wersja polska english version

Baza Zasobów Intelektualnych i Technologicznych Politechniki Koszalińskiej

 

Aktualny obszar wyszukiwania:

  • Cała baza danych
lupa
szukaj tylko w opisach
dziedzina techniki:
dyscyplina naukowa: info

Wyniki wyszukiwania:

Obszar wyszukiwania:

Laboratoria

Dziedzina techniki:

Obróbka erozyjna

Słowa kluczowe:

technologie hydrostrumieniowe, cięcie materiałów, czyszczenie powierzchni, oczyszczanie rurociągów oraz budowlanych obiektów konstrukcyjnych, wypłukiwanie materiałów wybuchowych, kształtowania przestrzennego obiektów
Adresat oferty: Przemysł petrochemiczny, większość gałęzi przemysłu chemicznego, przemysł motoryzacyjny, przemysł tworzyw sztucznych, lotnictwo, kosmonautyka, medycyna, górnictwo węglowe i naftowe, przemysł budowlany wraz z techniką rozbiórkową, różnorodne przedsięwzięcia techniki morskiej i prac podwodnych.
Opis: Usługi naukowo-techniczne oferowane przez laboratorium z zakresu wysokociśnieniowej strugi wodnej stanowią bardzo atrakcyjną ofertę rynkową i przyczyniają się w znacznym stopniu do zwiększenia jego dostrzegalności zarówno w kraju jak i za granicą. Istotnym elementem rozwoju laboratorium badawczego jest wzmocnienie współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, które wymagają wsparcia specjalistyczną wiedzą dotyczącą wysokociśnieniowej strugi wodnej.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel.094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Nazwa: Laboratorium Technicznych Zastosowań Wysokociśnieniowej Strugi Wodnej
Zakres działalności: Utworzone lab. pozwala upowszechniać wysokociśnieniowe technologie hydrostrumieniowe wykorzystując oddziaływanie skoncentrowanej strugi wodnej jako medium obróbkowego. Łatwość zróżnicowania właściwości wysokociśnieniowej strugi wodnej stwarza możliwość wszechstronnego jej zastosowania od precyzyjnego przecinania materiałów jednorodnych i kompozytowych do wysokowydajnej obróbki różnego rodzaju powierzchni w tym burt statków, oczyszczania rurociągów.

Obszar wyszukiwania:

Aparatura i urządzenia badawcze

Dziedzina techniki:

Budownictwo

Słowa kluczowe:

studnie głębinowe, rejestracja i monitorowanie
Adresat oferty: Przemysł budowlany
Opis: Zestaw składa się z: głowicy rotacyjno-oświetleniowej Supervision 502-0900-00 typu RE100SV połączonej z obrotowo-uchylną kolorową kamerą TV Supervision 513-0900-00 typu SVC 110 z przetwornikiem CCD z 440 000 pikseli, odpornej na ciśnienie 5 MPa (tj. 500 m słupa wody), z kablem-przewodem sygnałowym nawiniętym w półautomatycznej nawijarce Supervision 508-0900-01 typu SVA 500 wyposażonej w panel sterujący.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel.094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Nazwa urządzenia: Kamera TV do monitorowania studni głębinowych wraz z aparaturą sterująco-rejestrującą typu Supervision ModularMainlineSystem produkcji iPEK Special-TV
Przeznaczenie: Zestaw służy do monitorowania studni głębinowych.

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze krajowe

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: mechanika

Temat:

Analiza przydatności, wybór i zakup kamery szybkostrzelnej najnowszej generacji
Słowa kluczowe: kamera szybkostrzelna, wysokociśnieniowa struga wodna, erozja hydrostrumieniowa, elektronowy mikroskop skaningowy, mikromaszyna wytrzymałościowa, pomiary wytrzymałościowe w próżni i różnych temperaturach.
Opis: Określono istotne wymagania i techniczne dane kamery szybkostrzelnej by spełniały warunki jej zastosowania i przydatności do filmowania w głównej mierze: kształtu i zachowania wysokociśnieniowych strug wodnych o różnej strukturze, kształtowanych w różnych warunkach oraz mechanizmów oddziaływania strugi na erodowany materiał, a zwłaszcza w warunkach wypłukiwania materiałów wybuchowych z wielkogabarytowych pocisków artyleryjskich. Sprecyzowano techniczne kryteria oceny i sposobu weryfikowania przydatności rozwiązań konstrukcyjnych takich kamer dostępnych na rynkach światowych. Właściwego wyboru i zakup najkorzystniejszego typu kamery szybkostrzelnej nowej generacji, spośród najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych, dokonano na podstawie opracowanych kryteriów technicznych i zaoferowanej ceny.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Inst. Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel.094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. inż. Przemysław Borkowski

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze międzynarodowe

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: mechanika

Temat:

