRP, MRP II, MSK Kosman, mycie, myśl polityczna, nadwyżki ekonomiczne, nadzorowanie, nadzorowanie procesu szlifowania, nagniatanie, nanocząsteczka, nanocząsteczki metali, nanoinżynieria, nanokompozyty, nanomaterials, nanomateriały, nanoszlifowanie, nanowarstwy, nanowygładzanie, napędy, naprawa, naprawa maszyn, naprężenia, narzędzia PCBN, narzędzia ścierne, narzędzie, narzędzie ścierne, nasypy, naukowa interaktywna telewizja HD, nawierzchnia drogowa, nawierzchnia gruntowa, nawóz mineralny, nawożenie, nawozy mineralne, NET, neutralizacja, nicienie, niekonwencjonalny plecak, nieliniowość fizyczna, niepełnosprawni, niwelator, NMT, NO, NO2, nowe czynniki chłodnicze, nowoczesne koncepcje, nowoczesne maszyny, numeryczna symulacja obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, obciążenia fiskalne, obciążenia wyjątkowe, obiekt, objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia, obliczenia numeryczne., obniżenie kosztów, obrabiarka, obrabiarki sterowane numerycznie, obraz bitmapowy, obraz cyfrowy powierzchni obrobionej, obróbka, obróbka Inconelu i tytanu, obróbka korpusów (centra frezarskie), obróbka kształtująca powierzchni, obróbka poprzedzająca, obróbka powierzchni, obróbka powierzchniowa, obróbka skrawaniem, obróbka ubytkowa, obróbka wykańczająca, obserwacja i rejestracja obrazów, obszary wiejskie, obsługa klienta, ocena maszyn do ochrony roślin pod kątem jakości wykonywanych zabiegów, ocena wrażliwości na antybiotyki, ochrona, ochrona powierzchniowa, oczyszczanie rurociągów oraz budowlanych obiektów konstrukcyjnych, oczyszczanie ścieków, oczyszczanie wody, oczyszczanie wody i ścieków, odkształcenia, odnawialne źródła energii, odór, odpadów, odpadowe kruszywo drobnoziarniste, odpady, odpady komunalne, odwadnianie, odwrotne zjawisko piezoelektryczne, ogniwo elektrochemiczne, opakowania, opakowanie, oprogramowanie, opryskiwacz, optyka cyfrowa, optymalizacja, optymalizacja nieliniowa, optymalizacja obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, organiczna, organizacja, ortofotomapa, osad czynny, osad ściekowy, osady denne oraz osady ściekowe, osady ściekowe, oscyloskop, osoby niepełnosprawne, ośrodek rozdrobniony, ośrodki przedsiębiorczości, ostrze tnące, oszczędzanie energii, otolity, owadobójcze nicienie, oznaczanie, oznaczanie alkoholu, oznaczenie azotanów, oznaczenie azotu, oznaczenie białka ogólnego, pakowanie próżniowe, pakowanie w modyfikowanej atmosferze i w próżni, palec, panel operatorski, para wodna, parametr termoczuły, parametry fizyczne, parametry przewodności cieplnej, parametryoptyczne i rekombinacyjne, parcie czynne, partnerstwo w gospodarce, PCB, peptrydy antybakteryjne i antygrzybowe, PFRON, pH, piekarnictwo, pionier, pionownik, piła wolnoobrotowa, plan marketingowy, planowanie nieliniowe, plastyczne płynięcie, plastyczne płynięcie materiałów kruchych, platyna, PLC, plon, plon biomasy, podatne mocowanie, podbudowa drogowa, podwójna warstwa elektryczna, podwozia, podłoże gruntowe, poezja, pojazd mechaniczny, pojazdy samochodowe, pokrowiec, pokrycia lakiernicze, pole akustyczne, pole elektromagnetyczne, polepszacz, polepszacz gleby „EKO-KOMP”, polianilina, polichlorowane bifenyle (PCB), polimer butadienowo-styrenowy, polimer butadionowy, polimer przewodzący, polimery, polimery przewodzące, polityka społeczna, pomiar, pomiar geometrii kół, pomiar luzu, pomiar temperatury, pomiar wielkości geometrycznych, pomiary, pomiary do celów diagnostycznych, pomiary elektryczne, pomiary przemieszczeń i