Rozbudowa Laboratorium Technicznych Zastosowań Wysokociśnieniowej Strugi Wodnej
Słowa kluczowe: technologie hydrostrumieniowe
Opis: Zasadnicze cele projektu zawierały się w trzech następujących kategoriach: stworzeniu placówki zajmującej się wdrażaniem najnowszych technologii hydrostrumieniowych, głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach, co zdecydowanie poprawi ich konkurencyjność na rynku krajowym i zagranicznym; rozwoju badań technologicznych i działań wdrożeniowych zmierzających do zintensyfikowania różnorodnych aplikacji niekonwencjonalnych technologii hydrostrumieniowych na rzecz gospodarki narodowej; prowadzeniu badań podstawowych i stosowanych, organizacji szkoleń oraz konferencji krajowych i zagranicznych z zakresu stosowania technologii hydrostrumieniowych, a także wymiany młodych kadr naukowych ze współpracującymi uniwersytetami zagranicznymi. Dodatkowym efektem wynikającym z realizacji projektu była integracja środowiska technicznego i naukowego na rzecz rozwoju gospodarki poprzez tworzenie sieci grup naukowo-badawczych i wspieranie interdyscyplinarnych badań dotyczących niekonwencjonalnych technologii hydrostrumieniowych.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Inst. Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel.094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Źródło finansowania: Środki własne, krajowe środki publiczne, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. inż. Przemysław Borkowski

Obszar wyszukiwania:

Sieci i konsorcja naukowe

Dziedzina techniki:

Inżynieria mechaniczna

Słowa kluczowe:

transfer technologii
Opis: Sieć realizuje projekty ukierunkowane na promocję i rozwój innowacyjnych postaw, projektów, przedsiębiorstw, w tym jednostek badawczo-rozwojowych, a także stymuluje rozwój transferu technologii. Realizując szereg działań na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw udostępnia tym podmiotom m.in. informacje o innowacyjnych wyrobach i technologiach. Narzędziem pomocnym w realizacji tego zadania jest Bank Technologii i Wyrobów. Projekty zgłaszane do BTW wywodzą się z różnych dziedzin techniki a ich autorami są w głównej mierze pracownicy naukowi jednostek badawczo-rozwojowych oraz przedsiębiorstw, które posiadają zaplecze badawczo-rozwojowe. Prowadzone są także działania mające na celu zaktywizowanie jednostek badawczo-rozwojowych i przedsiębiorstw do zgłaszania nowych projektów oraz wzbudzenie zainteresowania tym przedsięwzięciem innych placówek naukowych.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Nazwa: Bank Technologii i Wyrobów
Jednostka reprezentujaca / jednostki współtworzące: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości/ ENVITECH-Net, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Centrum Transferu Technologii BIO-TECHNO-INFO, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych.

Obszar wyszukiwania:

Sieci i konsorcja naukowe

Dziedzina techniki:

Inżynieria środowiska

Słowa kluczowe:

technologie proekologiczne
Opis: Celem sieci jest uzyskanie jak najszerszego obrazu technologii środowiskowych w rozumieniu komunikatu Komisji Europejskiej (2004) 38, nad którymi w Polsce trwają prace badawcze, wdrożeniowe lub takie które zastosowano w skali przemysłowej wraz z określeniem ogólnego stanu zaawansowania tych prac w poszczególnych jednostkach naukowych, badawczych lub w przedsiębiorstwach. Ponadto w ramach sieci opracowywany jest zestaw kryteriów wstępnej oceny technologii pozwalających na ich zaliczenie do technologii środowiskowych wraz z oceną stosowania instrumentów stymulujących rozwój i wykorzystanie technologii środowiskowych w podziale sektorowym i branżowym.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Nazwa: Technologie środowiskowe w Polsce
Jednostka reprezentujaca / jednostki współtworzące: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych / Politechnika Częstochowska, Instytut Inżynierii Środowiska, Główny Instytut Górnictwa, Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Instytut Metali Nieżelaznych, Politechnika Śląska, Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych.

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze krajowe

Dziedzina techniki:

Nauki rolnicze

Dyscyplina naukowa: inżynieria rolnicza

Temat:

Zastosowanie adaptacyjnego modelu wymiany ciepła i masy do monitorowania i sterowania procesami suszenia i przechowywania ziarna zbóż
Słowa kluczowe: sterowanie, monitorowanie, wilgotność zboża, przechowywanie, suszenie
Opis: W celu prawidłowego przeprowadzenia procesu suszenia i przechowywania ziarna zboża konieczna jest informacja o intensywności procesów życiowych w nim zachodzących. Zakłada się, że determinantem intensywności procesów życiowych w złożu ziarna jest jego wilgotność i temperatura. Wielkości te są uzależnione od temperatury i wilgotności powietrza otaczającego złoże ziarna. Monitorując wartości tych wielkości możemy określić aktualny stan przechowywanego ziarna. Jeżeli dodatkowo dysponujemy modelem matematycznym opisującym wzajemne współzależności pomiędzy tymi wielkościami, to istnieje możliwość automatycznego sterowania intensywnością procesów życiowych. Odbywa się to przez zmianę parametrów otaczającego powietrza, które wpływają na wilgotność i temperaturę złoża ziarna.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Kat. Automatyki, dr inż. Dariusz Tomkiewicz; ul. Racławicka 15; 75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-272, dariusz.tomkiewicz@tu.koszalin.pl
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr inż. Dariusz Tomkiewicz

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze krajowe

Dziedzina techniki:

Inżynieria środowiska

Dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska

Temat:

Zmiany zawartości WWA, PCB i metali ciężkich w czasie kompostowania i fermentacji metanowej frakcji organicznej odpadów komunalnych
Słowa kluczowe: kompostowanie, fermentacja metanowa, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), polichlorowane bifenyle (PCB), metale ciężkie, frakcja organiczna, odpady komunalne, osady ściekowe
Opis: Zmiany zawartości WWA, PCB i metali ciężkich w czasie kompostowania i fermentacji metanowej frakcji organicznej odpadów komunalnych. Podstawową metodą utylizacji odpadów komunalnych w Polsce jest deponowanie na składowiskach odpadów. Rozporządzenie Rady Ministrów z 6.06.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 106 poz. 723), pośrednio wymusza odzyskiwanie frakcji organicznej odpadów. Niestety, bardzo często segregacja przeprowadzana jest w sposób mechaniczny już na składowisku odpadów. W taki sposób uzyskana frakcja organiczna jest w znacznym stopniu zanieczyszczona tworzywami sztucznymi, szkłem, metalami itp. Powoduje to wzrost substancji toksycznych nieorganicznych np. metali ciężkich i organicznych np. wielopierścieniowych węglowodorów aromatyczny, czy polichlorowanych bifenyli. Skład takiej frakcji ogranicza w znacznym stopniu wykorzystanie jej do produkcji kompostów lub biogazu w procesie fermentacji. W chwili obecnej na wielu składowiskach odpadów w Polsce wyizolowana frakcja organiczna jest deponowana w oddzielnym miejscu, bez możliwości dalszego jej wykorzystania. W ten sposób traci się bezpowrotnie części organiczne. W wielu krajach Unii Europejskiej frakcja organiczna odpadów komunalnych wykorzystywana jest w procesach kompostowania lub fermentacji metanowej. Stężenie zanieczyszczeń organicznych (między innymi WWA, PCB) i nieorganicznych (metale ciężkie) jest poniżej dopuszczalnych norm. Różnica polega jednak na sposobie pozyskiwania frakcji organicznej. W krajach tych szeroko rozpowszechniona jest segregacja u źródła, czyli u producenta odpadów. Wskazane jest zatem przeanalizowanie zmian opisujących zawartość wybranych, toksycznych zanieczyszczeń w czasie przemian biochemicznych, zachodzących w trakcie prowadzenia procesu kompostowania lub fermentacji metanowej. W Katedrze Gospodarki Odpadami prowadzone są badania zmian stężenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, polichlorowanych bifenyli i metali ciężkich w czasie kompostowania lub fermentacji metanowej, frakcji organicznej odpadów komunalnych zmieszanych z osadami ściekowymi.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Gospodarki Odpadami, ul. Śniadeckich 2, 75-438 Koszalin, tel. 094-34-78-575, e-mail: izabela.siebielska@tu.koszalin.pl
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr Izabela Siebielska

Obszar wyszukiwania:

Działalność statutowa

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn

Temat:

Doskonalenie teorii i modelowania oraz badania podstaw obróbki wysokociśnieniową strugą wodną o różnorodnych strukturach
Słowa kluczowe: struga wodno-ścierna, rozdrabnianie ziaren ściernych, zużycie ziaren ściernych, regeneracja ziaren ściernych, optymalizacja obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, numeryczna symulacja obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, uderzenia hydr
Opis: Główne cele realizacji tego tematu dotyczą opracowania: modelu struktury wysokociśnieniowej strugi wielofazowej przydatnej do hydrostrumieniowej obróbki powierzchni oraz przeanalizowanie warunków dyskretnych badań przydatnych do modelowania i symulacji efektów powierzchniowej obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną; programu zapewniającego określenie teoretycznych i doświadczalnych podstaw obróbki wysokoenergetyczną strugą kriogeniczną; rzeczywistych warunków rozkruszania się ziaren ściernych w obróbce wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną oraz aktywnego odzyskiwania, regeneracji i skutecznego recyklingu ścierniwa; warunków występowania i modelu uderzeń hydrodynamicznych występujących przy użyciu wysokociśnieniowej strugi wodnej oraz ich propagacja wzdłuż rurociągów transportujących płyny wielofazowe.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Kierownik tematu: prof. nadzw. dr hab. inż. Przemysław J. Borkowski

Obszar wyszukiwania:

Działalność statutowa

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn

Temat:

Badania i rozwój wysokociśnieniowych hydrostrumieniowych obróbek powierzchni
Słowa kluczowe: wysokociśnieniowa struga wodna, wysokociśnieniowa struga wodno-ścierna, wysokociśnieniowa struga wodno-lodowa, wysokociśnieniowa struga hybrydowa, hydrostrumieniowa obróbka powierzchni
Opis: Główne cele realizacji tego tematu dotyczą określenia warunków umożliwiających: obróbkę i kształtowanie wielkogabarytowych powierzchni zewnętrznych wysokociśnieniową strugą wodną; intensyfikację obróbki powierzchni wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną; obróbkę wielowarstwowych kruchych powłok powierzchniowych wysokociśnieniową; strugą hybrydową.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Kierownik tematu: prof. nadzw. dr hab. inż. Przemysław J. Borkowski