odkształceń, pomiary struktury geometrycznej powierzchni, pomiary stykowe, pomiary wielkości elektrycznych, pomiary współrzędnościowe, pomiary wytrzymałościowe w próżni i różnych temperaturach., Pomorze Środkowe, pompy ciepła, potencjał, powiązanie procesów ekonomicznych, powierzchnia, powierzchnia walcowa, powierzchnie obrobione, powierzchnie walcowe, powierzchnie walcowe wewnętrzne, powszechna archiwizacja, powłoki nanokompozytowe; tlenki metali i niemetali, powłoki ochronne, poziom ciśnienia akustycznego, poziom wody gruntowej, pozycjonowanie, półprzewodniki, PR, precyzyjne pomiary wielkości geometrycznych, precyzyjne przecinanie, precyzyjne szlifowanie, preparat, próba wytrzymałościowa, proces, proces wytłaczania, procesor sygnałowy, procesory sygnałowe, procesy, procesy produkcyjne, procesy przemysłowe, próchnica, produkt spożywczy, produkty rolno-spożywcze, profilaktyka chorób dietozależnych, profilometr, profilometr stykowy, profilometria konfokalna, profilometria stykowa, prognozowanie, programator, programowanie, programowanie CNC, programowanie robotów przemysłowych, progressive technologies, projektowanie, projektowanie układów, promienie twarde, promienie twarde płetw, promocja, propagacja zakłóceń hydrodynamicznych wzdłuż rurociągów, przechowywalność, przechowywanie, przednie zawieszenie, przedsiębiorczość, przedsiębiorczość akademicka, przedsiębiorstwa rolnicze, przedsiębiorstwo, przegroda budowlana, przegub, przejściowa impedancja termiczna, przekrycie obiektu budowlanego, przekładnie, przekładnie zębate i ślimakowe, przemiany – społeczność lokalna i regionalna – Europa, przemieszczające się obciążenia, przemieszczające się obciążenie, przemieszczenie, przenośnik, przepięcia, przetwarzanie 2D, przetwarzanie i analiza obrazu, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów i dźwięku, przetwarzanie informacji, przetwarzanie tworzyw sztucznych, przetwornik częstotliwości, przetworniki a/c, przetworniki a/c i c/a, przetwórstwo, przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych, przewodzące polimery, przewodzący polimer butadienowy, przeżywalność nicieni, przychody i koszty, przyrząd rehabilitacyjny, przyrządy mocy, przyspieszenie drgań, public relations, public transport, punkty krytyczne skażeń mikrobiologicznych, PVD, płaskich, płaskorzeźba, płytka mikroskopowa, płytki PCB, rachunkowość językiem biznesu, racje pokarmowe, racjonalne żywienie, reaktor, realizacja, recyklaty, recykling, redystrybucja sił, regeneracja ściernic, regeneracja ścierniwa, regeneracja ziaren ściernych, region turystyczny, rejestracja i monitorowanie, rejestracja obrazów szybkozmiennych, rektyfikacja, rekultywacja, rekultywacja jezior, reologia, rezonans plazmonowy, rezystancja termiczna, RLC-metria, robot, robot przemysłowy, roboty, rolnictwo ekologiczne, rośliny uprawne, rozbiór, rozciąganie, rozciąganie udarowe, rozdrabnianie tworzyw polimerowych, rozdrabnianie ziaren ściernych, rozmrażanie produktu, rozpraszanie światła, rozproszone systemy pomiarowe, rozpylacz, rozwinięcia falkowe, rozwój, rurociąg, rurociągi, ryby, rynek pracy, rynki finansowe, rządowe programy pomocnicze, rzepak, SaaS, satelitarna technika laserowa, ścieki, ścieków, ściernica, ściernice, ściernice o strefowo zróżnicowanej budowie, ściskanie, sedymentacja, segmenty rynku, segregacja odpadów stałych, sektor MSP, sektor usług, SEM, sensoryka, separatory kamieni, serwer, siarka, siarki i chloru, sieć bezprzewodowa eduroam, sieć komputerowa, sieci bezprzewodowe, sieci