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Popularne słowa kluczowe:

adaptacyjny model powierzchni, adhezja, aktywa finansowe, aktywa rzeczowe, aktywność, aktywność amylolityczna, akumulatory, akustyka pomieszczeń, akwizycja danych, Al2O3, algorytmy genetyczne, algorytmy i systemy kryptograficzne, amortyzatory, analiza, analiza częstotliwościowa, analiza ekonomiczna, analiza ekonomiczno- finansowa, analiza energetyczna, analiza falkowa, analiza fizyko-chemiczna, analiza fizykochemiczna, analiza ilościowa, analiza ilościowa zawartości mykotoksyn, analiza numeryczna, analiza porównawcza, analiza rynku, analiza sensoryczna, analiza składu chemicznego, analiza sprawozdań finansowych, analiza stochastyczna i nieliniowa, analiza termiczna, analiza wielkości cząstek, analizator azotu, analizator węgla, analizy, analizy fizykochemiczne, antena, AOX, aproksymacja falkowa, architektury równoległe, ASP, ataki PAA, audyt marketingowy, automatyczne sterowanie, automatyka procesów, automatyzacja, automatyzacja procesów, awaryjność, azot mineralny, azotu, badania, badania eksploatacyjne, badania marketingowe, badania materiałów, badania szczegółowe struktury energetycznej półprzewodników, badania wód, badania wytrzymałości materiałów, badania wytrzymałościowe stali budowlanych, badania „In situ”, bakterioza pierścieniowa, barwa, barwny indykator, bazy danych, belka na podłożu nieliniowym, beton komórkowy, bezpieczeństwo emisji elektromagnetycznej systemów komputerowych, bilansowanie diet, bio-membrana polifenolowa, bioanalityka, biogazownie, biologiczne środki ochrony roślin, biomasa, biomateriały metalowe; magnetoelektropolerowanie, biomateriały; magnetoelektropolerowanie; warstwa wierzchnia, biopaliwa, biopaliwo, biopreparaty, bioreaktor, biosensory, biotechnologia, biznes, boczniak ostrogowaty; glukozynolany; owocnikowanie; przechowywanie grzybni, BPM, bramki CMOS, bramki prądowe, brzeczka piwna, budowa, budowa strukturalna, budownictwo, budownictwo z materiałów naturalnych, budynki wielokondygnacyjne, budżetowanie działalności, c/a, CAD, CAD/CAM, CAE, cechy fizykochemiczne, centra historycznych miast, ceramiczne narzędzia ścierne, ceramiczne narzędzia ścirene, certyfikaty, charakterystyki prądowo-napięciowe, charakterystyki prędkościowe, chemiczne i biologiczne wód i osadów dennych, chitozan, chleb, chlorki, chromatografia, chłodnictwo, chłodzenie, ciągi komunikacyjne, cięcie materiałów, cienkie powłoki węglowe, cienkie warstwy, ciepło, ciepło spalania, ciśnienie akustyczne, ciśnieniowa struga wodna, city, Cl2, Clavibacter, cloud computing, CO, CO2, CSP, cyfrowe układy prądowe, cząstki lodowe, czynniki makroekonomiczne, czynniki mikroekonomiczne, czynniki rozwoju, czyszczalnia, czyszczenie, czyszczenie powierzchni, czyszczenie powierzchni technicznych, dawki, decyzje operatywne i strategiczne, definicja podstawowych pojęć stosowanych w biznesie, deodoryzacja, destylacja, dezintegracja materiałów, di-tlenek tytanu, diagnostyka, diagnostyka pojazdów, diagnostyka procesu szlifowania, diagnostyka samochodowa, diagnostyka ściernic, diody, diody Schottky'ego, DMO, dobór maszyn, doczyszczanie ścieków, dogładzanie, dotacje, drapieżne roztocze, drgania, drgania belki na podłożu lepkosprężystym, drgania cieczy, drgania mechaniczne, droga, drogi, DTM, dwu-fazowe materiały kompozytowe, dynamika konstrukcji, dynamika podłoża, działania, długopis, EDS, efektywność, efektywność energetyczna, ekoanalityka, ekoenergetyka, ekoenergetyka rozproszona, ekologia, ekonometria, ekonomia, ekotoksykologia, ekranowanie, ekspertyza, ekspertyzy, eksploatacja, elastooptyka, elastyczność silnika, elektrochemia, elektroforeza, elektrolit stały, elektronowy mikroskop skaningowy, elektrotechnika, elektrotechnika samochodowa, element elektroniczny, elementy mocy, eliminacja drgań, ELISA, emisja spalin, emisja zanieczyszczeń, energia, energia elektryczna, energia kinetyczna, energia odpadowa, energia uderzenia, energoelektronika, energooszczędność, enzym amylolityczny, enzymy, erozja hydrostrumieniowa, ERP, etyka, etyka biznesu, etyka public relations, Euro2012, Europa, eutrofizacja, fale temperaturowe, fermentacja, fermentacja metanowa, fermentacja mlekowa, ferroelektryki, finansowanie przedsiębiorstw, fizyczne właściwości gleby, foliowe taśmy ścierne, formowanie, fosfor przyswajalny, foto-Fenton, fotoakustyka, fotogrametria, fotokataliza, frakcja, frakcja organiczna, frezowanie, fulereny, fundusze Unii Europejskiej, fundusze wsparcia MSP, futerał, gaz wodny, gazy spalinowe, generator, geodezja inżynieryjno-przemysłowa, geometria ostrza, GIS, gleba, globalna platforma testowa, gluten, gmina, gospodarka, gospodarka osadowa, gospodarka turystyczna, gospodarstwa domowe rolników, GPS, grunty słabonośne, głowica, głowice do mikrowygładzania, harmonogramowanie, hałas, hałas., heterogeniczny katalizator, homogenizacja, HPLC, hurtownie danych, hydroklasyfikacja, hydrostrumieniowa obróbka powierzchni, hydrostrumieniowe kształtowanie obiektów przestrzennych, identyfikacja mikroorganizmów, impedancja termiczna, impregnacja, informatyka, inkubator, innowacje techniczne, innowacyjne narzędzia ścierne, instytucje lokalnych i regionalnych rynków pracy, instytucje wspierające, integracja, integracja rynków w Unii Europejskiej, integralność, interferometria światła białego, internet, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, ITIL, J2EE, jakość powierzchni, jednoprzejściowe szlifowanie, jednostki samorządu terytorialnego, JME, JSE, kadź wirowa, kaloryczność osadu ściekowego, kamera szybkostrzelna, kamera termowizyjna, kapitał ludzki, karby, katalizator cienkowarstwowy, katalizator metalowy, kawitacja, kierunki użytkowania, klimatyzacja, klony, koagulacja, komora próżniowa, komora wędzarnicza, kompaktowy, kompost z osadów ściekowych, kompostowanie, kompozyt mineralny, kompozyty, komputerowe wspomaganie projektowania, komunalne, komunikacja, komunikacja radiowa, koncepcja strategii rozwoju, kondycjonowanie narzędzi ściernych, konsorcjum, konstrukcja, konstrukcja stalowa, konstrukcje budowlane, konstrukcje cięgnowe, konstrukcje geotechniczne, konstrukcje stalowe, konstrukcje z betonu, konstrukcje z drewna litego do 40m rozpiętości; korozyjność konstrukcji stalowych i żelbetowych, konstrukcje zespolone stalowo-betonowe, kontrola czynna, kontrola niedestrukcyjna, konwersja, kopalnia, kora wtórna, kosiarka-podkaszarka, kotły grzewcze, kreatywność, kręgi, kropki kwantowe, kruche pękanie materiału ceramicznego, krzywe kalibracyjne, kształtowania przestrzennego obiektów, kultura organizacyjna, kwas askorbinowy, Lactobacillus, lakierowanie, legalizacja narzędzi pomiarowych, liczba opadania, literatura, lokalne źródła biomasy, mąka; porastanie zbóż, makrocząsteczka, makrogeometria, makroorganizmy, makrozoobentos, manipulator, mapa, mapy cyfrowe, mapy hałasu, marketing relacyjny, marszrutowanie, masowy wskaźnik szybkości płynięcia, maszyna, maszyna pomiarowa, maszyny, maszyny i urządzenia energetyczne, materiał biologiczny, materiały budowlane, materiały ceramiczne, materiały opakowaniowe, materiały opakowaniowe wielowarstwowe, materiały polimerowe, materiały ścierne, materiały trudnoobrabialne, małe i średnie przedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, mechanika gruntów, mechanika zmęczenia, mechanizmy precyzyjne, mechanizmy zniszczenia, mechatronika, media elektroniczne, metale ciężkie, metoda elementów brzegowych, metoda elementów skończonych, metoda laserowa, metody optyczne, metody pogłębionego utleniania, metody PVD, metody redukcji przepięć, metody zarządzania, metrologia, metrologia optyczna, metrologia powierzchni, miasto, microfinishing, mięso, mieszanina polimerów, mikro-obróbka, mikro-przecinanie, mikro-struga wodno-ścierna, mikrobiologia, mikrofinishing, mikrogeometria, mikroinżynieria, mikroklimat, mikrokontrolery, mikromaszyna wytrzymałościowa, mikroobróbka, mikroorganizmy, mikroskop optyczny, mikroskrawanie, mikrostruktura powierzchni, mikrowygładzanie, mini energetyka, mobilne systemy pomiarowe, model symulacyjny, modele ekonometryczne, modele obliczeniowe, modele wektorowo-autoregresyjne, modele z dyskretną zmienną zależną, modelowanie, modelowanie procesów biznesowych, modelowanie systemów, modulatory hormonalne, modyfikowany zeolit, monitoring, monitorowan, monitorowanie, monitorowanie i nadzorowanie narzędzi ściernych, monitorowanie i nadzorowanie procesów szlifowania, monitorowanie i sterowanie procesami obróbkowymi w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego (nadążne sterowanie względem powierzchni swobodnych), montaż, motoryzacja, MRP, MRP II, MSK Kosman, mycie, myśl polityczna, nadwyżki ekonomiczne, nadzorowanie, nadzorowanie procesu szlifowania, nagniatanie, nanocząsteczka, nanocząsteczki metali, nanoinżynieria, nanokompozyty, nanomaterials, nanomateriały, nanoszlifowanie, nanowarstwy, nanowygładzanie, napędy, naprawa, naprawa maszyn, naprężenia, narzędzia PCBN, narzędzia ścierne, narzędzie, narzędzie ścierne, nasypy, naukowa interaktywna telewizja