komputerowe, siedziska, siedzisko, silnik, silnik spalinowy, silniki spalinowe, siła, siła rynkowa firmy, skaterometria laserowa, skażenia mikrobiologiczne, skrawanie, skład chemiczny, skład chemiczny biomasy, skład fazowy, skład spalin, składniki odżywcze, SO2, SOA, software, sondy do poboru prób środowiskowych, sorpcja, sortowniki, spalanie, spalanie paliwa, specjacja fosforu w osadach dennych, spektrofotometr dwuwiązkowy, spektroskopia fotoakustyczna, spoiwa ceramiczne, sposoby pomiaru wartości przedsiębiorstwa, sprawdzenie, środowisko elektromagnetyczne, SSE, stateczność, statyka, sterowanie, sterowanie CNC, sterowanie komputerowe, sterowanie procesem szlifowania, sterowanie z wykorzystaniem luminancji, sterownik PLC, sterowniki PLC, sterydy, stolik roboczy, stopień degradacji, stopień krystaliczności, stopy procentowe, strategie konkurencyjności, strategie personalne, strefa tarczowa, struga wodno-ścierna, struktura, struktura geometryczna, struktura geometryczna powierzchni, struktura majątku, struktura źródeł finansowania, studnie głębinowe, style i metody zarządzania przedsiębiorstwem, stylus, substancje organiczne, substancje tłuszczowe i olejowe, substrat, sucha bateria, surface topography, surowce rolno-spożywcze, surowiec, surowiec rolniczy, suszenie, sygnał akustyczny, symulacja, symulacja CFD, symulacja stanów przejściowych, symulacje, symulacje komputerowe, synteza, system automatycznego sterowania, system CAD/CAM, system dokształcania., system edukacji, system ekspertowy, system finansowania zatrudniania osób niepełnosprawnych, system komputerowy, system Lab, system mikroprocesorowy, system operacyjny, system zarządzania jakością, systemy energoelektroniczne, systemy informatyczne, systemy ortogonalne, systemy rozproszone, systemy sieciowe, systemy sterowania i kontroli, systemy zarządzania, szafa termiczna, szara strefa, szczelność, szerokopasmowy internet, szkolenia, szkolenie, szlifierka, szlifowanie, szlifowanie ceramiki, szlifowanie jednoprzejściowe, szlifowanie materiałów ceramicznych, szlifowanie materiałów kruchych w warunkach plastycznego płynięcia materiału ceramicznego w strefie obróbki, szlifowanie otwo- rów, szlifowanie otworów, szlifowanie powierzchni kształtowych, szlifowanie powierzchni płaskich, szlifowanie powierzchni swobodnych, szlifowanie powierzchni walcowych zewnętrznych, szlifowanie wałków, szlifowanie z zastosowaniem zespołu nanodosuwu, sztuczna inteligencja, tachimetr, technika laserowa, technika rolnicza, techniki separacji molekularnej, technologia, technologia i koszty produkcji, technologia produkcji, technologia uprawy roli, technologia żywności, technologie hydrostrumieniowe, technologie informacyjne w zarządzaniu, technologie proekologiczne, teledetekcja, TEM, temperatura, tempo wzrostu, teodolit, termokompresja, termowizja, TLC, tlenek aluminium, toczenie, topografia powierzchni, topografia powierzchni technicznych, torba-pojemnik, transfer, transfer technologii, transformacja fouriera, transformata pakietów falkowych, transport, transport ekologiczny, tranzystory bipolarne i polowe, tranzystory JFET, tranzystory MOSFET, tranzyt L2, trwałość, tryskacz, twardość w skali Shore’a A i D, tworzenie gron przedsiębiorstw w aktywizacji rynków regionalnych, tworzywa polimerowe, tworzywo pierwotne, tworzywo polimerowe, tłoczenie, uchwyt, udarność, uderzenia hydr, uderzenia hydrodynamiczne w rurociągach, układ, układ dolotowy, układ hydrauliczny, układ jezdny, układy FPGA, układy