HD, nawierzchnia drogowa, nawierzchnia gruntowa, nawóz mineralny, nawożenie, nawozy mineralne, NET, neutralizacja, nicienie, niekonwencjonalny plecak, nieliniowość fizyczna, niepełnosprawni, niwelator, NMT, NO, NO2, nowe czynniki chłodnicze, nowoczesne koncepcje, nowoczesne maszyny, numeryczna symulacja obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, obciążenia fiskalne, obciążenia wyjątkowe, obiekt, objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia, obliczenia numeryczne., obniżenie kosztów, obrabiarka, obrabiarki sterowane numerycznie, obraz bitmapowy, obraz cyfrowy powierzchni obrobionej, obróbka, obróbka Inconelu i tytanu, obróbka korpusów (centra frezarskie), obróbka kształtująca powierzchni, obróbka poprzedzająca, obróbka powierzchni, obróbka powierzchniowa, obróbka skrawaniem, obróbka ubytkowa, obróbka wykańczająca, obserwacja i rejestracja obrazów, obszary wiejskie, obsługa klienta, ocena maszyn do ochrony roślin pod kątem jakości wykonywanych zabiegów, ocena wrażliwości na antybiotyki, ochrona, ochrona powierzchniowa, oczyszczanie rurociągów oraz budowlanych obiektów konstrukcyjnych, oczyszczanie ścieków, oczyszczanie wody, oczyszczanie wody i ścieków, odkształcenia, odnawialne źródła energii, odór, odpadów, odpadowe kruszywo drobnoziarniste, odpady, odpady komunalne, odwadnianie, odwrotne zjawisko piezoelektryczne, ogniwo elektrochemiczne, opakowania, opakowanie, oprogramowanie, opryskiwacz, optyka cyfrowa, optymalizacja, optymalizacja nieliniowa, optymalizacja obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, organiczna, organizacja, ortofotomapa, osad czynny, osad ściekowy, osady denne oraz osady ściekowe, osady ściekowe, oscyloskop, osoby niepełnosprawne, ośrodek rozdrobniony, ośrodki przedsiębiorczości, ostrze tnące, oszczędzanie energii, otolity, owadobójcze nicienie, oznaczanie, oznaczanie alkoholu, oznaczenie azotanów, oznaczenie azotu, oznaczenie białka ogólnego, pakowanie próżniowe, pakowanie w modyfikowanej atmosferze i w próżni, palec, panel operatorski, para wodna, parametr termoczuły, parametry fizyczne, parametry przewodności cieplnej, parametryoptyczne i rekombinacyjne, parcie czynne, partnerstwo w gospodarce, PCB, peptrydy antybakteryjne i antygrzybowe, PFRON, pH, piekarnictwo, pionier, pionownik, piła wolnoobrotowa, plan marketingowy, planowanie nieliniowe, plastyczne płynięcie, plastyczne płynięcie materiałów kruchych, platyna, PLC, plon, plon biomasy, podatne mocowanie, podbudowa drogowa, podwójna warstwa elektryczna, podwozia, podłoże gruntowe, poezja, pojazd mechaniczny, pojazdy samochodowe, pokrowiec, pokrycia lakiernicze, pole akustyczne, pole elektromagnetyczne, polepszacz, polepszacz gleby „EKO-KOMP”, polianilina, polichlorowane bifenyle (PCB), polimer butadienowo-styrenowy, polimer butadionowy, polimer przewodzący, polimery, polimery przewodzące, polityka społeczna, pomiar, pomiar geometrii kół, pomiar luzu, pomiar temperatury, pomiar wielkości geometrycznych, pomiary, pomiary do celów diagnostycznych, pomiary elektryczne, pomiary przemieszczeń i odkształceń, pomiary struktury geometrycznej powierzchni, pomiary stykowe, pomiary wielkości elektrycznych, pomiary współrzędnościowe, pomiary wytrzymałościowe w próżni i różnych temperaturach., Pomorze Środkowe, pompy ciepła, potencjał, powiązanie procesów ekonomicznych, powierzchnia, powierzchnia walcowa, powierzchnie obrobione, powierzchnie walcowe, powierzchnie walcowe wewnętrzne, powszechna archiwizacja, powłoki nanokompozytowe; tlenki metali i niemetali, powłoki ochronne, poziom ciśnienia akustycznego, poziom wody gruntowej, pozycjonowanie, półprzewodniki, PR, precyzyjne pomiary wielkości geometrycznych, precyzyjne przecinanie, precyzyjne szlifowanie, preparat, próba wytrzymałościowa, proces, proces wytłaczania, procesor sygnałowy, procesory sygnałowe, procesy, procesy produkcyjne, procesy przemysłowe, próchnica, produkt spożywczy, produkty rolno-spożywcze, profilaktyka chorób dietozależnych, profilometr, profilometr stykowy, profilometria konfokalna, profilometria stykowa, prognozowanie, programator, programowanie, programowanie CNC, programowanie robotów przemysłowych, progressive technologies, projektowanie, projektowanie układów, promienie twarde, promienie twarde płetw, promocja, propagacja zakłóceń hydrodynamicznych wzdłuż rurociągów, przechowywalność, przechowywanie, przednie zawieszenie, przedsiębiorczość, przedsiębiorczość akademicka, przedsiębiorstwa rolnicze, przedsiębiorstwo, przegroda budowlana, przegub, przejściowa