reprogramowalne, UML, unconventional transport solution, uprawa, urządzenia wysokotemperaturowe, ustalanie wyniku działalności gospodarczej, ustawienia kół, usuwanie, usuwanie fenolu, usługi edukacyjne, usługi kampusowe, usługi sieci PIONIER, usługi turystyczne, utylizacja biomasy, utylizacja pocisków artyleryjskich, walcowa powierzchnia wewnętrzna, walcowanie na zimno, warstwa wierzchnia, wartość intelektualna, wartość opałowa, wartość przedsiębiorstwa, wartości niematerialne, WEB 2.0, węglik krzemu, węzeł, wibroizolacja, wideokonferencje, wiek, wiek i tempo wzrostu długości i masy, Wielka Brytania, wielomiany adomiana, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), wierzba energetyczna, wieś, wilgotność biomasy, wilgotność zboża, witamina C; kolorymetria, woda, woda gruntowa, wodór, wózek badawczy, wózek inwalidzki, współczynnik mocy, współpraca, współrzędnościowa maszyna pomiarowa, współrzędnościowa technika pomiarowa, WWA, www, wychłodzenie, wyciągi roślinne, wygładzanie, wygładzanie ścierne, wymiana ciepła i masy w przegrodach budowlanych, wymienniki ciepła, wypalanie, wypłukiwanie materiałów wybuchowych, wysokociśnieniowa obróbka hydrostrumieniowa powierzchni, wysokociśnieniowa obróbka wodno-ścierna, wysokociśnieniowa pompa hydrauliczna, wysokociśnieniowa struga hybrydowa, wysokociśnieniowa struga wodna, wysokociśnieniowa struga wodno-lodowa, wysokociśnieniowa struga wodno-ścierna, wysokociśnieniowa struga wody, wytrzymałość, wytrzymałość materiałów, wytwarzanie, wytłaczanie, wytłaczanie autotermiczne, wytłaczanie ślimakowe, wytłaczarka, wytłaczarka autotermiczna, wytłaczarka ślimakowa, wytłaczarka tarczowa, wytłaczarka tworzyw sztucznych, wytłoczka, wyważanie dynamiczne, wzmacnianie, wzmacnianie gruntów słabych, wzmocnienie podłoża gruntowego, właściwości cieplnych, właściwości glebowe, właściwości mechaniczne, właściwości mechaniczne materiałów, właściwości termiczne, właściwości tribologiczne, właściwości tribologiczne i mechaniczne; rozpylanie magnetronowe, właściwości użytkowe, zafałszowania, zagęszczenie, Zakład Pracy Chronionej, zamykarka próżniowa, zanieczyszczenia, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, zarządzanie, zarządzanie jakością, zarządzanie potencjałem organizacyjnym, zarządzanie produkcją, zarządzanie projektami, zarządzanie techniką rolniczą;. uprawy ekologiczne; technika rolnicza; biologiczne środki ochrony roślin; uprawa ziemniaka jadalnego; biomasa na cele , zarządzanie wiedzą, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianami, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, zatrudnienie, zawartość popiołu, zawartość w biomasie popiołu, zawiesinowa struga wodno-ścierna, zawieszenia, zbiornik, zbiornik płynu, zbiornik wodny, zbrojenie rozproszone, zdjęcia fotogrametryczne, zdolność do odkształcenia, zdrowotność, zeolit naturalny, zeolit naturalny modyfikowany, zeolity naturalne, zestaw OxiTop, ziarna ścierne, ziarno ścierne, ziemniak, ziemniaka peptydy antybakteryjne, zjawiska termiczne, zjawisko fotoakustyczne, zjawisko fotowoltaiczne, zmienna prędkość obrotowa, zmienne obroty, znaki firmowe, zużycie i trwałość narzędzi ściernych, zużycie ostrza, zużycie ziaren ściernych, związki organiczne i mineralne, żywność, żywotność i zdrowotność nasion, ZZL, złącze OBD, łańcuch wartości, łańcuchy polimerowe, łopatki silników samolotowych


partnerzy

Baza powstała w ramach projektu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (90%) oraz Politechnikę Koszalińską (10%)