impedancja termiczna, przekrycie obiektu budowlanego, przekładnie, przekładnie zębate i ślimakowe, przemiany – społeczność lokalna i regionalna – Europa, przemieszczające się obciążenia, przemieszczające się obciążenie, przemieszczenie, przenośnik, przepięcia, przetwarzanie 2D, przetwarzanie i analiza obrazu, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów i dźwięku, przetwarzanie informacji, przetwarzanie tworzyw sztucznych, przetwornik częstotliwości, przetworniki a/c, przetworniki a/c i c/a, przetwórstwo, przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych, przewodzące polimery, przewodzący polimer butadienowy, przeżywalność nicieni, przychody i koszty, przyrząd rehabilitacyjny, przyrządy mocy, przyspieszenie drgań, public relations, public transport, punkty krytyczne skażeń mikrobiologicznych, PVD, płaskich, płaskorzeźba, płytka mikroskopowa, płytki PCB, rachunkowość językiem biznesu, racje pokarmowe, racjonalne żywienie, reaktor, realizacja, recyklaty, recykling, redystrybucja sił, regeneracja ściernic, regeneracja ścierniwa, regeneracja ziaren ściernych, region turystyczny, rejestracja i monitorowanie, rejestracja obrazów szybkozmiennych, rektyfikacja, rekultywacja, rekultywacja jezior, reologia, rezonans plazmonowy, rezystancja termiczna, RLC-metria, robot, robot przemysłowy, roboty, rolnictwo ekologiczne, rośliny uprawne, rozbiór, rozciąganie, rozciąganie udarowe, rozdrabnianie tworzyw polimerowych, rozdrabnianie ziaren ściernych, rozmrażanie produktu, rozpraszanie światła, rozproszone systemy pomiarowe, rozpylacz, rozwinięcia falkowe, rozwój, rurociąg, rurociągi, ryby, rynek pracy, rynki finansowe, rządowe programy pomocnicze, rzepak, SaaS, satelitarna technika laserowa, ścieki, ścieków, ściernica, ściernice, ściernice o strefowo zróżnicowanej budowie, ściskanie, sedymentacja, segmenty rynku, segregacja odpadów stałych, sektor MSP, sektor usług, SEM, sensoryka, separatory kamieni, serwer, siarka, siarki i chloru, sieć bezprzewodowa eduroam, sieć komputerowa, sieci bezprzewodowe, sieci komputerowe, siedziska, siedzisko, silnik, silnik spalinowy, silniki spalinowe, siła, siła rynkowa firmy, skaterometria laserowa, skażenia mikrobiologiczne, skrawanie, skład chemiczny, skład chemiczny biomasy, skład fazowy, skład spalin, składniki odżywcze, SO2, SOA, software, sondy do poboru prób środowiskowych, sorpcja, sortowniki, spalanie, spalanie paliwa, specjacja fosforu w osadach dennych, spektrofotometr dwuwiązkowy, spektroskopia fotoakustyczna, spoiwa ceramiczne, sposoby pomiaru wartości przedsiębiorstwa, sprawdzenie, środowisko elektromagnetyczne, SSE, stateczność, statyka, sterowanie, sterowanie CNC, sterowanie komputerowe, sterowanie procesem szlifowania, sterowanie z wykorzystaniem luminancji, sterownik PLC, sterowniki PLC, sterydy, stolik roboczy, stopień degradacji, stopień krystaliczności, stopy procentowe, strategie konkurencyjności, strategie personalne, strefa tarczowa, struga wodno-ścierna, struktura, struktura geometryczna, struktura geometryczna powierzchni, struktura majątku, struktura źródeł finansowania, studnie głębinowe, style i metody zarządzania przedsiębiorstwem, stylus, substancje organiczne, substancje tłuszczowe i olejowe, substrat, sucha bateria, surface topography, surowce rolno-spożywcze, surowiec, surowiec rolniczy, suszenie, sygnał akustyczny, symulacja, symulacja CFD, symulacja stanów przejściowych, symulacje, symulacje komputerowe, synteza, system automatycznego sterowania, system CAD/CAM, system dokształcania., system edukacji, system ekspertowy, system finansowania zatrudniania osób niepełnosprawnych, system komputerowy, system Lab, system mikroprocesorowy, system operacyjny, system zarządzania jakością, systemy energoelektroniczne, systemy informatyczne, systemy ortogonalne, systemy rozproszone, systemy sieciowe, systemy sterowania i kontroli, systemy zarządzania, szafa termiczna, szara strefa, szczelność, szerokopasmowy internet, szkolenia, szkolenie, szlifierka, szlifowanie, szlifowanie ceramiki, szlifowanie jednoprzejściowe, szlifowanie materiałów ceramicznych, szlifowanie materiałów kruchych w warunkach plastycznego płynięcia materiału ceramicznego w strefie obróbki, szlifowanie otwo- rów, szlifowanie otworów, szlifowanie powierzchni kształtowych, szlifowanie powierzchni płaskich, szlifowanie powierzchni swobodnych, szlifowanie powierzchni walcowych zewnętrznych, szlifowanie wałków, szlifowanie z zastosowaniem zespołu nanodosuwu, sztuczna inteligencja, tachimetr, technika laserowa, technika rolnicza, techniki separacji molekularnej, technologia, technologia i koszty produkcji, technologia produkcji, technologia uprawy roli, technologia żywności, technologie hydrostrumieniowe, technologie informacyjne w zarządzaniu, technologie proekologiczne, teledetekcja, TEM, temperatura, tempo wzrostu, teodolit, termokompresja, termowizja, TLC, tlenek aluminium, toczenie, topografia powierzchni, topografia powierzchni technicznych, torba-pojemnik, transfer, transfer technologii, transformacja fouriera, transformata pakietów falkowych, transport, transport ekologiczny, tranzystory bipolarne i polowe, tranzystory JFET, tranzystory MOSFET, tranzyt L2, trwałość, tryskacz, twardość w skali Shore’a A i D, tworzenie gron przedsiębiorstw w aktywizacji rynków regionalnych, tworzywa polimerowe, tworzywo pierwotne, tworzywo polimerowe, tłoczenie, uchwyt, udarność, uderzenia hydr, uderzenia hydrodynamiczne w rurociągach, układ, układ dolotowy, układ hydrauliczny, układ jezdny, układy FPGA, układy reprogramowalne, UML, unconventional transport solution, uprawa, urządzenia wysokotemperaturowe, ustalanie wyniku działalności gospodarczej, ustawienia kół, usuwanie, usuwanie fenolu, usługi edukacyjne, usługi kampusowe, usługi sieci PIONIER, usługi turystyczne, utylizacja biomasy, utylizacja pocisków artyleryjskich, walcowa powierzchnia wewnętrzna, walcowanie na zimno, warstwa wierzchnia, wartość intelektualna, wartość opałowa, wartość przedsiębiorstwa, wartości niematerialne, WEB 2.0, węglik krzemu, węzeł, wibroizolacja, wideokonferencje, wiek, wiek i tempo wzrostu długości i masy, Wielka Brytania, wielomiany adomiana, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), wierzba energetyczna, wieś, wilgotność biomasy, wilgotność zboża, witamina C; kolorymetria, woda, woda gruntowa, wodór, wózek badawczy, wózek inwalidzki, współczynnik mocy, współpraca, współrzędnościowa maszyna pomiarowa, współrzędnościowa technika pomiarowa, WWA, www, wychłodzenie, wyciągi roślinne, wygładzanie, wygładzanie ścierne, wymiana ciepła i masy w przegrodach budowlanych, wymienniki ciepła, wypalanie, wypłukiwanie materiałów wybuchowych, wysokociśnieniowa obróbka hydrostrumieniowa powierzchni, wysokociśnieniowa obróbka wodno-ścierna, wysokociśnieniowa pompa hydrauliczna, wysokociśnieniowa struga hybrydowa, wysokociśnieniowa struga wodna, wysokociśnieniowa struga wodno-lodowa, wysokociśnieniowa struga wodno-ścierna, wysokociśnieniowa struga wody, wytrzymałość, wytrzymałość materiałów, wytwarzanie, wytłaczanie, wytłaczanie autotermiczne, wytłaczanie ślimakowe, wytłaczarka, wytłaczarka autotermiczna, wytłaczarka ślimakowa, wytłaczarka tarczowa, wytłaczarka tworzyw sztucznych, wytłoczka, wyważanie dynamiczne, wzmacnianie, wzmacnianie gruntów słabych, wzmocnienie podłoża gruntowego, właściwości cieplnych, właściwości glebowe, właściwości mechaniczne, właściwości mechaniczne materiałów, właściwości termiczne, właściwości tribologiczne, właściwości tribologiczne i mechaniczne; rozpylanie magnetronowe, właściwości użytkowe, zafałszowania, zagęszczenie, Zakład Pracy Chronionej, zamykarka próżniowa, zanieczyszczenia, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, zarządzanie, zarządzanie jakością, zarządzanie potencjałem organizacyjnym, zarządzanie produkcją, zarządzanie projektami, zarządzanie techniką rolniczą;. uprawy ekologiczne; technika rolnicza; biologiczne środki ochrony roślin; uprawa ziemniaka jadalnego; biomasa na cele , zarządzanie wiedzą, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianami, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, zatrudnienie, zawartość popiołu, zawartość w biomasie popiołu, zawiesinowa struga wodno-ścierna, zawieszenia, zbiornik, zbiornik płynu, zbiornik wodny, zbrojenie rozproszone, zdjęcia fotogrametryczne, zdolność do odkształcenia, zdrowotność, zeolit naturalny, zeolit naturalny modyfikowany, zeolity naturalne, zestaw OxiTop, ziarna ścierne, ziarno ścierne, ziemniak, ziemniaka peptydy antybakteryjne, zjawiska termiczne, zjawisko fotoakustyczne, zjawisko fotowoltaiczne, zmienna prędkość obrotowa, zmienne obroty, znaki firmowe, zużycie i trwałość narzędzi ściernych, zużycie ostrza, zużycie ziaren ściernych, związki organiczne i mineralne, żywność, żywotność i zdrowotność nasion, ZZL, złącze OBD, łańcuch wartości, łańcuchy polimerowe, łopatki silników samolotowych


partnerzy

Baza powstała w ramach projektu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (90%) oraz Politechnikę Koszalińską (10%)